مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه آزاد تهران مرکز

چکیده

در این فضا ترس و بیم از هجمه های اخلاقی و نداشتن امنیت روانی و فرهنگی ناشی از هجوم اطلاعات بی پایه و اساس و مغایر فرهنگ ایرانی اسلامی و همچنین انواع کلاهبرداری های مالی و خسارت های اقتصادی کاملا احساس می شود.قابل پیش بینی است که انتشار هرگونه اطلاعات کذب با محتوای غیراخلاقی یا ضد فرهنگی کیان و اساس اعتقادی و فرهنگی جامعه را با تهدید روبرو کرده است و سلامت و امنیت جامعه را به خطرمی اندازد.این موضوع در باره فعالیت های اقتصادی و مالی هم صادق است.لذا همانگونه که جامعه در فضای واقعی نیازمند امنیت است در فضای مجازی هم نیازمند امنیت است.به نظر می رسد یکی از راهکارهای افزایش امنیت در شبکه های اجتماعی به عنوان بخش مهمی از فضای مجازی افزایش سرمایه های اجتماعی است.در این پژوهش سواد رسانه ای به عنوان یکی از مصادیق سرمایه اجتماعی در فضای مجازی بکار گرفته شده است.این پژوهش به دنبال اثبات این موضوع است که افزایش سواد رسانه ای کاربران به افزایش امنیت کاربران در شبکه های اجتماعی منجر خواهد شد.جامعه آماری این پژوهش دانشجویان دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی اراک است که بر اساس نمونه گیری تصادفی 329 دانشجو به عنوان نمونه آماری انتخاب شده اند.نتایج بدست آمده نشان داد بین دو متغیر سواد رسانه ای و امنیت عمومی دانشجویان در شبکه های اجتماعی با ضریب همبستگی 649/ کندال تاوبی رابطه معنا داری قوی وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The role of media literacy in promoting public security of social networks from the perspective of Arak Islamic Azad University students in 1395

نویسنده [English]

  • abbas khosravani

Central Tehran Islamic Azad University

چکیده [English]

in this space the fear of moral invasions and lack of psychological- cultural security from baseless and inconsistent information and the influx of Iranian-Islamic culture as well as a variety of financial fraud and economic damage can be felt. It is anticipated that the release of any disinformation with unmoral content or counter-cultural or religious basis has threatened society, and endangers the safety and security of society. This is also true about the economic and financial activities. Thus, society and cyberspace require security. It seems that one of the ways to increase the security in social networking as an important part of cyberspace is to increase social capital. In this research, media literacy is employed as an example of social capital in cyberspace. This study aims to prove the issue that, the increase in media literacy of users can lead to increase in users security in social networks. The population of this study includes human science students of Arak Islamic Azad University which 329 students were randomly selected as statistical sample. The obtained results indicated that, there is a strong significant relationship between media literacy and public security of students on social networks with a correlation coefficient 649 / Kendal Taub.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social networks
  • social capital
  • media literacy
  • public security