مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد دانشگاه تهران

2 اﺳﺘﺎدﻳﺎر داﻧﺸﻜﺪه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

3 کارشناس ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران

چکیده

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺤﻮری اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﻲ راﺑﻄﻪ ﺑﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ ﺑﺎ آﺛـﺎر ﺳـﻴﻨﻤﺎﻳﻲ اﻳـﺮان از   اﺳﺖ .در اﻳﻦ   رﻫﮕﺬر ﺑﺮرﺳﻲ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ اﻳـﻦ راﺑﻄـﻪ و ﻧﻴـﺰ ﻛﻴﻔﻴـﺖ  1357 زﻣﺎن ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮی اﻳﻦ ﻫﻨﺮ ﺗﺎ سال   ﺑﺎزﺗﺎب واﻗﻌﻴﺎت ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲاﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺑﺎزﺗﺎب اﺳﺘﻮار اﺳـﺖ ِ .ﻣﻄﻤﺢ ﻧﻈﺮ است ﭼﺎرﭼﻮب ﻧﻈﺮی .ﻣﻄﺎﺑﻖ اﻳﻦ روﻳﻜﺮد، ﻫﻨﺮ آﻳﻨﻪ و اﻧﻌﻜﺎﺳﻲ از ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ و ﺑﻪ واﺳﻄﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺸﺮو ط  ﺷﺪه و ﺗﻌﻴﻦ ﻣـﻲ  ﻳﺎﺑـﺪ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ   از روش اﺳﻨﺎدی ﺑﺮای ﻣﺸﺨﺺ ﻛﺮدن ﺗﻐﻴﻴﺮات ﻋﻤﺪه ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳ ﻲ و ﻧﻴﺰ ﺗﻔﻜﻴـﻚ ﺗـﺎریخی    ﺳﺎﻟﻬﺎی ﻣﻮرد ﺑﺤ ﺚ اﺳﺘﻔﺎده ﻛﺮده  اﻳﻢ .ﺑﺮای درک ﺳﺎﺧﺘﺎر و ﻛﺎرﻛﺮد آﺛﺎر ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ در روﻧﺪ اﻳـﻦ ﭘـﮋوﻫﺶ  درﺻـﺪ از ﻓﻴﻠﻤﻬـﺎی9 روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮ  ای ﻛﻴﻔ ﻲ اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه   اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪ  ﻫﺎ ﻧﺸـﺎن ﻣﻲ  دﻫـﺪ ﻛـﻪ تنها  ، ﺳﻴﻨﻤﺎی روﺳﺘ ﺎﻳﻲ ذﻳﻞ ﻛﺎرﻛﺮد ﻧﺸﺎن دادن واﻗﻌﻴﺖ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه  اﻧﺪ .ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ میان    ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ  ﻫﺎی ﺣﻜﻮﻣﺖ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎ در ﻃـﻮل دوره ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ راﺑﻄـﻪ ﻣﻌﻨـﺎداری وﺟـﻮد دارد .ﻧﻘﻄﻪ ﻋﻄﻒ ﻣﺸـﺘﺮک ﺗﻐﻴﻴـﺮات 1341 اﺟﺮای ﻣﻬ ﻢ  ﺗﺮﻳﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دوﻟﺖ در روﺳﺘﺎﻫﺎ)اﺻﻼﺣﺎت ارﺿ ﻲ (در ﺳﺎل   اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳﺘﺎﻳﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳـﻴﻨﻤﺎی روﺳـﺘﺎﻳﻲ در ﻃـﻮل دوره ﻣـﻮرد ﺑﺤـﺚ اﺳﺖ.واﻗﻌﻴﺖ  ﮔﺮﻳﺰی، ﺗﺒﻠﻴﻎ ﺑﺮای ﺣﻜﻮﻣﺖ و اﻗﻨﺎع ﻣﺮدم ﺑﺮای ﭘـﺬﻳﺮﻓﺘﻦ ﻓﺮﻫﻨـﮓ ﺟﺪﻳـﺪ و ﻧﮕﺮﺷـﻬﺎی ﻧـﻮ، از  ﻣﻬﻢ  ﺗﺮﻳﻦ ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎی روﺳﺘﺎ   ﻳﻲ ﻗﺒﻞ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ .ﻧﻘﺪ ﻣﻨﺎﺳﺒﺎت ارﺑﺎب و رﻋﻴﺖ در ﺳﻴﻨﻤﺎی ﺑﻌﺪ از اﺻﻼﺣﺎت ارﺿﻲ، روﺷﻦ  ﺗﺮﻳﻦ ﻧﻤﻮد ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﺗﻐﻴﻴﺮات اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، اﻗﺘﺼﺎدی ﺟﺎﻣﻌﻪ روﺳـﺘﺎ ﻳﻲ  ﻣﺤﺘﻮای ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻤﺎر ﻣﻲ رود

کلیدواژه‌ها