مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 هیات علمی

چکیده

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻫ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص ﺑﺮ ﻴﺌﺘ دﻫ ﻬﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺔ ﻋﻨﻮان ﺟﺪﻳﺪ ”  اﺧﻴﺮ ﺑﻪ  “ ﺳﺒﻚ در ﻣﺪاﺣﻲ و ﻋﺰاداری ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه و اﻧﺪ ﺑﺮ ﺗ ﻃﻴﻒ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن آﻧﻬﺎ، ﺄ اﺳﺖ ﻛﻴﺪ ﺷﺪه  .اﻳ ﻣﺒﻨﺎی ﺗﺌﻮرﻳﻚ   ﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺮﻳﺎت ﻛﻠﻴﻔﻮرد ﮔﻴﺮ ﺗﺰ)ﺑﻪ دﻳﻦ     ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ”ﻣﺜﺎﺑﻪ (از “ ﻧﻈﺎم ﺑﻮده و  اﻧﺴﺎن روﺷﻬﺎی   ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﻔﺴﻴﺮی اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ .  ﻫﻴﺌﺘ ﻣﻲ ﻬﺎ را   ﺗﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻤﺎﻋﺖ دﻳﻨﻲ ﺑﺎ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎتاﻏﻠﺐ داﻧﺴﺖ ﺷﻬﺮی  .ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻃﻴﻒ   اﻳﻦ ً ﻫﻴﺌ ﺘﻬﺎ ﻋﻤﻼ ﻣﺘﻨﻮع ﺑﺴﻴﺎر   ﺗﺮ از ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﺴﺎﺟﺪ اﺳﺖ .ﻧﻴﻤﺔ د دوم   70 ﻫﻪ ﺑﺎ ﮔﺴﺘﺮش ﭼﺸﻤﮕﻴﺮ ﻫﻴﺌ ﺘﻬﺎی"ﺟﺪﻳﺪ ﺳﺒﻚ "  و ﻣﺤﺘﻮای آﻧﻬﺎ در ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺷﻬﺮی و ﮔﺮاﻳﺶ ﺷﺪﻳﺪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻪ آﻧﻬﺎ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد اﺳﺖ ه  .ﻣ در ﻫﻴ ﺠﻤﻮع اﻣﺮوزه ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ و ﺌﺘ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﻬﺎی ﻋﺰاداری در ﺳﺒﻚ ﺟﺪﻳﺪ آن در  ی ﺷﻬﺮی ﺑﺨﺶ اﺻﻠﻲ و ﻛﺎﻧﻮﻧﻲ ﻓﻌﺎﻟﻴﺘ ﻓﺮودﺳﺖ ﻬﺎی دﻳﻨﻲ ﻣﺮدم و ﺑﺎﻻﺧﺺ ﺟﻮاﻧﺎن را ﺷﻬﺮی   ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ .ﻣﻬﻢ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻛﺮﺑﻼ در اﻳﻦ اﻗﺸﺎر  اﺻﻠﻲ ﺗﺮﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن دﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﭼﺎرﭼﻮب   ﻧﮕﺎه دﻳﻨﻲ آﻧﻬﺎ در ﻓﻬﻢ و ﺑﺮداﺷﺖآﻧﻬﺎ ﻋ از ﻣﺬﻫﺐ ﺗﺸﻴﻊ و ﺑﺎورﻫﺎ و ﻣﻨﺎﺳﻚ آن و ﺑﺮ ﻤﻞ    ﻣﺒﻨﺎی اﻳﻦ ﻓﻬﻢ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﻲﻛﻨﺪ .

کلیدواژه‌ها