مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

چکیده

در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﭘﻴﺸﺮﻓﺖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻚ در زﻣﻴﻨﻪ ارﺗﺒﺎﻃﺎت و اﻧﺘﻘﺎل اﻃﻼﻋﺎت ﺑﺎﻋﺚ ﺗﺴﻬﻴﻞ و ﺗﺴﺮﻳﻊ ﺗﻌﺎﻣﻼت ﻣﻴﺎن اﻓﺮاد در ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﺷﺪه اﺳﺖ .در ﭼﻨﻴﻦ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺗﺮﺟﻴﺤﺎت اﻓﺮاد ﺧﻮاﺳﺘﻪ و ﻧﺎﺧﻮاﺳﺘﻪ ﻣﺘﺄﺛﺮ از اﻟﮕﻮﻫﺎی رواﺑﻂ، رﻓﺘﺎر و ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺳﺎﻳﺮ ﻣﻠﻞ و ﺟﻮاﻣﻊ اﺳﺖ .ورود ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻣﺎﻫﻮاره ﺑﻪ وﻳﮋه در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﻠﻴﻘﻪ ﻫﺎی ﻣﺠﺎزی را وارد زﻧﺪﮔﻲ ﻧﻤﻮده ﻛﻪ ﺑﻪ زﻋﻢ ﺑﺮﺧﻲ از ﺻﺎﺣﺐ ﻧﻈﺮان ﭘﻲ آﻣﺪ آﻧﻬﺎ ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﻛﺴﺐ ﻣﻨﺰﻟﺖ و ارﺗﻘﺎء ﺟﺎﻳﮕﺎه آﻧﺎن ﺑﺎﺷﺪ . از ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﻣﺪرن ﺑﻪ اﻓﺮاد اﻳﻦ اﻣﻜﺎن را در ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺑﻌﻀﻲ دﻳﮕﺮ ﺑﺮ اﻳﻦ ﺑﺎورﻧﺪ ﻛﻪ اﺳﺘﻔﺎدهﺑﺨﺸﻴﺪه ﻛﻪ از ﺣﻀﻮر در ﺟﻬﺎن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻛﻞ واﺣﺪ آﮔﺎه ﺷﻮﻧﺪ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺘﻨﻮع از ﺳﺮاﺳﺮ ﺟﻬﺎن ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮی ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﻳﺎﻓﺘﻪ و ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ ﻋﺎم ﮔﺮاﻳﻲ ﻣﺜﺒﺖ رواج ﻳﺎﺑﺪ .در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ راﺑﻄﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ و ﺑﺮﮔﺬاری ﻣﺮاﺳﻢ وﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻨﺖ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﮕﺎﻧﻪ از ﻃﺮﻳﻖ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮژﻳﻬﺎی ﻣﺪرن ارﺗﺒﺎﻃﻲ ـ اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن ﺳﺎﻛﻦ در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده ازروش ﭘﻴﻤﺎﻳﺶ و ﺑﺎ ﺣﺠﻢ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻔﺮ ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ .ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﭘﻲ 230 ای ﺑﺎﻟﻎ ﺑﺮ آﻣﺪ  ﺑﺮﮔﺬاری وﻟﻨﺘﺎﻳﻦ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺎ ﻣﺸﺘﺮﻛﺎت ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺑﺸﺮی ﺑﻮده اﺳﺖ.

کلیدواژه‌ها