مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 استادیار دانشگاه تهران

3 دانشگاه تهران

چکیده

زﺑﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﻏﺎﻟﺐ ﺑﺮ ﻓﻀﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻳﺮان، ﺑﻪ ﻋﻨـﻮا  ن ﻳﻜﻲ از ﺗﺄﺛﻴﺮﮔﺬارﺗﺮﻳﻦ ﭘﺪﻳﺪ ه ﻫﺎی ﻣﻮﺟﻮد   در ﻛﻨ ﺶ ﻫﺎی زﺑﺎﻧﻲ و ﻏﻴﺮ زﺑـﺎﻧﻲ اﻓـﺮاد، در   ﻣﻴﺎن ﻣﺠﻼت عامه ﭘﺴﻨﺪ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺑﺨﺸﻲ از  ﻧﮕﺎه راﻳﺞ ﺑـﺮ ﻣﻔﻬـﻮم ﺟﻨـﺴﻴﺖ، ﻧﻤـﻮد  ﻳﺎﻓﺘﻪ اﺳ ﺖ. از آ ن ﺟﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻳـﺪﺋﻮﻟﻮژی ﺣـﺎﻛﻢ، درﺻـﺪد ﺗﺰرﻳـﻖ و ﺑﻬـﺮ ه وری از ﻧﮕـﺎه   ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺧﻮدﺳﺎﺧﺘ ﻪای اﺳﺖ ﻛﻪ، ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪة ﻣﻨﺎﻓ ﻊ اش ﺑﺎﺷﺪ، و اﻳﻦ اﻣﺮ ﺧﻮد را به شکلی  ﻗﺪر تﻣﻨﺪ، در ﺑﻮدن اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﻓﺮاد دﻳﻜﺘﻪ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ، ﻟﺬا، ﻣﺎ ﺑﺮآن ﺷﺪﻳﻢ تا   ﺗﺄﺛﻴﺮ و اﺳﺘﻴﻼی اﻳﻦ ﺧﻮاﺳﺖ را، در ﻧﺎﺧﻮدآﮔﺎه ذﻫﻨﻲ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ جامعه ی اﻳﺮان، ﻣﻮرد ﺗﺤﻠﻴﻞ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮار دﻫﻴﻢ. در اﻳﻦ راﺳﺘﺎ، ﺑﺮﺧﻲ از داﺳﺘﺎنﻫـﺎی ﻣﻮﺟـﻮد   ، ﺑـﺎ ﭘـﺸﺘﻮاﻧ ﻪی ﻧﻈـﺮی  1386 در ﻣﺠﻼت ﻋﺎﻣﻪ ﭘﺴﻨﺪ ﻓﺎرﺳﻲ ﻣﻨﺘـﺸﺮ ﺷـﺪ ه در ﺳـﺎ لﺑﺮﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه از دﻳﺪﮔﺎه ﻣﻴﺸﻞ ﻓﻮﻛﻮ و روشﺷﻨﺎﺳﻲ ﻧﻮرﻣﻦ ﻓـﺮﻛﻼف، ﻣـﻮرد ﺗﺤﻠﻴـﻞ  ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ. در اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ، ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﻫﺮﻳـﻚ از ﻣﺘـﻮن، ﺑـﺎ ﻣﻘﻮﻟ ﻪﻫـﺎی  اﺳﺎﺳﻲ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﻣﺮداﻧﻪ، ﻧﻈﻴﺮ ﻣﺮدﺳﺎﻻری، ﻧﺎ م ﮔﺬاری، ﺗﻤﻠﻚ، وﺣﺸﺖ و ﺛﺮوت، ﻣـﻮرد   ﺗﺠﺰﻳﻪ و ﺗ ﺤﻠﻴﻞ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘ  ﻪاﻧﺪ. ﻧﺘﻴﺠﻪ ی ﺑﻪ دﺳﺖ آﻣـﺪه، ﺣـﺎﻛﻲ از اﻳـﻦ اﺳـﺖ ﻛـﻪ،  ذﻫﻨﻴﺖ اﻓﺮاد ﺟﺎﻣﻌﻪ،   به   ﺧﺼﻮص زﻧﺎن، ﺗﺤﺖ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﺧﻮدآﮔـﺎﻫﻲ اﺳـﺖ ﻛـﻪ، ﺣﺎﻣـﻞ  ﺧﻮاﺳﺖ ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺟﻨﺴﻴﺘﻲ ﺣﺎﻛﻢ ﻣﻲﺑﺎﺷﺪ. ﻟﺬا، آﻧﻬﺎ ﻛﻨﺶﻫﺎﻳﻲ را در ﭘﻴﺶ ﻣﻲﮔﻴﺮﻧﺪ ﻛﻪ، ﻧﻪ ﺧﻮاﺳﺖ و ﺑﺎور ﺧﻮدﺷﺎن، ﻛﻪ ﺑﺎﻳﺪ ﻣﺆﻛﺪ ﮔﻔﺘﻤﺎﻧﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ  ، از آﻧﻬ ﺎ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان   اﺑﺰاری در ﺟﻬﺖ دﺳﺖﻳﺎﺑﻲ ﺑﻪ اﻫﺪافاش، ﺑﻬﺮه ﻣﻲﺑﺮد .

کلیدواژه‌ها