مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 نازنین محمدوند دانشجوی دکتری رشته مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران

2 دانشیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران

3 استادیار گروه مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی, دانشگاه آزاد اسلامی, واحد اصفهان (خوراسگان) ،اصفهان، ایران

چکیده

چکیده
در سال‌های اخیر، تأمین مالی فعالیت‌های فرهنگی به دلیل کاهش درآمد شهرداری ها ناشی از وقوع پدیده رکود تورمی با مشکل مواجه شده است. به‌علاوه، شرایط نامناسب اقتصادی جامعه باعث شده تا شهروندان تخصیص بودجه به سازمان‌های فرهنگی دولتی و عمومی را با حساسیت بیشتری دنبال کنند و به آن واکنش نشان دهند. از این‌رو، افزایش بهره‌وری و رشد نسبت ستاده به نهاده با کاهش هزینه‌ها و افزایش کارایی و اثربخشی سازمان‌های فرهنگی دولتی و عمومی نه یک ضرورت، بلکه به یک الزام تبدیل شده است. در این راستا، پژوهش حاضر با هدف ارائه یک الگوی سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی ایران، به شناسایی مؤلفه‌های سنجش بهره‌وری در سازمان فرهنگی و هنری شهرداری تهران در سال 1398 پرداخته است. برای این منظور، داده‌های لازم از مطالعات تجربی مرتبط با کلید واژه بهره‌وری و ابعاد آن جمع‌آوری و با بهره‌‌گیری از روش تحلیل مضمون تجزیه‌وتحلیل شد. نتایج نشان داد عوامل مرتبط با سنجش بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی را می‌توان ذیل 5 مؤلفه اصلی (1) سبک مدیریت، (2) عوامل فردی، (3) عوامل اقتصادی، (4) عوامل محیطی و (5) عوامل فرهنگی و اجتماعی و 58 مؤلفه فرعی دسته‌بندی کرد. خاطرنشان می‌شود، استفاده از این نتایج می‌تواند بهره‌وری در سازمان‌های فرهنگی را افزایش دهد و زمینه صرفه‌جویی در منابع دولتی و بخش عمومی را فراهم نماید. مضافاً، کارایی و اثربخشی فعالیت‌های فرهنگی را افزایش دهد.
واژه‌های کلیدی: بهره‌وری، کارایی، اثربخشی، روش تحلیل مضمون.

کلیدواژه‌ها

 •  

   

