مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ درﺑﺎرة راﺑﻄﻪ و ﺗﺄﺛﻴﺮ رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎ)ﺑﻪ  ﺧﺼﻮص ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن (اﺳﺖ و ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﻳﺮان  .  در اﻳـﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ رﺳﺎﻧﻪ ای و واﻗﻌﻴﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﻜﻴﻚ ﺷﺪه اﻧﺪ  ،       و ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ رواﻳـﺖ رﺳـﺎﻧﻪ  ای ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﻳﺮان ﺗﻮﺻﻴﻒ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺷﻮد   .   ﺑﺪﻳﻦ ﻣنظور ﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﺎﻧﻪ  ای ﻓﻮﺗﺒﺎل در اﻳﺮان ﺑﻪ   ﻣﺜﺎﺑـﻪ ﭘـﺎره ای  ازﮔﻔﺘﻤﺎن رﺳﻤﻲ    ﺣﻜﻮﻣﺖ ﺑﺮرﺳﻲ ﺷﺪهاﺳﺖ   و ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﻳﻢ ﻛﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺆﻟﻔﻪ ﻫـﺎی ﺑﺎزﻧﻤـﺎﻳﻲ ﻓﻮﺗﺒﺎل در رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎی اﻳﺮان را ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ .    ﺑﺮای ﺗﺤﻘﻖ اﻳﻦ ﻣﻮﺿـﻮع، اﺑﺘـﺪا ﺑـﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻧﻈـﺮی ﻣﻔﻬـﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل از ﻣﻨﻈﺮ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ   اﻳﻢ و ﺑﺎ ﺑﺮرﺳـﻲ ﺗـﺎرﻳﺨﻲ  ـ      اﺟﺘﻤـﺎﻋﻲ ﻓﻮﺗﺒـﺎل، ﻛﺎرﻛﺮدﻫـﺎی ﺳﻴﺎﺳـﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ورزش ﺑﺮا ی رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎ را ﺗﻮﺿﻴﺢ داده اﻳﻢ . ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﭼﺎﻟﺸﻬﺎی ﻧﻈﺮی ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻓﻮﺗﺒـﺎل ﺑﻪ    ﻣﺜﺎﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ورزش ﻣﺪرن و ﻋﺮﻓﻲ ﺷﺪه ﺑـﺎ ﺟﻤﻬـﻮری اﺳـﻼﻣﻲ  ﺑـﻪ    ﻣﻨنزلهﻧﻈـﺎم ﺳﻴﺎﺳـﻲ دﻳﻨـﻲ و ﺳـﻨﺘﻲ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ  ،   و ﻋﻠﻞ و دﻻﻳﻞ و ﺷﻴﻮة ﺗﻮﺟﻪ رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎی دوﻟﺘﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﺑﺎزی ورزﺷﻲ را ﺷﺮح داده اﻳﻢ .    ﺑـﻪ اﻳـﻦ منظور ﻧﺤﻮة ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ   ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺷﺎﻣﻞ ورزﺷﻜﺎران، اﺳـﺘﺎدﻳﻮم، زﻣـﻴﻦ ﺑـﺎزی، ﻛـﺎرﮔﺰاران)  ﻣﺮﺑﻴـﺎن، ﻣﺪﻳﺮان(   ﺗﻤﺎﺷﺎﭼﻴﺎن، ﻣﺮدم و ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﺧﺎرﺟﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﺮده ، اﻳﻢ . اﻳﻦ ﻣﺒﺤـﺚ در ﭘـﻨﺞ ﺑﺨـﺶ ﻣﺘﻔـﺎوت ﺳﺎﻣﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ  .  ﻧﺨﺴﺖ ﻣﻘﺪﻣﻪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻃـﺮح ﻣـﺴﺌﻠﻪ و ﺑﻴـﺎن ﻣﻼﺣﻈـﺎت روش   ﺷـﻨﺎﺧﺘﻲ و ﻧﻈـﺮی ﻣﻲ   ﭘﺮدازد؛ دوم، ﻣﻔﻬﻮم ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻛﻪ ﺑﺴﺘﺮ و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﺗﺎرﻳﺨﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﺑﺎزی را ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻲ   ﻛﻨﺪ؛ ﺑﺨﺶ ﺳﻮم ﺑﻪ راﺑﻄﺔ رﺳﺎﻧﻪ   ﻫﺎ و ﻓﻮﺗﺒﺎل اﺧﺘﺼﺎص دارد؛ ﺑﺨﺶ ﭼﻬﺎرم درﺑﺎرة راﺑﻄﺔ ﻓﻮﺗﺒـﺎل و رﺳـﺎﻧﻪ  ﻫـﺎ در اﻳـﺮان اﺳﺖ، و آﺧﺮﻳﻦ ﺑﺨﺶ ﻳﺎ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﻧﻴﺰ ﺧﻼﺻﺔ ﺑﺨﺸﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﻘﺎﻟﻪ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﻴﺸﻬﺎداﺗﻲ ﺑﺮای ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺖ

کلیدواژه‌ها