مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﻋﻠﻮم ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

 
در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ   دورهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪای از ﭼﻨﺪﻳﻦ روزﻧﺎﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻴﻢ آﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم  ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ .در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻣﺪل ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﮔﻮﻧﺘﺮ ﻛﺮس و ﺗﺌﻮﻓﺎن ﻟﻴﻮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮه ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از   آنﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮس و ﻓﺎن ﻟﻴﻮون رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖدﻫﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و اﻟﻘﺎی ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ او وﺟﻮد دارد.

کلیدواژه‌ها