مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 هیات علمی دانشگاه تهران

2 ﻣﺪرس داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان - ﺷﻤﺎل

چکیده

در ﻋﺼﺮ ﺣﺎﺿﺮ از ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻴﺮوی ﻣﺤﺮﻛﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ ﻋﺎﻣﻞ اﻳﺠﺎد اﺷﺘﻐﺎل ﺗﻌﺒﻴﺮ ﻣﻲ ﺷﻮد .ﺑﺪﻳﻦ ﻟﺤﺎظ اﻛﺜﺮ دوﻟﺘﻬﺎ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻠﻲ ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ و اﻗﺪاﻣﺎت ﺑﺴﻴﺎری ﺑﺮای ﺗﻮﺳﻌﻪ آن اﻧﺠﺎم داده اﻧﺪ .ﭼﻨﺪی اﺳﺖ در ﻛﺸﻮر ﻣﺎ ﻧﻴﺰ ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﻛﺎر آﻓﺮﻳﻨﻲ ﻣﺤﻮر ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی دوﻟﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ و در ﻗﻮاﻧﻴﻦ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ آن ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه ای ﻣﺒﺬول ﺷﺪه اﺳﺖ .  در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻇﺮﻓﻴﺖ ﺑﺨﺶ ﻓﺮﻫﻨﮓ در ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ و اﺷﺘﻐﺎل زاﻳﻲ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻫﻤﻴﺖ ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻣﺼﺮف ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻼش ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ ﺿﻤﻦ ﺷﻨﺎﺳﺎﻳﻲ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻬﻢ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﮔﺬار  ﺑﺮ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺴﺐ و ﻛﺎر در اﻳﻦ ﺑﺨﺶ و ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد اﺳﺘﺮاﺗﮋی ﺗﻮﺳﻌﻪ  ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﺮﻳﻦ و ﭘﺮروﻧﻖ ﺗﺮﻳﻦ ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﻮﻣﻲ در ﻛﺸﻮر ﻓﺮاﻫﻢ ﮔﺮدد .  ﺑﺪﻳﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﺑﺎ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﻫﺎی ﺣﻤﺎﻳﺘﻲ ده ﻛﺸﻮر ﺑﺮﺗﺮ اﻳﻦ ﺻﻨﻌﺖ در ﺟﻬﺎن، ﺳﻴﺎﺳﺘﻬﺎی ﺷﺎﺧﺺ 35 ﺣﻤﺎﻳﺖ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻛﺎرآﻓﺮﻳﻨﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﻈﺮات ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن داﺧﻠﻲ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﻬﻢ اﻧﺘﺨﺎب و در ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ و ﺗﺮﻳﻦ ﻋﻮاﻣﻞ ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬار ﺑﺮ ﻣﻮﺿﻮع ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ وﺿﻌﻴﺖ ﻣﻮﺟﻮد و ﻣﻄﻠﻮب ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .اﻳﻦ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ ﺗﻦ از ﺗﻮﻟﻴﺪﻛﻨﻨﺪﮔﺎن و ﺳﻴﺎﺳﺖ57و ﻧﻈﺮﺧﻮاﻫﻲ از  ﮔﺬاران ﺻﻨﻌﺖ ﺑﺎزﻳﻬﺎی راﻳﺎﻧﻪ ای ﻛﺸﻮر ﺑﻪ ﻋﻤﻞ آﻣﺪه و ﻧﺘﺎﻳﺞ آن ﭘﺲ از ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺑﺎ روﺷﻬﺎی آﻣﺎری ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺴﻴﺮ و آزﻣﻮن ﻓﺮﻳﺪﻣﻦ در ﺗﻌﻴﻴﻦ اﺳﺘﺮاﺗﮋﻳﻬﺎی ﭘﻴﺸﻨﻬﺎدی ﺑﻪ ﻛﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .

کلیدواژه‌ها