مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

.اﺳﺘﺎدﻳﺎر و ﻋﻀﻮ ﻫﻴﺄت ﻋﻠﻤﻲ داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﻲ واﺣﺪ ﻣﺒﺎرﻛﻪ

چکیده

 
ﭘﺎﻳﺎن ﺟﻨﮓ ﻫﺸﺖ ﺳﺎﻟﺔ اﻳﺮان و ﻋﺮاق، ﻧﺴﻠﻲ از ﻣﺒﺎرزﻳﻦ را رواﻧﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻛﺮد ﻛﻪ ﺧﻮد را ﺑﺎ ﺗﻐﻴﻴﺮی ﺟﺪﻳﺪ در اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﺴﻠﻂ روﻳﺎروی دﻳﺪﻧﺪ؛ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی  ، ﻣﺒﺘﻨﻲ ﺑﺮ ﺣﻤﺎﺳﻪ و ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ و اﺗﺤﺎد اﻳﺜﺎرﮔﺮاﻳﺎﻧﻪ ﻣﻠﻬﻢ از اﻳﺪهﻫﺎی اﻧﻘﻼﺑﻲﺟﺎی ﺧﻮد را ﺑﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻣﻠﻬﻢ از ارزشﻫﺎی ﺑﺎزار و اﻗﺘﺼﺎد ﺑﺎزار داد. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺷﺨﺼﻴﺖﻫﺎی ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی اﺑﺮاﻫﻴﻢ ﺣﺎﺗﻤﻲﻛﻴﺎ ﺑﻪﺻﻮرﺗﻲ ﻧﻮﻋﻲ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﻈﺮﻳﺔ ﭘﻴﺮ ﺑﻮردﻳﻮ درﺑﺎرة ﺳﺮﻣﺎﻳﺔ ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﭼﮕﻮﻧﮕﻲ واﻛﻨﺶ اﻳﻦ ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن را ﺑﻪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﭼﻨﺪ ﻓﻴﻠﻢ از ارﺗﻔﺎع ، ﻣﻮجﻣﺮده ، روﺑﺎنﻗﺮﻣﺰ ، ﺣﺎﺗﻤﻲﻛﻴﺎ ﺑﻪ ﻧﺎمﻫﺎی: آژاﻧﺲﺷﻴﺸﻪای  ﭘﺴﺖ و ﺑﻪ ﻧﺎم ﭘﺪر ﻧﺸﺎن دﻫﺪ. دراﻳﻦﺣﺎل ﻛﻪ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﺪ ﺧﻮد ﺗﻐﻴﻴﺮ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎی ﻣﺬﻛﻮر اﻧﻜﺎرﺷﺪه اﺳﺖ. ﻫﺪف اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻧﺸﺎن دﻫﺪ ادﻋﺎﻫﺎی ﻗﻬﺮﻣﺎﻧﺎن ﺣﺎﺗﻤﻲﻛﻴﺎ از ﻟﺤﺎظ ﻣﻈﻠﻮﻣﻴﺖ و ﺑﻲﻣﻬﺮی ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آنﻫﺎ در واﻗﻊ ادﻋﺎﻫﺎی ﻳﻚ ﮔﺮوه اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺑﻪ ﺣﺎﺷﻴﻪ راﻧﺪه ﺷﺪه از ﻃﺮف ﻧﻈﻢ ﺟﺪﻳﺪ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺮ اﺛﺮ ﻏﻠﺒﻪ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی ﻟﻴﺒﺮاﻟﻴﺴﺘﻲ در اﻗﺘﺼﺎد و ﺑﻪ ﻣﺤﺎق رﻓﺘﻦ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژی اوﻟﻴﺔ ﺟﻨﮓ از ﻫﻤﻪﺳﻮ ﻣﺘﻀﺮر ﺷﺪه اﻧﺪ و اﻛﻨﻮن ﻣﺨﺼﻮﺻﺎ ﺧﻮاﻫﺎن ﺳﺮﻣﺎﻳﻪﻫﺎی ﻧﻤﺎدﻳﻦ ﺧﻮد ﻫﺴﺘﻨﺪ .اﻣﺎ ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ واﻗﻌﻴﺖ در اﻳﻦ ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ ﺑﻪ ﻫﻤﻴﻦﺟﺎ ﺧﺎﺗﻤﻪ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ و ﻓﺮاﻳﻨﺪ ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﻳﻲ در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ، ﻛﺎرﻛﺮدﻫﺎی ﺑﺎزﻧﻤﺎﻳﻲ را دﭼﺎر اﺧﺘﻼل ﻣﻲﻛﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها