مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 ﻋﻀﻮ هیت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ، واﺣﺪ ﺗﻬﺮان ﺷﺮق

چکیده

ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ، ﺗﻼﺷﻬﺎی ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  رﻳﺰی ﺷﺪ ه  ای اﺳﺖ ﺑﺮای ﺗﻐﻴﻴـﺮ ادراﻛـﺎت و در ﻧﻬﺎﻳـﺖ رﻓﺘـﺎر  ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن ﻣﻌﻴ ﻦ .اﺟﺮا و اﻧﺠﺎم ﻣﻮﻓﻘﻴ   ﺖ آﻣﻴﺰ ﺳﻨﺎرﻳﻮی ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ ﺗﻮﺳﻂ رﺳﺎﻧﻪ  ﻫﺎ، ﻣﺴـﺘﻠﺰم روﺷـﻬﺎ و اﺑﺰارﻫـﺎی ﻣـﻮرد اﺳـﺘﻔﺎده در ﺗﺮﻏﻴـﺐ و ،درک درﺳﺖ آﻧﺎن از ﻣﺨﺎﻃﺒـﺎن، ﺷـﮕﺮدﻫا
ﻣﺘﻘﺎﻋﺪ ﻛﺮدن ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻃﺮاﺣﺎن ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ رﺳﺎنه ای ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻮرد  ﻓﺮﻫﻨﮓ، ﺷﺮاﻳﻂ و وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋ ﻲـ ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﺨﺎﻃﺒﺎن دﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ؛ اﻣـﺎ اﻳـﻦ ﻣﻬـﻢ ﺧـﻮد   ﻣﺴﺘﻠﺰم درک ﭘﻴﭽﻴﺪﮔﻴﻬﺎی  ﻣﻴﺎن راﺑﻄﻪ ﺳﺎﺧﺘﺎر آﮔﺎﻫﻲ اﻧﺴﺎن و ﺳﺎزه  ﻫـﺎی ﻣـﺆﺛﺮ در ﺗﻜـﻮﻳﻦ    آﮔﺎﻫﻲ اﺳ ﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻲ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ از ﻃﺮﻳﻖ رﺳﺎﻧﻪ، ﺑﺎﻳﺪ ﺑﻪ ﻣﺎﻫﻴﺖ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﺎن آﮔﺎﻫﻲ ،  ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻫﻨﺠﺎری، ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ، اﺑﺰاری و اﺣﺴﺎﺳﻲ ﺗﻮﺟﻪ داﺷﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ در   ارزﺷﻬﺎی ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر ﻳﻌﻨﻲ ﺻ ﺪ اﻗﺖ، ﺣﻘﻴﻘﺖ، ﻣﻔﻴﺪ ﺑﻮدن و زﻳﺒـﺎﻳﻲ ﺷﻨﺎﺳـﻲ  زﻣﻴﻨﻪ ﺑﺮﻫﻢ زدن ﻧﻘﻄﻪ ﺗﻌﺎدل ﻣﻴﺎن ﻋﻴﻨﻴﺖ و ذﻫﻨﻴﺖ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳـﺎﺧﺘﻪ و ﺳـﺎزه  ﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﺪ  ﺳﺎزﻣﺎن آﮔﺎﻫﻲ ﭼﻮن ﻓﻀﺎﺳﺎزی،ﮔﺰﻳﻨﺶ و ﻫﻤﮕﻮ  ن ﺳﺎزی را، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﻣﺠﺪد دﻫ ﺪ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ  ﺑﻪ ﺟﻬﺖ ﻣﺎﻫﻴﺖ زﺑﺎن ﻛﻪ ﺑﺮ ﺑﻨﻴﺎد اﺷﺘﺮاک ﻣﻌﺎﻧﻲ اﺳﺘﻮار اﺳﺖ، ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴـﺮ در ﺳـﺎﺧﺘﺎر آﮔـﺎﻫﻲ،  ﺳﺎﺧﺖ ﻣﻌﻨﺎﻳﻲ واژﮔﺎن دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺷﺪه و اﻳﻦ ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ ﺗﻐﻴﻴﺮات زﺑﺎﻧﻲ   )ﺗﻮﺳـﻴﻊ و ﺗﻀـﻴﻴﻖ   معنای واژﮔﺎ ن (را ﻓﺮاﻫﻢ ﺧﻮاﻫﺪ آور د .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ در ﺗﻼش اﺳﺖ ﺗﺎ ﻧﺤﻮه ﻣﺪاﺧﻠﻪ رﺳﺎﻧ ﻪ  ﻫـﺎ در   زﺑﺎن را از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ ای نشان دهد.
ﻪ رﺳﺎﻧ ﻪ ﻫـﺎ در
زﺑﺎن را از ﻣﺴﻴﺮ ﺗﺤﻮل در ﺳﺎﺧﺘﺎر ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ و از ﻃﺮﻳﻖ ﻋﻤﻠﻴﺎت رواﻧﻲ رﺳﺎﻧﻪ

کلیدواژه‌ها