مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

کارشناس ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

روح ﺟﻤﻌﻲ ﻳﺎ ﻫﻤﺎن اﺟﺘﻤﺎع ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در ﻧﻈﺮﻳﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻼﺳﻴﻚ و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ ﻫﺮ ﭼﻨﺪ دو ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻠﻴﺪی ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻣﺎ دﻳﺮزﻣﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  در درون ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ، ﺷﻨﺎﺳﻲ و ﻧﻈﺮﻳﺔ اﻧﺘﻘﺎدی ﻫﺴﺘﻨﺪﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻣﻲ ﮔﻴﺮﻧﺪ؛ وﻟﻲ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ اﻧﺴﺎن ﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ و ﺗﺎ ﺣﺪی اﻧﺘﺰاﻋﻲ آﻧﻬﺎ ﺑﺎﻋﺚ ﻧﺸﺪه ﺗﺎ ﻣﺼﺎدﻳﻖ ﻣﻠﻤﻮس و ﺗﺠﺮﺑﻲ آﻧﻬﺎ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ و ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﻧﮕﻴﺮﻧﺪ، ﻓﻮﻛﻮ ﺑﺎ ﻣﻄﺮح ﻛﺮدن ﺑﺤﺚ ﻓﻀﺎ و ﻗﺪرت و ﻫﺎﺑﺮﻣﺎس ﻧﻴﺰ از ﻃﺮﻳﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﻛﻨﺶ ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﺗﻼش ﻛﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ را ﺑﻪ ﺷﻜﻠﻲ ﻋﻴﻨﻲ ﺗﺮ در ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻃﺮح ﻛﻨﻨﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻧﺸﺎن دادن اﻳﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻛﻪ ﭼﻨﻴﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻤﻲ ﻓﻘﻂ ﻣﻮﺿﻮﻋﻲ ﺑﺮای ﺑﺤﺜﻬﺎی روﺷﻨﻔﻜﺮاﻧﺔ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﻧﻤﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ، ﺟﻬﺖ ﮔﻴﺮی اﺻﻠﻲ ﭘﮋوﻫﺶ ارزﻳﺎﺑﻲ ﺗﺠﺮﺑﻲ اﻳﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﻛﻪ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ اﺟﺘﻤﺎع ﻫﻤﺒﺴﺘﻪ و ﺻﻤﻴﻤﻲ ﺷﻜﻞ ﮔﺮﻓﺘﻪ در ﭘﺎﺗﻮﻗﻬﺎ و ﻧﻴﺰ ﮔﻔﺘﮕﻮ در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﺟﻮاﻧﺎن ﺗﻬﺮاﻧﻲ ﺣﻀﻮر دارد و ﻧﻴﺰ ﺗﺎ ﭼﻪ ﺣﺪ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ آﮔﺎﻫﻲ دارﻧﺪ ﻳﺎ ﻋﻼﻗﻪ دارﻧﺪ ﻛﻪ آﻧﻬﺎ را ﺗﺠﺮﺑﻪ ﻛﻨﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ارزﻳﺎﺑﻲ ﻓﻮق، ﻣﻲ ﺗﻮان ﺑﻪ اﻳﻦ ﺳﺆال ﭘﺎﺳﺦ داد ﻛﻪ آﻳﺎ در ﻣﺘﻦ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﺣﻀﻮر در اﺟﺘﻤﺎﻋﺎت ﮔﻮﻧﺎﮔﻮن و ﻧﻴﺰ در ﻛﻨﺎر آن ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ ﺗﺠﺮﺑﺔ ﮔﻔﺘﮕﻮی واﻗﻌﻲ ﺑﺎ ،زﻧﺪﮔﻲ ﻫﺮ روزه دوﺳﺘﺎﻧﺸﺎن، ﻫﻮﻳﺘﻲ آزادﺗﺮ و ﻣﺴﺘﻘﻞ ﺗﺮ را ﺑﺮای آﻧﺎن ﺷﻜﻞ ﻣﻲ دﻫﺪ ﻳﺎ ﺧﻴﺮ؟

کلیدواژه‌ها