مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دکتری

2 دانشجوی دکتری

چکیده

رﺳﺎﻧﻪ ﻫﺎ، ﺑﻪ وﻳﮋه ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، درﺣﺎل ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺑﺨﺸﻲ از ﻓﺮﻫﻨﮓ و زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻳﻦ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻫﻤﻴﺸﻪ ﺑﺎ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ .ﻣﺎ ﺗﻼش ﻛﺮده اﻳﻢ ﺗﺎ ﻳﻜﻲ از اﻳﻦ اﻳﺪﻳﻮﻟﻮژی ﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﺳﺮﻳﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ را ﺗﺮﺳﻴﻢ ﻛﻨﻴﻢ .در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺸﺎن داده اﻳﻢ ﻛﻪ ﺳﺮﻳﺎل ﻫﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮﻧﻲ درﺣﺎل ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﻣﺼﺮف ﮔﺮاﻳﻲ ﻫﺴﺘﻨﺪ. ﺑﺮای اﻳﻦاﻣﺮ، ﻧﺤﻮة ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ آنﻫﺎ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﮔﺮوه ﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﻣﺨﺘﻠﻒ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺴﺒﺖ ﻣﻴﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه ﺑﺎ ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﻦ ﮔﺮوه ﻫﺎ را ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻛﺮده اﻳﻢ. در اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ از روش ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮا اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪهاﺳﺖ ﺑﻪ ﻗﺴﻤﺖ از ﺳﺮﻳﺎل53  از طریق سریالهای تلویزیونی که در سال 1376 تا 1383 از طریق تلویزیون پخش شده اﺳﺖ ﺑﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻣﺤﺘﻮای آن ﻫﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻳﻢ. ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ ﻛﻪ ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی ﺑﻪ  ﻃﺮز ﻓﺎﺣﺸﻲ ﺑﻴﺶ از ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺑﻪ ﻧﻤﺎﻳﺶ ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻧﺴﺒﺘﻲ ﻣﻴﺎن ﻛﺎﻻﻫﺎی ﻣﺼﺮﻓﻲ در اﻳﻦ ﺳﺮﻳﺎل ﻫﺎ و ﺟﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی، اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد وﺟﻮد ﻧﺪارد

کلیدواژه‌ها