مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم ارتباطات

2 هیئت علمی دانشگاه علامه

چکیده

ﺷﺎﻳﻌﻪ ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  در ارﺗﺒﺎط ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺮﺧـﻲ از وزرا در ﭘﺎﻳـﺎن ﺳـﺎل اول ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ دوﻟـﺖ ﻧﻬـﻢ ﺑـﻪ ﮔـﻮش    ﻣﻲ  رﺳﻴﺪ ﻧﻬﺎﻳﺘ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﺑﺮﻛﻨﺎری وزﻳﺮ رﻓﺎه ﺷﺪ  .در آن ﺳﺎﻋﺖ   1385 ﺎ در ﺟﻠﺴﻪ ﺷﺒﺎﻧﮕﺎﻫﻲ دوم ﻣﻬﺮ  ﻣﺎه  ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﺗﺼﻤﻴﻤ  ﻲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ روزﻧﺎﻣﻪ     ﻫﺎی ﺳﻮم ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه در   ﺣﺎل ﭼـﺎپ    ﺑﻮدﻧـﺪ  و ﻫﻨﮕـﺎﻣﻲ ﻛـﻪ ﺻـﺒﺢ   دوﺷﻨﺒﻪ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه اﻳﻦ ﺧﺒﺮ از ﻃﺮﻳﻖ رادﻳﻮ و ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن اﻋﻼم ﻣـﻲ  ﺷـﺪ ﺑـﺪﻳﻬﻲ ﺑـﻮد ﻛـﻪ ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن    روزﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎ ﻧﺘﻮا ﻧﻨﺪ ﺧﺒﺮ را در روزﻧﺎﻣﻪ   ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﻣﻮرد ﻋﻼﻗﻪ ﺧﻮد ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺧﻮاﻧﻨﺪﮔﺎن روزﻧﺎﻣﻪ   ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﺗﺎ روز ﺑﻌﺪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻨﺘﻈﺮ ﻣﻲ   ﻣﺎﻧﺪﻧﺪ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ  ﺷﺎﻣﻞ  ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﻴﺘﺮ اﻧﺘﺨﺎﺑ   ﻲ اﻳﻦ ﺧﺒﺮ ﻣﻬﻢ در ﺻـﻔﺤﻪ   ﺳـﺎﻋﺖ ﭘـﺲ از اﻧﺘﺸـﺎر ﺗﻮﺳـﻂ  24 اول روزﻧﺎﻣﻪ   ﻫﺎی ﺻﺒﺢ ﺳﻪ    ﺷﻨﺒﻪ ﭼﻬﺎرم ﻣﻬﺮ   ﻣﺎه اﺳﺖ  .ﺧﺒـﺮی ﻛـﻪ    اﻣـﺎ ﺑـﻪ دﻟﻴـﻞ اﻫﻤﻴـﺖ ﺧﺒـﺮی ﺑﺎﻳـﺪ ﻣـﻮرد ﺗﻮﺟـﻪ ﻗـﺮار  ،ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬﺎ ﺗﺎزﮔﻲ ﺧﻮد را از دﺳﺖ داده ﺑـﻮد   ﻣﻲ  ﮔﺮﻓﺖ. ﭘﻴﺶ از آن ﺑﻪ ﺳﺎﻋﺖ اﻧﺘﺸﺎر اﻳﻦ ﺧﺒﺮ و ﺣﻮاﺷـﻲ آن در ﺧﺒﺮﮔﺰارﻳﻬـﺎی داﺧﻠـﻲ و ﻫﻤﭽﻨـﻴﻦ    روزﻧﺎﻣﻪ اﻃﻼﻋﺎت ﻋﺼﺮ ﺳﻮم ﻣﻬﺮ ﻣﺎه ﻧﻴﺰ ﺧﻮاﻫﻴﻢ ﭘﺮداﺧﺖ.

کلیدواژه‌ها