مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشیار دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران

2 کارشناسی ارشد

چکیده

ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻋﺰاداری ﻋﺎﺷﻮرا از ﺟﻤﻠﻪ ﮔﺮدﻫﻤﺎﻳﻲﻫﺎی ﻣﺬﻫﺒﻲ ﺳﺖ ﻛﻪ از دﻳﺮﺑﺎز ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺣﻔﻆ و ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ، ﻧﮕﻪ داری ﻳﻚ ﺳﺮی از ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ و ارزشﻫﺎی دﻳﻨﻲ و اﻧﺘﻘﺎل آن ﺑﻪ ﻧﺴﻞﻫﺎی آﻳﻨﺪه اﺳﺖ .درﻣﻮرد ﺷﻜﻞ اﺟﺮای اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ اﻟﮕﻮی واﺣﺪی وﺟﻮد ﻧﺪارد و ﺗﺸﺨﻴﺺ اﻟﮕﻮی ﻣﻄﻠﻮب آن
ﻫﻤﻮاره ﻣﺤﻞ ﭼﺎﻟﺶ و از اﻳﻦرو ﻣﻮﺿﻮع ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮای ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺷﻮد؛ ﻟﺬا آنﭼﻪ ﻛﻪ در اداﻣﻪ ﻣﻲ آﻳﺪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺔ ﻣﻮردی در ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻪ ﺷﻴﻮه ﻛﻴﻔﻲ و ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴﻚﻫﺎﻳﻲ  ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺼﺎﺣﺒﺔ و ﻣﺸﺎﻫﺪة ﻣﺸﺎرﻛﺖ آﻣﻴﺰ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ ﺗﺤﻮل ﻧﻘﺶ دو ﻋﻨﺼﺮ اﺳﺎﺳﻲ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ ﻳﻌﻨﻲ؛
وﻋﺎظ و ﻣﺪاﺣﺎن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ و داده ﻫﺎی ﺑﺪﺳﺖ آﻣﺪه از آن ﻧﺸﺎن ﻣﻲ دﻫﺪ در اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺳﻚ  ﺑﺮﺧﻼف ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻣﺪاﺣﺎن ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻧﻤﺎد دﻳﻦ داری ﻋﺎﻃﻔﻲ ـ ﻣﺤﻮر و وﻋﺎظ ـ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺮﺟﻊ دﻳﻨﻲ ـ در ﺣﺎﺷﻴﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ .

کلیدواژه‌ها

( ﭘﺪﻳﺪة ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﺮان و ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﻴﺰان ﻣﺤﺒﻮﺑﻴﺖ و ﻋﻤﻮﻣﻴﺖ 1388) ﺧﺎدﻣﻲ، ﺣﺴﻦ
ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در ﻣﻴﺎن ﻧﻮﺟﻮاﻧﺎن و ﺟﻮاﻧﺎن ﺷﻬﺮ ﺗﻬﺮان. ﭘﮋوﻫﺶ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗﻲ ﺑﺮای ﻣﺮﻛﺰ ﺗﻮﺳﻌﺔ
ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ

ﻫﺎی ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ و دﻳﻨﻲ، ﺳﺎزﻣﺎن ﺗﺒﻠﻴﻐﺎت اﺳﻼﻣﻲ.
. ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺟﻮاﻧﺎن. ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان :ﻧﺸﺮ آﮔﻪ 1386) ذﻛﺎﻳﻲ، ﻣﺤﻤﺪ ﺳﻌﻴﺪ
. ( روﻳﻜﺮدﻫﺎی ﻧﻈﺮی ﻫﻔﺘﮕﺎﻧﻪ در ﺑﺮرﺳﻲ ﻣﺴﺎﺋﻞ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ 1382) ارل و واﻳﻨﺒﺮگ، ﻣﺎرﺗﻴﻦ ،راﺑﻴﻨﮕﺘﻦ
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺻﺪﻳﻖ، رﺣﻤﺖ اﻟﻪ. ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: اﻧﺘﺸﺎرات داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان.
. ( ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ، ﮔﻔﺖوﮔﻮ ﺑﺎ ﻣﺠﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻔﺖﺳﻨﮓ 1386) ﺳﻤﺘﻲ، ﻣﻬﺪی
. ( ﻓﺮﻫﻨﮓ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ و ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ رپ. ﻣﺠﻠﻪ اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ ﻫﻔﺖﺳﻨﮓ 1386) ﺷﺎﻛﺮ، ﻋﻠﻲ
. ( ﻣﺼﺮف و ﺳﺒﻚ زﻧﺪﮔﻲ. ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان: ﻧﺸﺮ ﺻﺒﺢ ﺻﺎدق 1382) ﻓﺎﺿﻠﻲ، ﻣﺤﻤﺪ
: ( ﻧﺴﻞاﻳﻜﺲ، ﺑﺮرﺳﻲ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﻧﺴﻞ ﺟﻮان اﻳﺮاﻧﻲ .ﭼﺎپ اول، ﺗﻬﺮان 1387) ﻛﺎﻇﻤﻲﭘﻮر، ﻋﺒﺪاﻟﻤﺤﻤﺪ
ﻧﺸﺮ ﻧﻲ . . اﻳﺮان، ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ 1 ﻛﻮﺛﺮی، ﻣﺴﻌﻮد. ﮔﻔﺘﻤﺎنﻫﺎی ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ در
ﻣﺸﻜﻮری، ﻧﺼﻴﺮ. ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻧﻘﺪﻫﺎی ﺑﺮ ﻣﻮﺳﻴﻘﻲ زﻳﺮزﻣﻴﻨﻲ در اﻳﻨﺘﺮﻧﺖ، ﻣﻘﺎﻻت اﻳﻨﺘﺮﻧﺘﻲ.

Adorno, Theodore W (1991) The Culture Industry, London: Rutledge. Hayes, David (2004) The Affectivity of Popular Music on Youth Identity in Non-Urban Communities, Ontario Institute for Studies in Education of the University of Toronto.
Kris, Adam (2000) Rap music and the poetics of identity, Cambridge university Press. Negus, Keith (1999) Music Genres and Corporate Cultures, London: Rutledge. Negus, Keith (1996)
Popular Music in Theory: An Introduction, Polity Press. Nooshin, Laden (2005) Underground, Over ground: Rock Music and Youth Discourses in Iran, Iranian Studies, Vol. 38, No. 3.