مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

ﭼﻜﻴﺪه اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﺤﺼﻮل دو ﭘﮋوﻫﺶ در ﻣﻮرد ﺟﻮاﻧﺎن و ﺧﺎﻧﻮاده ﻫﺎی آﻧﺎن اﺳﺖ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﺑﻴﻦ اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان ﺑﺎ واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ و ﻋﻠﻞ اﻳﻦ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻣﺎ در ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت زﻧﺪﮔﻲ ﻣﻲ ﻛﻨﻴﻢ، و ارﺗﺒﺎﻃﺎت ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از اﺑﺰار ﻣﻬﻢ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود، اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ دو ﻧﺴﻞ را در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار داده اﻳﻢ. ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺳﺎﺧﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻈﺮﻳﻪ ﻛﻨﺶ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﻣﺎ را در ﻓﻬﻢ ﻣﻮﺿﻮع ﻳﺎری رﺳﺎﻧﺪﻧﺪ .ﺑﻪ ﻛﻤﻚ ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ ﺟﻮان و واﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﺘﻴﺠﻪ رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﺧﻮد را 44 ﻫﺎی ﻋﻤﻴﻖ ﺑﺎ ﻣﺘﻔﺎوت از واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎن درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ، ﻣﺘﻔﺎوت از واﻟﺪﻳﻦ ﺷﺎن درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ،می  ﮔﺬراﻧﻨﺪ، آﻧﺎن در ﮔﺬران اوﻗﺎت ﻓﺮاﻏﺖ ﻣﺘﺄﺛﺮ از ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن ﻫﺴﺘﻨﺪواﻟﺪﻳﻦ آﻧﻬﺎ اﻳﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﻴﺴﺘﻨﺪ.