مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

دانشیار ﮔﺮوه ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﻳﺰی اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان

چکیده

ﻫﺪف اﺻﻠﻲ اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻈﺮﻳﻪ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻣﺮاﺣﻞ زﻧﺪﮔﻲ ﺑﺮ اﻟﮕﻮی ﻓﺮاﻏﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺑﺮاﺳﺎس ﻧﻘﺪ ﻣﺪل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ- رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲ و اﻣﻜﺎن ﺗﻮازن آن ﺑﺎ اﻟﮕﻮی ﺗﺤﻠﻴﻞ ﻧﻬﺎدی - اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺖ .اﻳﻦ ﻫﺪف ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺘﺎﻳﺞ دو ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻠﻲ در ﻣﻮرد رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ اﻳﺮاﻧﻴﺎن ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺗﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺷﻮد ﺗﺎ ﭼﻪ اﻧﺪازه اﻳﻦ دو ﻣﺪل ﻧﻈﺮی ﺑﺎ رﻓﺘﺎرﻫﺎی اﻳﺮاﻧﻴﺎن در ﺷﻬﺮ و روﺳﺘﺎ  ، ﺳﺎزﮔﺎرﺗﺮ اﺳﺖ .ﺑﺮرﺳﻲﻫﺎ ﺣﺎﻛﻲ از اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻣﺪل ﺑﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ - رواﻧﺸﻨﺎﺧﺘﻲﺑﻪ ، ﻫﻨﻮز ﻣﻲ ﺗﻮاﻧﺪ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه اﻟﮕﻮی ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ،ﻋﻠﻴﺮﻏﻢ ﻧﻘﺪﻫﺎی وارد ﺑﺮ آنﺷﻮاﻫﺪی ﻣﺒﻨﻲ ﺑﺮ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ ﻛﺸﻴﺪه ﺷﺪن اﻳﻦ ، وﻳﮋه در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮی ﺑﺎﺷﺪ .اﻣﺎ
ﻣﺪل ﻧﻴﺰ در ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻮارد وﺟﻮد دارد.

کلیدواژه‌ها