مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻳﻜﻲ از روش اﺳﺖ ﻫﺎی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺘﻦ  .ﻧﺸﺎﻧﻪ روﻳﻜﺮد   ﺷﻨﺎﺳﻲ در ﭘﻲ دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ ﺑﻪ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻋﻤﻠﻜﺮدﻫﺎی ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﻪ واﺳﻄﻪ زﺑﺎن و ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ اﺳﺖ . ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻛﺎوﺷﻲ در ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺳﻲ اﺳﺖ و ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻛﺎرﺑﺮد آن ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻳﻚ ﻓﻴﻠﻢ  . ﺑﺮای اﻳﻦ ﻫﺪف ﻧﺨﺴﺖ ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻌﺮﻓﺖ ﻧﺸﺎﻧﻪ ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﺮﺳﺎﺧﺖ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻣﻮﺳﻮم ﺑﻪ دﻻﻟﺖ ﮔﺮاﻳﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و  ﻫﺎی ﻓﻠﺴﻔﻲ و ﭘﻴﺎﻣﺪﻫﺎی ﻧﻈﺮی آن را ﺗﻮﺿﻴﺢ ﺧﻮاﻫﻴﻢ داد و ﺳﭙﺲ ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ ﻋﻤﺪه روش ﻧﺸﺎﻧﻪﺷﻨﺎﺳﻲ  را در ﻗﺎﻟﺐ رﻣﺰﮔﺎن ﻫﺎی ﻣﻲ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﻓﻨﻲ و ﻏﻴﺮه و ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ ﻋﻤﺪه ﺗﻮﺿﻴﺢ دﻫﻴﻢ . در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻻکﭘﺸﺖ ﻣﻲ » اﻧﻀﻤﺎﻣﻲ ﻓﻴﻠﻢ « ﻫﺎ ﻫﻢ ﭘﺮواز ﻛﻨﻨﺪ ﺗﻮﺿﻴﺤﺎت ﻣﻌﺮﻓﺘﻲ و ﻣﻀﺎﻣﻴﻦ روﺷﻲ ﺑﺨﺶ ، ﻧﺨﺴﺖ را ﺑ ﮔﺮﻓﺖ ﻪ ﻛﺎر ﺧﻮاﻫﻴﻢ  .ﻧﺸﺎﻧﻪ ﻧﻤﻲ ﺷﻨﺎﺳﻲ ﻓﻴﻠﻢ، ﻫﻨﺮ را ﺑﺎزﺗﺎب ﺻﺮف واﻗﻌﻴﺖ  داﻧﺪ، و از اﻳﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﻣﺎ ﻛﻤﻚ ﻣﻲ واﻗﻊ ﻛﻨﺪ از روﻳﻜﺮد ﻛﻨﻴﻢ ﮔﺮاﻳﻲ ﺧﺎم ﭘﺮﻫﻴﺰ .

کلیدواژه‌ها