مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد اقتصاد سنجی و آمار اجتماعی بخش اقتصاد دانشگاه مازندران

2 دانشجوی دکتری اقتصاد دانشگاه مازندران

3 دانشجوی کارشناس ارشد علوم اقتصادی دانشگاه پیام نور

چکیده

گسترش روز افزون داده‌ها و افزایش سرعت پخش اطلاعات از ویژگیهای متمایز جهان در عصر حاضر است. لزوم شناخت پهنه نفوذ اینترنت به عنوان اصلی‌ترین ابزار انتقال اطلاعات در فراسوی جهان از ابتدایی‌ترین اقدامات جهت فرهنگ سازی، سیاستگذاری و کنترل استفاده از اینترنت و بهره‌گیری از آن برای شناساندن تاریخ، فرهنگ و تبادل دانش، علم و فناوری می‌باشد. بر این پایه در این تحقیق، مشخصات جمعیت‌شناسی و کاربردی متقاضیان اینترنت در استان مازندران مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است. داده‌های مورد نیاز این پژوهش به کمک حدود ۵۰۰۰ پرسشنامه جمع‌آوری شده است. سن، جنسیت، میزان تحصیلات، سطح درآمد، وضعیت شغلی، در اختیار داشتن رایانه خانگی، تجربه استفاده از اینترنت، نحوه استفاده از اینترنت، مکان استفاده از اینترنت، میزان رضایت از خدمات اینترنتی، فیلترینگ و تعداد ساعات استفاده از اینترنت در هفته از مهم‌ترین اطلاعات بدست آمده از پرسشنامه‌ها بوده است. با توجه به اطلاعات به دست آمده، نقشه جامع جمعیت شناختی ضریب نفوذ اینترنت استان مازندران در سال ۱۳۸۶، تدوین و نشان داده شده است: ضریب‌های نفوذ اینترنت درون گروه‌ها و زیر گروههای مختلف استخراج شده است: ضریب نفوذ اینترنت در استان مازندران در سال ۱۳۸۶ حدود ۳۰ درصد به دست آمده است.

کلیدواژه‌ها

سالنامه آماری استان مازندران (1386)، مرکز آمار ایران.
کرمانی، مجید و نرگس نجفی (1384)، «تخمین تابع تقاضای اینترنت: مطالعه موردی شهر تهران» پژوهشنامه بازرگانی، شماره 36، 53-74.
Barrantes, Roxana(2007) “Analysis of ICT Demand: What is Digital Poverty and How to Measure it?” in Digital Poverty: Latin American and Caribbean Perspectives. Edited by Kathryn Neckerman. International Development Centre, Practical Action Publishing, Otawa.
Cassel, C.,(1999), "Demand for and Use of Additional Lines by Residential Customers," The Future of the Telecommunications Industry: Forecasting and Demand Analysis, Kluwer Academic Publishers, Boston.
Cerno, L. and Perez, T.,(2005), "Demand for Internet Access and Use in Spain," Documentos del Instituto Complutense de Análisis Económico 0506, Universidad Complutense de Madrid, Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales.
Cochran, W. G.(1977), Sampling techniques(3rd ed.), New York: John Wiley & Sons. Genc, H., Sahin, H., and Stone M,(2006), "Adults Demand for the Internet use in the USA: An Empirical Approach," Journal of Mathematics and Statistics, 2(1), 328-333.
Goolsbee, A .,(2000), "The Value of Broadband and the Deadweight Loss of Taxing New Technology," Mimeo, University of Chicago.
Kridel, D., Rappoport P. and Taylor L.,(2000), "The Demand for High-Speed Access to the Internet: The Case of Cable Modems," Thirteenth Biennial Conference of the International Telecommunications Society, Buenos Aires, Argentina, July 1-5.
Madden, G., Savage, S. and Simpson, M.(1996), "Information Inequality and Broadband Network Access: An Analysis of Australian Household Survey Data" Industry and Corporate Change, Oxford University Press, 1049-1056.
Savage, S, Waldman, D.,(2004), "United States Demand for Internet Access", Review of Network Economics, Vol 3, Issue 3, 228-243.
Rappoport P., Kridel, D., Taylor L., Duffy, k., and Alleman, J.(2002), "Residential Demand for Access to the Internet," The International Handbook of Telecommunications Economics: Volume ΙΙ , Edward Elgar Publishers: Cheltenham.