مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

در این فضا ترس و بیم از هجمه های اخلاقی و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات بی پایه و اساس و مغایر فرهنگ ایرانی اسلامی و همچنین انواع کلاهبرداری های مالی و خسارت های اقتصادی کاملا احساس می شود.قابل پیش بینی است که انتشار هرگونه اطلاعات کذب با محتوای غیراخلاقی یا ضد فرهنگی کیان و اساس اعتقادی و فرهنگی جامعه را با تهدید روبرو کرده است و سلامت و امنیت جامعه را به خطرمی اندازد.این موضوع در باره فعالیت های اقتصادی و مالی هم صادق است.لذا همانگونه که جامعه در فضای واقعی نیازمند امنیت است در فضای مجازی هم نیازمند امنیت است.به نظر می رسد یکی از راهکارهای افزایش امنیت در شبکه های اجتماعی به عنوان بخش مهمی از فضای مجازی افزایش سرمایه های اجتماعی است.در این پژوهش سواد رسانه ای به عنوان یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی در فضای مجازی بکار گرفته شده است.این پژوهش به دنبال اثبات این موضوع است که افزایش سواد رسانه ای کاربران به افزایش امنیت کاربران در شبکه های اجتماعی منجر خواهد شد.جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک است که بر اساس نمونه گیری تصادفی 329 دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.نتایج بدست آمده نشان داد بین دو متغیر سواد رسانه ای و امنیت عمومی دانشجویان در شبکه های اجتماعی با ضریب همبستگی 649/ کندال تاوبی رابطه معنا داری قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها