مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 اﺳﺘﺎدﻳﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ سینا

2 داﻧﺸﺠﻮی ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ﻋﻠﻮم اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺑﻮﻋﻠﻲ سینا

چکیده

ﻳﻜﻲ از وﻳﮋﮔﻲﻫﺎی ﺟﻬﺎن ﺟﺪﻳﺪ، ﭘﺮاﻫﻤﻴﺖ ﺷﺪن ﻧﻘﺶ اﻃﻼﻋﺎت در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ اﺳﺖ. ﭼﻨﻴﻦ رﺧﺪادی ﺑﺎ ﺧﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﻪای ﺟﺪﻳﺪ از ﻣﺴﺎﺋﻞ و ﻣﻮﺿﻮﻋﺎت در زﻧﺪﮔﻲ روزﻣﺮه اﻳﻦ ﺟﻮاﻣﻊ ﭘﺪﻳﺪار ﻣﻲﺳﺎزد. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺎ ﺗﻤﺮﻛﺰ ﺑﺮ ﺣﻮزه ﺟﺪﻳﺪی از ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮیﻫﺎ ﻛﻪ از آن ﺑﻪ ﻧﺎﺑﺮاﺑﺮی اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ ﻳﺎد ﻣﻲﺷﻮد، ﻣﻲﻛﻮﺷﺪ ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ را ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﻤﺎﻳﻴﺪ.  روش اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ، ﭘﻴﻤﺎﻳﺸﻲ و ﺟﺎﻣﻌﺔ آﻣﺎری ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﻫﻤﺪان اﺳﺖ .ﻳﺎﻓﺘﻪ ﻫﺎی ﭘﮋوﻫﺶ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻛﻪ ﻣﻴﺎن ﻓﻘﺪان ﺳﻮاد اﻃﻼﻋﺎﺗﻲ، ﻓﻘﺪان ﺳﻮاد راﻳﺎﻧﻪ ﻧﺖ و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ در ﺟﻮاﻧﺎن ای و ﻓﻘﺪان ﻣﻬﺎرت در اﺳﺘﻔﺎده از اﻳﻨﺘﺮراﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد. اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﻲدﻫﻨﺪ ﻣﻴﺎن ﭘﺎﻳﮕﺎه اﻗﺘﺼﺎدی- اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ واﻟﺪﻳﻦ و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ ﻧﻴﺰ راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری وﺟﻮد دارد .ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت ﺟﻮاﻧﺎن ﻧﻴﺰ در دﺳﺘﻴﺎﺑﻲ آنﻫﺎ ﺑﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ ﻣﺆﺛﺮ اﺳﺖ. راﺑﻄﻪ ﻣﻌﻨﺎداری ﻧﻴﺰ ﻣﻴﺎن ﺳﻄﺢ ﺗﺤﺼﻴﻼت اﻓﺮاد و اﻳﺠﺎد ﺷﻜﺎف دﻳﺠﻴﺘﺎﻟﻲ دﻳﺪه ﻣﻲ ﺷﻮد.

کلیدواژه‌ها