مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسنده

استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد آشتیان

چکیده

شهروندی متعلق به هزاره اطلاعات و فضای اینترنتی است. از این منظر عصر حاضر را باید زمانه و زمینه شهروندسازی مجازی دانست که رفتن به سمت هویت یابی‌ها، هویت سازی‌ها و هویت ستیزی‌های مجازی را تولید کرده است؛ که مغایر با ماهیت شهروندی‌های انسانی و پیشامجازی است.
از این حیث پرسش مقاله این است که آیا شهروندی مجازی برتر از شهروندی پیشامجازی است؟ آیا ما واقعاً به برکت و یمن حضور رایانه و اینترنت، شهروندتر و انسان‌تر از نیاکان پیشامجازی‌مان هستیم؟ آیا نباید نگران پیشروی شهروندی مجازی و همزمان با آن پس روی شهروندی انسانی پیشامجازی بود؟
به این منظور ماهیت شهروندی‌های پیشامجازی و مجازی و شکل‌بندی اجتماعی آنها و نیز پیامدهای اجتماعی شهروندی مجازی، انسجام اجتماعی، بحران هویت یابی، آنومی اخلاقی، فروپاشی فرهنگی، خود بنیانی مجازی، ناشهروندی واقعی و امکانات و احتمالات اجتماعی آن تهدیدها و فرصتها) بحث شده است. هم چنین تصویری تجربی از فضای ایرانی شهروندی مجازی نیز نشان داده شده است.
واژگان کلیدی: شهروندی‌های پیشامجازی و مجازی، فضای ایرانی شهروندی 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Cybercitizen Identity Possible Internet Opportunities and Probable Cyber Futures

نویسنده [English]

  • Seyed Mahmoud Nejati Hosseini

Azad Ashtian

چکیده [English]

Citizenship belongs to the information millennium and the cyberspace. From this approach, the present era should be considered as the age and context of the cyber-citizenship making, which has directed us towards identifications, identitybuildings, and cyber anti-identities; but these are inconsistent with the nature of human based and pre-cyber citizenship.
Thus the paper examines whether cyber-citizenship is superior to the pre-cyber citizenship or not? If, blessed by the presence of computer and internet, we are really more citizen and more human than our pre-cyber ancestors? If we should not be worry about the progress of cyber-citizenship, simultaneously with the degeneration of the pre-cyber human based citizenship?
The mentioned issues have guided us towards discussions on the nature of cyber and pre-cyber citizenships, their social formation, the social consequences of cybercitizenship, social cohesion, identity crisis; ethical anomy; cultural degeneration; cyber self-foundation, non-real citizenship, and the social possibilities and probabilities (Threats and Opportunities) of the cyber-citizenship. Moreover an empirical image has been reflected of cyber-citizenship in the Iranian cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • pre-cyber and cyber citizenships
  • cyber-citizenship in the Iranian cyberspace
  • Opportunities and threats of cyber-citizenships
نجاتی حسینی، سیدمحمود (۱۳۷۹)، اطلاع‌رسانی و فرهنگ، تهران: سازمان چاپ و انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، خانه کتاب.
عطاران، محمد(۱۳۸۱)، جهانی شدن، فناوری اطلاعات و تعلیم و تربیت. تهران: مؤسسه توسعه و فناوری آموزش مدارس هوشمند.
تامپسون، جانب (۱۳۸۰)، رسانه‌ها و مدرنیته، نظریه اجتماعی رسانه ها. ترجمه اوحدی، مسعود. تهران: سروش
توسلی، غلامعباس و نجاتی حسینی، سیدمحمود(۱۳۸۳)، «واقعیت اجتماعی شهروندی در ایران» مجله جامعه‌شناسی ایران انجمن جامعه‌شناسی ایران) ۵، ۲: ۶۲ - ۳۲.
دارنلی، جیمز و فدر، جان (۱۳۸۴) جهان شبکه ای، درآمدی بر نظریه و عمل در باب جامعه اطلاعاتی، ترجمه امینی دهقان، نسرین. صحامی، مهدی. تهران: چاپار
رضایی، محمد. نجاتی حسینی، سید محمود (۱۳۸۷) امپریالیزم رسانه ای، چالش‌های فرهنگی، رسانه ای، امنیتی نظام جمهوری اسلامی ایران، دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام
عاملی، سیدسعیدرضا (۱۳۸۵) «ارزیابی فضای مجازی ایرانی، مجموعه مقالات دانشجویی»، تهران: شورای عالی اطلاع‌رسانی و مؤسسه مطالعات امریکای شمالی و اروپای دانشگاه تهران
گری، دوکان (۱۳۸۳) اینترنت در مدرسه. ترجمه ناخدا، مریم. تهران: مؤسسه توسعه و فناوری آموزش مدارس هوشمند
منوچهری، عباس و نجاتی حسینی، سیدمحمود (۱۳۸۵)، «درآمدی بر نظریه شهروندی گفت و گویی در فلسفه سیاسی هابرماس»، تهران: نامه علوم اجتماعی دانشکده علوم اجتماعی دانشگاه تهران) ۲۹: ۲۸-۱
نجاتی حسینی، سید محمود (۱۳۷۹)، «پارادایم جدید مدیریت شهری»، فصلنامه مدیریت شهری (وزارت کشور: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری) ۱: ۱۰-۵
نجاتی حسینی، سیدمحمود (۱۳۸۰)، «جامعه مدرن، شهروندی و مشارکت»، فصلنامه مدیریت شهری (وزارت کشور: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری) ۵: ۱۶-۶
نجاتی حسینی، سیدمحمود( ۱۳۸۱)، «مهاجرت، سیاست و شهروندی»، فصلنامه مدیریت شهری (وزارت کشور: مرکز مطالعات برنامه‌ریزی شهری) ۱۰: ۴۳-۳۰
نجاتی حسینی، سیدمحمود (۱۳۸۴)، «واقعیت شهروندی در ایران»، دو هفته نامه فرهنگ و پژوهش (وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی) ۱۸۶: ۱۳-۱۰.
و بستر، فرانک (۱۳۸۳) نظریه‌های جامعه اطلاعاتی، ترجمه اسماعیل قدیمی تهران: قصیده سرا
 
hika Anyone (2006) <www.google, CYBERCITIZENSHIP, virtual citizenship & Diasporas discourse
Heidi Campbell (2006) <www.google, CYBERCITIZENSHIP, netting citizens: The internet as social- spiritual space
James Jencks (2006) <www.google,CYBERCITIZENSHIP, Mediated citizenship & digital discipline.
John, Morison. & David, Newman (2001) <www.google, CYBERCITIZENSHIP, participation in UK consolation and on line citizenship>
Michele Ribble(2005) <www.google ,CYBERCITIZENSHIP, keynote address for digital citizenship in 21 century>
Stefan Hubinette & Ulrike Knutson(2006) < www. google, CYBERCITIZENSHIP, Netbased learning and action citizenship >
The cyber smart Education company(CSEC) (2006)  <www.google, CYBERCITIZENSHIP, citizens of cyber space>
The cyber smart school program CSSP) (2006) <www.google ,CYBERCITIZENSHIP, understand your acceptable policy>.
USA-NCPC national crime prevention council2006) <www. google, CYBERCITIZENSHIP, Kick: Be a good cyber-citizen>.
Young Zhou 2007) <www. Google, CYBERCITIZENSHIP, digital citizenship in a global economy>.