مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 .اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻋﻀﻮ هیاتﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ

چکیده

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﻮﺷﻴﺪه اﻳﻢ دو رﻣﺎن ﺷﺎزده اﺣﺘﺠﺎب و ﺑﺮه ﮔﻤﺸﺪه راﻋﻲ اﺛﺮ ﻫﻮﺷﻨﮓ ﮔﻠﺸﻴﺮی و ﻧﻴﺰ ﺑﺎز40رﻣﺎن ﺳﻮوﺷﻮن ﺳﻴﻤﻴﻦ داﻧﺸﻮر را ﺑﺮ ﺑﺴﺘﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﻳﻚ دوره ﺧﺎص ﻳﻌﻨﻲ دﻫﻪ  ﺧﻮاﻧﻲ ﻛﻨﻴﻢ. اﻳﻦ ﮔﻔﺘﻤﺎن را ﻣﻲ ﺗﻮان ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻏﺮﺑﺰدﮔﻲ ﻧﺎﻣﻴﺪ ﻛﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻣﻮﺗﻴﻔﻬﺎی ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ اﺳﺖ از ﻗﺒﻴﻞ ﺣﺴﺮت ﺑﺮ ﺳﻨﺖ و از دﺳﺖ رﻓﺘﻦ ﻳﻜﭙﺎرﭼﮕﻲ آن؛ ﺗﺤﻘﻴﺮ روﺷﻨﻔﻜﺮ ﻃﺮﻓﺪار ﻏﺮب و ﻛﻮﺷﺶ ﺑﺮای دادن ﺗﻌﺮﻳﻔﻲ ﺟﺪﻳﺪ از او، ﺑﻴﺰاری از ﻏﺮب و ﻋﺎﻣﻞ ﻛﻠﻴﻪ وﻳﺮاﻧﻴﻬﺎ و ﻣﺼﻴﺒﺘﻬﺎ ﭼﻪ ﻣﺎدی و ﭼﻪ ﻣﻌﻨﻮی داﻧﺴﺘﻦ آن و از اﻳﻦ ﻗﺒﻴﻞ .ﻣﺘﻨﻲ ﻛﻪ ﻛﻠﻴﻪ اﻳﻦ ﻣﻮﺗﻴﻨﻬﺎ را در ﺧﻮد ﻣﺘﺒﻠﻮر ﻣﻲ ﻛﻨﺪ، ﻛﺘﺎب ﻏﺮﺑﺰدﮔﻲ ﺟﻼل آل اﺣﻤﺪ اﺳﺖ .در اﻳﻦ ﻛﺘﺎب آل اﺣﻤﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﻏﺮب از ﻫﻤﺎن آﻏﺎز ﺷﻜﻞ ﮔﻴﺮی اش در ﺻﺪد ﺿﺮﺑﻪ زدن و ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮدن ﺟﻬﺎن اﺳﻼم ﺑﻮده اﺳﺖ؛ و در اﻳﻦ راه از اﻧﻮاع ﺣﺮﺑﻪ ﻫﺎ و دﺳﺎﺋﺲ و ﺗﻮﻃﺌﻪ ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده اﺳﺖ .در ﻧﻬﺎﻳﺖ ﻏﺮب ﺑﺎ اﻳﻦ اﺑﺰار ﻛﻠﻴﺖ اﺳﻼﻣﻲ را ﻧﺎﺑﻮد ﻛﺮده اﺳﺖ .ﻧﺎﺑﻮدی اﻳﻦ ﻛﻠﻴﺖ در ﺳﻮوﺷﻮن ﺑﻪﺻﻮرت ﻧﺎﺑﻮدی ﺧﺎﻧﻮاده زری ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﻲ ﺷﻮد و در ﺑﺮه ﮔﻤﺸﺪه راﻋﻲ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﭘﺮاﻛﻨﺪه ﺷﺪن ﮔﻠﻪ و از ﻫﻢ ﭘﺎﺷﻴﺪن ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ و ﺑﻲ اﻋﺘﺒﺎر ﺷﺪن ﻋﻤﻞ ﭘﻴﺎم آوری.

کلیدواژه‌ها