مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

کاشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰی ﻛﻪ میان ﻣﻌﻨﺎی موسیقی زیرزمینی در اﻳﺮان و ﻏﺮب ﻣﻲﮔﺬارد، ﺳﻌﻲ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﺮان دارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع موسیقی رپ ﻓﺎرﺳﻲ و بیان ویژگی ها و مضامین هر ﻳﻚ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع موسیقی ﻣﻲﭘﺮدازد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ پیرامون اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ موسیقی رپ ﻓﺎرﺳﻲ و همچنین ترسیم ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در تولید و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻣﻲﭘﺮدازد و در نهایت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رپ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع راهکارهاییﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮة مواجهه سیاستگذاران فرهنگی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ،موسیقی ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examination of the Social Phenomenon of Farsi Rap Music and its Popularity in Iran With an emphasis on youth and children aged 12 to 29 in the city of Tehran

نویسنده [English]

  • hassan khademi

m.a Tehran University

چکیده [English]

The present article has attempted to distinguish between the interpretation of underground music in Iran and the West and to subsequently introduce rap music in Iran as an underground category of music. The author has attempted to categorize different types of Farsi  rap music and to indicate the different characteristics and themes of each category in order to study the audiences of these types of music, and subsequently to discuss the social aspects of Farsi rap music and also to illustrate the atmosphere present in production and distribution of this music, finally the author presents the results of a survey attempted at identifying the grounds for popularity of underground rap music among the youth throughout the city of Tehran. In the end the author has discussed the factors influencing the attraction of youth to this type of music and presented certain strategies to be taken by cultural policy makers when approaching this type of music.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Underground Music
  • Rap
  • Farsi Rap
  • Hip Hop
  • Underground Culture