مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮری اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﺛـﺎر ﺳـﻴﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳـﺮان از   اﺳﺖ .در اﻳﻦ   رﻫﮕﺬر ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  1357 زﻣﺎن ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﺎ سال   ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ ِ .ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ است ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﻫﻨﺮ آﻳﻨﻪ و اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺮو ط  ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻦ ﻣـﻲ  ﻳﺎﺑـﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ   از روش اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳ ﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺗـﺎریخی    ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤ ﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  اﻳﻢ .ﺑﺮای درک ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﺎرﻛﺮد آﺛﺎر ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ در روﻧﺪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  درﺻـﺪ از ﻓﻴﻠﻤﻬـﺎی9 روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮ  ای ﻛﻴﻔ ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه   اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ  دﻫـﺪ ﻛـﻪ تنها  ، ﺳﻴﻨﻤﺎی روﺳﺘ ﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﺸﺎن دادن واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ میان    ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎ در ﻃـﻮل دوره ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداری وﺟـﻮد دارد .ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﺸـﺘﺮک ﺗﻐﻴﻴـﺮات 1341 اﺟﺮای ﻣﻬ ﻢ  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ)اﺻﻼﺣﺎت ارﺿ ﻲ (در ﺳﺎل   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳـﻴﻨﻤﺎی روﺳـﺘﺎﻳﻲ در ﻃـﻮل دوره ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ اﺳﺖ.واﻗﻌﻴﺖ  ﮔﺮﻳﺰی، ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮای ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﻗﻨﺎع ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﺪﻳـﺪ و ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎی ﻧـﻮ، از  ﻣﻬﻢ  ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎی روﺳﺘﺎ   ﻳﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب و رﻋﻴﺖ در ﺳﻴﻨﻤﺎی ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ، روﺷﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳـﺘﺎ ﻳﻲ  ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود

کلیدواژه‌ها