مطالعات فرهنگی و ارتباطات

چکیده

در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ، ﺑﺮای ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ و ﮔﻔﺘﻤﺎن ﺣﺎﻛﻢ ﺑﺮ آنﻫﺎ  دورهﻫﺎی ﭼﻨﺪ ﻣﺎﻫﻪای از ﭼﻨﺪﻳﻦ روزﻧﺎﻣﺔ ﻛﺜﻴﺮاﻻﻧﺘﺸﺎر را ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻛﺮدﻳﻢ ﺗﺎ درﻳﺎﺑﻴﻢ آﻳﺎ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﺷﻴﻮهای ﻫﺪﻓﻤﻨﺪ اﻧﺠﺎم   ﻣﻲﺷﻮد ﻳﺎ ﺑﺮﺣﺴﺐ اﺗﻔﺎق و ﺻﺮﻓﺎ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﻳﻲ زﻳﺒﺎﻳﻲﺷﻨﺎﺳﺎﻧﻪ .در اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻛﺎر از ﻣﺪل ﭼﻨﺪوﺟﻬﻲ ﮔﻮﻧﺘﺮ ﻛﺮس و ﺗﺌﻮﻓﺎن ﻟﻴﻮون اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮای ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ روزﻧﺎﻣﻪ ﭼﻬﺎر ﺷﻴﻮه ﻗﺎﺋﻞ اﺳﺖ و اﻛﺜﺮ روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﺑﺮاﺳﺎس ﻳﻜﻲ ﻳﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از  آنﻫﺎ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ ﻣﻲﺷﻮﻧﺪ. در ﺗﺤﻠﻴﻞ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﺸﺎﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮس و ﻓﺎن ﻟﻴﻮون رﺳﻴﺪﻳﻢ ﻛﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﺻﻔﺤﻪآراﻳﻲ ﺻﻔﺤﺔ اول روزﻧﺎﻣﻪﻫﺎ ﻧﻮﻋﻲ ﺟﻬﺖدﻫﻲ اﻳﺪﺋﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺮای ﻫﺪاﻳﺖ ﺧﻮاﻧﻨﺪه و اﻟﻘﺎی ﻣﻌﺎﻧﻲ ﺧﺎص ﺑﻪ او وﺟﻮد دارد. 

کلیدواژه‌ها