مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشجو

چکیده

ﻫﺪف اﺳﺎﺳﻲ در ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎزﻧﻤﺎیی ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ روﺷﻦﻓﻜﺮ در ﺳﻴﻨﻤﺎ ﺑﺎ اﺗﻜﺎء ﺑﻪ ﻧﻈﺮﻳﺔ ﻫﻮﻳﺖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺟﻨﻜﻴﻨﺰ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ.در اﻳﻦ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺳﻌﻲ ﺷﺪه اﺳﺖ   تا 5 فیلم "هامون"،" اعتراض"، "نیمه پنهان"، "کاغذ بی خظ" و"یه بوس کوچولو" ﺑﺎ ﻣﻀﻤﻮن روﺷﻦﻓﻜﺮی ﺑﺮاﺳﺎس ﺳﻪ ﺷﺎﺧﺺ ﻣﻬﻢ ﺑﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ از ﻧﻈﺮﻳﺔ  "ﺗﻌﺎﻣﻼت وﻛﻨﺶﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ" و ﻇﺮف "زﻣﺎن و ،" ﻫﻮﻳﺖ ﻳﻌﻨﻲ "ﺧﻮدﻣﻜﺎن" ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ و ﺗﻔﺴﻴﺮ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد. درآﺧﺮ ﺑﺮاﺳﺎس ﺗﻌﺮﻳﻒ آلاﺣﻤﺪ از  "ﭘﺮﺳﺘﻴﮋ" و"ﻳﺄس" ﻛﻪ ﻧﻤﻮد  ،" وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی روﺷﻦﻓﻜﺮ ﺳﻪﮔﺎﻧﻪ "زاﻳﺶ ﺑﻪ دﺳﺖ ، ﺑﺎرزﻗﻬﺮﻣﺎن روﺷﻦﻓﻜﺮ در ﻋﺮﺻﺔ ﺳﻴﻨﻤﺎی ﺑﻌﺪ از اﻧﻘﻼب اﺳﺖ ﻣﻲ آﻳﺪ .ﻧﺘﻴﺠﺔ اﺻﻠﻲ ﻧﺸﺎن دﻫﻨﺪه آن اﺳﺖ ﻛﻪ ﺧﺼﻮﺻﻴﺎت اﺻﻠﻲ ﻛﻪ ﺑﺮای  روﺷﻦﻓﻜﺮی در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه ﭼﻮن ﺟﺮأت، ﺟﺴﺎرت و ...در ﻓﻴﻠﻢﻫﺎ وﺟﻮد ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد ًﻧﺪارد و ﺻﺮﻓﺎ  ﺗﺤﺼﻴﻼت داﻧﺸﮕﺎﻫﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻣﻲﺷﻮد

کلیدواژه‌ها