مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

ﭼﻨﺪ ﺳﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﺧﺒﺎر ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻫﺎی ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ وﻳﮋه ﺧﺎرج از اﺳﺘﺎدﻳﻮﻣﻬﺎ ﺑﺎ ﺧﺒﺮﻫﺎی ﻣﺘﻦ ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﺮاﺑـﺮی  ﻣﻲ ﻛﻨﻨﺪ .در ﻣﻴﺎن ﺧﺒﺮﻫﺎی ﺣﺎﺷﻴﻪای، رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان از ﺟﻤﻠﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳﻲ آﻧﻬـﺎ ﺟﺎﻳﮕـﺎه ﻣﻬﻤـﻲ   دارد .در اﻳﺮان، ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳﻲ در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﺑﻪ ﻫﻴﭻ وﺟﻪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻛﺸـﻮرﻫﺎ   ی اروﭘـﺎﻳﻲ   ﻧﻴﺴـﺖ؛ اﻣﺎ ﺑـﻪ ﺗ ـﺄﺛﻴﺮ از ﻫﻴﺠﺎﻧﺎت و ﺣﺴﺎﺳﻴﺘﻬﺎی اﻳﺠﺎد ﺷﺪه ﺣﻮل ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت داﺧﻠـﻲ   و ﻣﻠـﻲ ، ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮا ن و ﻫـﻮاداراﻧ ﻲ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺒﺖ    ﺧﺸﻦ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت، ﺷﺮاﻳﻂ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺎری را ﺑﺮ ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﺣﺎﻛﻢ ﻛﺮده اﻧﺪ.   ﻧﻔﺮ از ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻓﻮﺗﺒﺎل در ﻣﺴﺎﺑﻘﺎت ﭘﺮﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ ﻛﺸﻮر اﻧﺠـﺎم    1020ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ روش ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ،می  ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ  ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﻪ ﺑ ﺎ ﻫﺪف ﺷﻨﺎﺧﺖ دﻻﻳﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳـﻲ ﺗﻤﺎﺷـﺎﮔﺮا ن ﻓﻮﺗﺒـﺎ ل آﻏـﺎ ز ﺷـﺪ ه اﺳﺖ، اﺛﺮات ﺳﻪ دﺳﺘﻪ ﻣﺘﻐﻴﺮﻫﺎی ﻫﻮﻳﺘﻲ، ﮔﺮوﻫﻲ و وﺿﻌﻴﺘﻲ ﺑﺮ ﺧﺸﻮﻧﺖ در ﻓﻮﺗﺒﺎل ﻣﻔﺮوض اﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﻧﺪ.  ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ   دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﺨﺸﻲ از دﻻﻳﻞ  ﺧﺸﻮﻧﺖ ﮔﺮاﻳﻲ و  درﮔﻴﺮﻳﻬﺎ در ﻣﻴﺎدﻳﻦ ورزﺷـﻲ  را ﺑﺎﻳـﺪ    ﺳﺎل(، اﺣﺴﺎﺳـﻲ  ﺑـﻮدن  رﻓﺘـﺎر  و ﻓﻌﺎﻟﻴﺘﻬـﺎ در 21 در ﻋﻮاﻣﻞ زﻳﺮ ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻛﺮد   :ﺳﻦ اﻓﺮاد) ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺳﻦ   ﺟﻤﻊ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان، ﺑﻲ  ﻧﺎﻣﻲ، ﺗﻠﻘﻴﻦ ﭘﺬﻳﺮی و ﻓﺸﺎر ﮔﺮوه و ﺟﻤﻊ، ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ﻣﻄﺒﻮﻋﺎت ﺗﻴﻢ ﮔﺮا و ﺗﺄﺛﻴﺮ ﭘﺬﻳﺮی از ﺗﻔﺎﺳﻴﺮ آﻧﻬﺎ، ﻋﻤﻠﻜﺮد  ﻧﻴﺮوی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ ﺣﺎﺿﺮ در ﻣﻴﺪان، اﺣﺴـﺎس   ﻧﺒـﻮد  ﻧﻴﺮوﻫـﺎی  ﻛﻨﺘـﺮل  ﻛﻨﻨـﺪه  در ﺟﻤﻊ و ﺑﺮوز رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻋﻨﺎدورزاﻧﻪ و ﻛﻴﻨﻪ ﺗﻮزاﻧﻪ، اﺣﺴﺎس  ﻋﻼﻗﻪ و ﺗﻌﻠﻖ ﻗﻄﺒﻲ و اﻓﺮاﻃـﻲ  ﺑـﻪ  ﻳـﻚ  ﺗـﻴﻢ  ﺧﺎص) ﺗﻴﻢ ﮔﺮاﻳﻲ.( ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻲ   ﺗﻮان ﮔ ﻔﺖ ﻛﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻓﻮﺗﺒﺎل    ـ در ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ    ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ـ ﺗـﺎﺑﻌﻲ از    وﻳﮋﮔﻴﻬﺎی ﺧﺮده ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان، ﺳﺎﺧﺘﺎر ﮔﺮوﻫﻲ ﺟﻤﺎﻋﺖ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮ و وﺿﻌﻴﺖ ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻣﺪاﺧﻠـﻪ   ﮔـﺮ  در ﻣﻴﺪان ﻣﺴﺎﺑﻘﻪ    )اﻋﻢ از داور، ﻧﻴﺮوﻫﺎی اﻧﺘﻈﺎﻣﻲ و      (...اﺳﺖ .ﺑﺪﻳﻬﻲ اﺳﺖ اﮔﺮ ﺧﻮاﺳﺘﻪ ﺷﻮد در راﺳﺘﺎی ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﻓﻀﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان و اﻋﻤﺎل در رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺧﺸﻦ آﻧﺎن ﺗﻼﺷـﻲ  ﺻـﻮرت  ﮔﻴـﺮد،  ﺗﻮﺟـﻪ  ﺑـﻪ  ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺬﻛﻮر ﺑﻪ ﻣﻮﻓﻘﻴﺖ اﻣﺮ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ ﻛﻨد

کلیدواژه‌ها