مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

کاشناس ارشد جامعه شناسی دانشگاه تهران

چکیده

ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺎ ﺗﻤﺎﻳﺰی ﻛﻪ میان ﻣﻌﻨﺎی موسیقی زیرزمینی در اﻳﺮان و ﻏﺮب ﻣﻲﮔﺬارد، ﺳﻌﻲ در ﻣﻌﺮﻓﻲ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ ﻓﺎرﺳﻲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻧﻮع ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﺮان دارد. در اﻳﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ دﺳﺘﻪﺑﻨﺪی اﻧﻮاع موسیقی رپ ﻓﺎرﺳﻲ و بیان ویژگی ها و مضامین هر ﻳﻚ از اﻳﻦ دﺳﺘﻪﻫﺎ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐﺷﻨﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻧﻮع موسیقی ﻣﻲﭘﺮدازد و در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺑﺤﺚ پیرامون اﺑﻌﺎد اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ موسیقی رپ ﻓﺎرﺳﻲ و همچنین ترسیم ﻓﻀﺎی ﻣﻮﺟﻮد در تولید و ﺗﻮزﻳﻊ آن ﻣﻲﭘﺮدازد و در نهایت ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻳﻚ ﻧﻈﺮﺳﻨﺠﻲ را ﻛﻪ زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ رپ در ﻣﻴﺎن ﺟﻮاﻧﺎن و ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن در ﺳﻄﺢ ﺗﻬﺮان اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اراﺋﻪ ﻣﻲدﻫﺪ .در اﻧﺘﻬﺎی ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪه ﺑﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻦ ﺑﻪ ﻋﻠﻞ ﮔﺮاﻳﺶ ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن اﻳﺮاﻧﻲ ﺑﻪ اﻳﻦ ﻧﻮع راهکارهاییﺟﻬﺖ ﻧﺤﻮة مواجهه سیاستگذاران فرهنگی ﻛﺸﻮر ﺑﺎ اﻳﻦ ﻧﻮع ،موسیقی ﺑﻪ دﺳﺖ می دهد.

کلیدواژه‌ها