مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

ﺳﺎﺧﺖ ﻓﻴﻠﻢ و ﺳﺮﻳﺎل ﺗﺎرﻳﺨﻲ درﺑـﺎره   ﻫـﺮ دوره از ﺗـﺎرﻳﺦ، ﻧـﻪ ﺗﻨﻬـﺎ ﻧـﺸﺎن   دﻫﻨـﺪه  اﻫﻤﻴﺖ آن دوره ﻧﺰد ﻓﻴﻠﻤﺴﺎزان و ﺑﻠﻜﻪ ﺳﻴﺎﺳﺘﮕﺬاران ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﻳﻚ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﺳﺖ، ﺑﻠﻜﻪ ﻋﻤﻮﻣﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ای اﺳﺖ از ﺷﺮاﻳﻂ ﻓﻌﻠﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪ، ﻳﺎ ﺷـﺮاﻳﻂ آرﻣـﺎﻧﻲ آن . در واﻗـﻊ، ﺑـﺮای ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻛﺸﻴﺪن آﻧﭽﻪ از ﺷﺮاﻳﻂ اﻣﺮوزی ﻣﻲ  ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﮕﻮﻳﻨﺪ ﺑﺮﻫﻪ  ای از ﺗﺎر ﻳﺦ را ﺑﻬﺎﻧﻪ ﻗﺮار ﻣـﻲ  دﻫﻨـﺪ . در اﻳﻦ ﻧﻮﺷﺘﺎر ﺗﻼش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺗﺎ اﻧﺪک ﺳﺎﺧﺘﻪ   ﻫﺎی ﺳﻴﻨﻤﺎﻳﻲ درﺑﺎره دوره ﺻﻔﻮی)  ﺳﻪ ﻓﻴﻠﻢ ﻛﻪ ﭘﻴﺶ از اﻧﻘﻼب ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ و دو ﺳﺮﻳﺎل ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه ﭘﺲ از اﻧﻘﻼب (  را از ﻧﮕـﺎه اﻧﺴﺎنﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺼﻮﻳﺮی، ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻴﻢ . در اﻳـﻦ راه از اﺳـﻄﻮره  ﺷﻨﺎﺳـﻲ ﻳـﺎری ﮔـﺮﻓﺘﻴﻢ . دوره ﺻﻔﻮی ﻫﻤﭽﻮن اﺳﺎﻃﻴﺮ ﻣﺮﺑـﻮط ﺑـﻪ دوران ﻃﻼﻳـﻲ، ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان دوره  ای ﺑـﻪ ﺗـﺼﻮﻳﺮ ﻛـﺸﻴﺪه ﻣﻲ     ﺷﻮد ﻛﻪ از ﺑﺴﻴﺎری ﺟﻨﺒﻪ ﻫﺎ، ﺷﻜﻮه و ﺟﻼل در اﻳﻦ ﺳﺮزﻣﻴﻦ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﻮد . و اﻳﻦ اﺳـﻄﻮره  ای اﺳﺖ ﺑﺮای رﻓﻊ ﺗﻨﺎﻗﺾ ﺑﻴﻦ ﻫﻮﻳﺖ ﻛﻨﻮﻧﻲ                ﻣﺎن و اﺣﺴﺎس اﻓﺘﺨﺎری ﻛﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺧﻮد دارﻳﻢ.

کلیدواژه‌ها