مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺪی ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ ﻓﺮ ﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ ﻋﺎﻣﻪ در ﺟﺎﻣﻌﺔ اﻳﺮان ، و در ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ وﺳﻴﻊ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  اﺳﺖ.ﭘﺪﻳﺪ اﻳﻦ اﻣﺮ ة و ﻧﻮﻇﻬﻮری ﻧﻴﺴﺖ ﭘﻴﺸﻴﻨﺔ دﻫ 30 آن ﺑﻪ ﺔ ﺑﺮﻣﻲ ﮔﺮدد؛ در اﻣﺎ ﺗﺎﻛﻨﻮن و ﻣﻮرد ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﻣﺼﺮف اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎ ﻧﻮع ارﺗﺒﺎﻃﻲ ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﺎ آﻧﻬﺎ دارﻧﺪ، ﭘﮋوﻫﺸﻲ اﻧﺠﺎم ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ . ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ در ﭼﺎرﭼﻮب ﺳﻨﺖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، ﺧﻮاﻧﺸﻬﺎﻳﻲ را ﻛﻪ ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان زاﻫﺪاﻧﻲ از و ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺪی دارﻧﺪ، درﻳﺎﻓﺖ ﺗﺒﻴﻴﻦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .از ﺑﺮای اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر روش ﻳﻚ ﻛﻴﻔﻲـ »ﺷﻨﺎﺳﻲ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ « ﻛﻪ به  ﻃﻮر کلی أ ﻣﺎن (و 1 :درﺑﺮﮔﻴﺮﻧﺪة اﺳﺘﻨﺘﺎج رﻣﺰﮔﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻨﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚفیلم  ﻋﺎﻣﻪ ﻤﻬﺎی ﻫﻨﺪی ﭘﺴﻨﺪ ؛ ( 2 زمینه تحلیل اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ـ و فرهنگی تماشاگران (3 درﻳﺎﻓﺖ ﺧﻮاﻧﺸﻬﺎی ﺗﻤﺎﺷﺎﮔﺮان ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﺪ، اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪه اﺳﺖ . ﻧﺘﺎﻳﺞ ﭘﮋوﻫﺶﺣﺎﻛﻲاز آناﺳﺖ ﻛﻪ ﻓﻴﻠﻤﻬﺎی ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻫﻨﺪی، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻮﻋﻲ  ﻋﺎمه ﺟﻬﺎﻧﻲ، و ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ در رواﺑﻂ ﻗﺪرﺗﻲ را در ﺳﻄﺢ جهان  رواﻳﻲ ﺧﻠﻖ ﻣﻲ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ، ﻛﻪ ﺑﻪ ﻧﻮﻋﻲ متاثر از ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎ و رواﺑﻂ ﻗﺪرت ﻣﻮﺟﻮد ﺟﻬﺎن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻫﻨﺪ و در راﺳﺘﺎی ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺟﻠﻮه دادن آﻧﻬﺎ اﺳﺖ .وﻗﺘﻲ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺮاﻳﻨﺪ عامه  ﻫﺎی ﺟﻬﺎﻧﻲ ﺷﺪن، ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ در  ﻣﻘﻴﺎﺳﻲ ﻣﺤﻠﻲ ﻣﺼﺮف می ﺷﻮد، ﺻﻮرت ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ ﺑﻨﺪی ﮔﻔﺘﻤﺎﻧ اش ﻣﺘﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ ﻫﻮﻳﺖ ﻣﺼﺮف و ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ ﺗﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ آﻧﻬﺎ،  ﺣﺪود زﻳﺎدی ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﻳﺎﺑﺪ،  ﺣﺘﻲ ﻣﻮاردی ﻛﺎﻣﻼ ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻲ ﻛﻨﺪ.ﻋﺎﻣه ﻣﺘﻮن ﻓﺮﻫﻨﮓ ﺟﻬﺎﻧﻲ می تواند زﻣﻴﻨﻪ ﻣﺼﺮف اﻳﻲ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﺎﻳﻨﺪ ﻛﻪ ﻛﻨﻨﺪﮔﺎن ﻣﺤﻠﻲ، ﻗﺎﻟﺐ زﻣﺎن و ﺳﻴﺎﺳﻲ ﻣﻜﺎن را ﺑﺸﻜﻨﻨﺪ و ﺑﺮ ﻣﺤﺪودﻳﺘﻬﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ و ﺷﺎن ﻓﺎﺋﻖآﻳﻨﺪ.