مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه اهواز چمران

2 دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور

چکیده

 
 
ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ اﻃﻼﻋـﺎت اﺳـﺖ   .ﭘـﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿـﺮ ﻛـﻪتوصیفی وﻣﻘﻄﻌﻲ اﺳﺖ، ﺗﻼش ﻛﺮده ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دو روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا و ﺗﺤﻠﻴﻞ اﺳﺘﻨﺎدی ﺑﻪ ﺑﺮرﺳـﻲ ﻛﻤ و  «آﻓﺘﺎب ﻳـﺰد  » ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﻣﺆﻟﻔﻪ    ﻫﺎی اﺻﻠﻲ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺸﻮری            ﺑﭙﺮدازد و ﺑﻪ ﺳﺆاﻻﺗﻲ از ﻗﺒﻴﻞ:ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت ﻣﺤﻮری ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ در اﻳـﻦ دو    1385در ﺗﻴﺮﻣﺎه    «ﻛﻴﻬﺎن»روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﺪاﻣﻨﺪ؟ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺣﻮل ﭼﻪ اﻓﺮاد و ﭼﻪ ﻛﺸﻮرﻫﺎﻳﻲ دور ﻣﻲ  زﻧﺪ؟ وﺿﻌﻴﺖ اﺳﺘﻨﺎد   ﺑﻪ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی در اﻳﻦ دو روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﮕﻮﻧﻪ اﺳﺖ؟ ﺑﻪ ﻛﺪام ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺧﺒﺮی داﺧﻠﻲ و ﺧﺎرﺟﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ اﺳﺘﻨﺎد  ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﺎ ﻫـﻢ دارﻧـﺪ؟ آﻳـﺎ    ﺷﺪه اﺳﺖ؟  آﻳﺎ اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در روزﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻧﻈﺮ ﻛﻤیت اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻨﺪرج در دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﺎ ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﺗﻔﺎوت دارﻧﺪ؟ ﭘﺎﺳﺦ دﻫﺪ. 
ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن و آﻓﺘﺎب  ﻳﺰد از ﻧﻈﺮ ﻧﻮع ﭘﻮﺷﺶ ﺧﺒﺮی، داﻣﻨﻪ و ﻣﻮﺿﻮع، ﻣﻨﺎﺑﻊ     اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳـﻲ و ﺗﻮزﻳـﻊ آن در روزﻫـﺎی ﻫﻔﺘـﻪ ﺑـﺎ      ﻣﻮرد اﺳﺘﻨﺎد،   ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﺷﺨﺎص ﺧﺒﺮﺳﺎز، ﻛﻤیت  ﻳﻜﺪﻳﮕﺮ ﻣﺘﻔﺎوت ﻫﺴﺘﻨﺪ   .آﻓﺘﺎب ﻳﺰد ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﺸﻜﻼت داﺧﻠـﻲ ﻛﺸـﻮر و ﻧﻘـﺪ ﻋﻤﻠﻜـﺮد      دوﻟﺖ ﺗﻮﺟﻪ دارد، درﺣﺎﻟﻲ ﻛﻪ ﻛﻴﻬﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻪ ﻃﺮح ﺳﻴﺎﺳﺖ ﺧﺎرﺟﻲ اﻳﺮان و دﻳﮕـﺮ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘـﻪ       اﺳﺖ .از ﻧﻈﺮ اﻃﻼﻋ  ﺎت اراﺋﻪ   ﺷﺪه در ﻣـﻮرد ﻛﺸـﻮرﻫﺎ ﻫـﺮ دو روزﻧﺎﻣـﻪ ﺑـﻪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎﻳﻲ ﻳﻜﺴـﺎن اﻟﺒﺘـﻪ ﺑـﺎ     ﺗﺮﺗﻴﺒﻬﺎی ﻣﺘﻔﺎوت ﭘﺮداﺧﺘﻪ    اﻧﺪ .ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ  آﻳﺪ دﻟﻴﻞ ﺗﻔﺎوﺗﻬﺎی ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه در اﺧﺒﺎر و اﻃﻼﻋﺎت ﺳﻴﺎﺳﻲ  دو روزﻧﺎﻣﻪ ﻛﻴﻬﺎن و آﻓﺘﺎب ﻳﺰد ﻧﺎﺷﻲ از واﺑﺴﺘﮕﻲ ﺟﻨﺎﺣﻲ ﻣﺘﻀﺎد اﻳﻦ دو روزﻧﺎﻣﻪ و ﺑﻪ ﺗﺒﻊ آن ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎ

کلیدواژه‌ها