مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشگاه الزهرا

چکیده

در ﻫﺮ ﻋﺼﺮ و زﻣﺎﻧﻲ ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﺎص ﺑﺮ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻂ اﺳﺖ. از آﻧﺠﺎﻳﻲ ﻛﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ، ﺟﺎﻣﻌﻪﭘﺬﻳﺮ ﺷﺪه و از آنﻫﺎ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ، در ﺗﻌﺎﻣﻞ ﺑﺎ ﻣﺤﻴﻂﻫﺎی اﻃﺮاف ﺧﻮدﻓﺮﻫﻨﮓ اﻓﺮاد ﻫﻤﺮﻧﮓ و ﻫﻤﺎﻫﻨﮓ ، در ﻫﺮ ﻋﺼﺮی در ﭘﻲ ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻓﻀﺎﻫﺎی ﺟﺎﻣﻌﻪﺑﺎ ﻓﺮﻫﻨﮓ اﻳﻦ ﻓﻀﺎﻫﺎ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﻃﺒﻴﻌﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺟﻮاﻧﺎن ﺑﻴﺶ از ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن و . ﺗﺄﺛﻴﺮﭘﺬﻳﺮ ﺑﻮده و ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲﭘﺬﻳﺮﻧﺪ ، ﺴﻦ ﺟﺎﻣﻌﻪ اﻓﺮاد در اﻳﻦ ﭼﻨﺪ دﻫﺔ، ﻋﺼﺮ ارﺗﺒﺎﻃﺎت اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﺳﺮﻳﻊﺗﺮ ﻛﺮده اﺳﺖ. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦاﺧﻴﺮ ﻫﺮ ده ﺳﺎل ﻳﻚ ﺑﺎر ﺟﻮاﻣﻊ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮات )ﺑﺎ ﺷﺪت و ﺿﻌﻒ ﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت (ﺷﺪهاﻧﺪ. اﻟﻲ 1371 ﺑﻪ دﻧﺒﺎل ﭼﻨﺪ ﭘﮋوﻫﺶ ﻛﻴﻔﻲ در زﻣﺎنﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻃﻲ ﺳﺎلﻫﺎی ﭘﻴﺮاﻣﻮن ﺟﻮاﻧﺎن در ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان ﻣﺘﻮﺟﻪ اﻳﻦ دﮔﺮﮔﻮﻧﻲﻫﺎ در ﺟﻮاﻧﺎن 1385ﺟﻮاﻧﺎن از ﻫﻮﻳﺖ و ﺣﺎﻟﺖ ﺟﻤﻊﮔﺮاﻳﻲ ﺑﻪﺣﺎﻟﺖ ﻓﺮدﮔﺮاﻳﻲ ، ﺷﺪﻳﻢ. ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﻼﺻﻪاز ، ﺷﻜﻞ ﺷﻬﺮوﻧﺪ ﺑﻮدن آﻧﺎن ﻧﻴﺰ ، وارد ﺷﺪهاﻧﺪ. ﺿﻤﻦ اﻳﻨﻜﻪ در اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮاتﺎﻟﺖ ﺑﻲ ﺗﻔﺎوﺗﻲ ﺑﻪ ﻫﻤﻜﺎری و ﺳﭙﺲ ﻣﺠﺪدا ﺑﻪ ﺑﻲﺗﻔﺎوﺗﻲ ﮔﺬر ﻛﺮده اﻧﺪ. ﺑﻪ دﭼﺎر ﺗﻐﻴﻴﺮ ، ﺷﻜﻞ ﻣﺸﺎرﻛﺖﻫﺎی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در آنﻫﺎ ﻧﻴﺰ ، دﻧﺒﺎل اﻳﻦ ﺣﺎﻟﺖﻫﺎﺷﺪه اﺳﺖ. اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات را ﻣﻲﺗﻮان در ﻋﻼﺋﻢ ﻣﻌﻨﻲدار و رﻓﺘﺎرﻫﺎی روزﻣﺮة آﻧﺎن ﻳﺎ ﺳﺒﻚ ، ﻣﻮزﻳﻚ ، ﻧﻮع ﻏﺬا، زﻧﺪﮔﻴﺸﺎن ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻛﺮد .ﻋﻨﺎﺻﺮی ﻣﺎﻧﻨﺪ:ﭘﻮﺷﺶدل، اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ و ﻏﻴﺮه، ﻣﺎﻫﻮاره ، ﺗﻤﺎﺷﺎی ﺗﻠﻮﻳﺰﻳﻮن، ﻣﺸﻐﻮﻟﻲﻫﺎی آﻧﺎن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻌﺮف اﻓﻜﺎر و رﻓﺘﺎر آﻧﺎن ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ.

کلیدواژه‌ها