  • الوانی، سید مهدی؛احمدی، پرویز. 1380. « طراحی الگوی جامع مدیریت عوامل مؤثر بر بهره وری نیروی انسانی». مجله مدرس علوم انسانی ، سال ششم، شماره 5 .صص130-111. تابستان .
  • اکبرپور شیرازی، محسن. 1395.«گزارش ارتقای بهره‌وری در نظام اداری کشور و سازمان بهره‌وری ایران». مجله مدیریت، سال اول، شماره 9. صص 113-98.
  • پرویز قلعه جوق، فرزانه؛ کاظم زاده، سیامک. 1397. « استراتژی مبنایی در راستای ارتقاء بهره وری سازمانی».  مجله پژوهش های کاربردی در مدیریت مهندسی صنایع ، شماره 2. صص 16-1. تهران .
  • حسن پور ،حسینعلی؛ جودکی،مریم.1397.« اولویت بندی عوامل موثر بر ارتقای بهره وری کارکنان با استفاده از تکنیک فرایند تحلیل شبکه (َANP)». فصلنامه مدیریت استاندارد و کیفیت، سال دوم ، شماره 3.صص59-38 .زمستان.
  • حسنی کاخکی، احمد.1390. ﻣﺪﻟﯽ ﺑﺮای ﺗﺒﯿﯿﻦ ﻧﻘﺶ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﻬﺒﻮد ﺑﻬﺮه وری ﮐﺎرﮐﻨﺎن ﺑﺨﺶ دوﻟﺘﯽ ، پایان نامه دکتری رشته مدیریت به راهنمایی دکتر زاهدی. دانشگاه علامه طباطبایی تهران، بهمن ماه.
  • جعفری،امیر؛معمارزاده طهران، غلامرضا. 1396. « شناسایی مولفه های موثر بر بهره‌وری کارکنان در یک سازمان بهداشت و درمان نظامی». مجله طب نظامی. سال پنجم ،شماره 3. صص 244-234. تابستان.
  • دباغ ،رحیم. 1388. بررسی و اندازه گیری بهره وری دانشگاه های جامع دولتی، پایان نامه دکتری رشته مدیریت دولتی به راهنمایی دکتر برادران شرکاء. مرکز تحقیقات سیاست علمی کشور، بهار.
  • رهنورد، فرج اله؛خدابخش، مجید.1390.« مدل ساختاری بهبود بهره وری کارکنان تولیدی». مجله پایگاه تخصصی نور، سال دهم ، شماره 19. صص 138-124. تابستان.
  • ستوده آرانی، حسین؛ بالایی، جهانگیر؛ قاسمی ، حمیدرضا. 1395. « بررسی تأثیر سیاست های ارزیابی عملکرد بر بهره وری منابع انسانی در شرکت دخانیات ایران» . فصلنامه مطالعات منابع انسانی، سال ششم، شماره 19. صص 89-68. بهار.
  • علیزاده مجد، امیرضا ؛ بدیع زاده، علی؛ حسینی، سید رسول؛ سعید نیا، حمیدرضا ؛ علیرضایی ، ابوتراب .1397. «تبین نقش فرهنگ درایجاد دانشگاه کار آفرین با استفاده از روش کیفی » . فصلنامه علمی و پژوهشی فصل نامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ، دوره 14 ،شماره 51 . صص 286-265 . تابستان .
  • کیانی، ندا.1394.« شناسایی و رتبه‌بندی عوامل موثر بر بهره‌وری سازمان با استفاده از مدل دیماتل». مجله مدیریت بهره‌وری، سال هشتم،شماره35. صص 131-111. تهران.
  • مهرابیان، فردین؛کشاورز محمدیان،سکینه؛فرمانبر،ربیع اله. 1390. « طراحی ابزار سنجش بهره وری نیروی انسانی». دانشگاه علوم پزشکی رشت، شماره 1.صص 49-31.بهار.
  • میر، سید محسن؛ صالحی امیری، سیدرضا؛ قیومی عباسعلی؛ عزیزآبادی فراهانی ار فاطمه . 1397. «ارائه الگوی مدیریت اطلاعات فرهنگی در سازمانها و مراکز فرهنگی ایران به روش کمی و کیفی». فصلنامه علمی و پژوهشی فصل نامه انجمن ایرانی مطالعات فرهنگی و ارتباطات ،  دوره 14، شماره 51، صص 175-200تابستان .
  • Alizade Majed, A,; Badiezadeh, A; Hosseini, S; Saeednia, H, and Alirezaee,A (2017) "Explaining the role of culture in creating an entrepreneurial university using a qualitative method", Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural and Communication Studies, Volume 14, Number 51, Summer.
  • G. 2015. "Strategic Planning on Governmental and Nonprofit Organizations, translated by Abbas Manourian, First Edition, Public Management Training Center" Tehran.
  • Cooper . M. 2007" . ww,LM . Seiford, and K. Tone,Data envelopment analysis : acomprehnsive text with models, applications". ,references and DEA-solver software. Springer. p. 95.
  • Dabbagh, R. (2008) "Evaluation and measurement of the productivity of comprehensive public universities", doctoral dissertation in the field of public administration under the guidance of Dr. Baradaran Shasari, Center for Scientific Policy Research of the country, Bahar.
  • Hasanpour, H. and Jodki M. (2017) "Prioritization of effective factors on improving employee productivity using the Analytical Network Process (ANP) technique". Standard and Quality Management Quarterly, Year 2, Number 3, Winter.
  • Hosni Kakhki, A. (2018) "A model for explaining the role of participation in improving the productivity of government sector employees", doctoral dissertation in the field of management under the guidance of Dr. Zahedi, Allameh Tabatabai University, Tehran, Bahman.
  •  
  • Kim . Y. P & Lee . G. 2006. " Strtegic Use of IT : the Effectiveness of the Seoal Metroplitan Government Open System" , Online page http://www . sdi ,re. kr / nfiles /pdf.

  Parviz Ghalejoq, F، and Kazemzadeh، S. (2017) "A basic strategy for improving organizational productivity", Journal of Applied Research in Industrial Engineering Management, p. 2.

  Jafari, A and Memarzadeh.Gh. Tehran (2016) "Identification of the factors affecting the productivity of employees in a military healthcare organization", Military Medical Journal, Year 5, Number 3, Summer.

  Kiani, N (2014) "Identification and ranking of factors affecting organizational productivity using the Dimatel model", Productivity Management Journal, Year 8, Number 35, Tehran.

  Mehrabian, F,; Keshavarz Mohammadian, S, and Farmanbar, F, (2018) "Designing a Tool to Measure Human Force Productivity", Rasht University of Medical Sciences, No. 1, Spring.

  Malekpour, A (2013) "Explanation of strategy map using dynamic methodology" Tehran, No. 21 Summer.

  Mir, Seyyed Mohsen; Salehi Amiri, Seyed Reza; Qayyumi Abbas Ali; Azizabadi and Fatemeh Farahani (2017) "Presenting a model of cultural information management in Iranian cultural organizations and centers using a quantitative and qualitative method", Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication, Volume 14, Number 51, Summer.

  Mir, S, M, Salehi Amiri, S, R; Qayyumi A;and, Azizabadi Farahani ,F (2017) "Presenting a model of cultural information management in Iranian cultural organizations and centers using a quantitative and qualitative method", Quarterly Journal of the Iranian Association for Cultural Studies and Communication, Volume 14, Number 51, Summer.

  Namazi. M. 2009. "Performance Focused ABC. Cost Management Informs Global", 34-45.

  Rahnavard, F, and Khodabakhsh,M (2018) "Structural model for improving the productivity of production workers", Noor Specialized Database Magazine, Year 10, Number 19, Summer.

   

  Roger . A. . Kaufman. H. Oakly . B . Ryan. W2006. "strategic planning for success, published by john Wiley" . pp40-56.

  Sotoudeh Arani, H; Bahili, J, and Ghasemi H (2015) "Investigation of the effect of performance evaluation policies on the productivity of human resources in Iran Tobacco Company", Human Resources Studies Quarterly, Year 6, Number 19, Spri

   

  Sumanth . D. J. 1984. "productivity Engineering &Management" , NewYork LMC Graw .