مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استاد دانشگاه

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎس ارﺷﺪ ﭘﮋوﻫﺸﮕﺮی داﻧﺸﮕﺎه اﻟﺰﻫﺮا

چکیده

مقاله حاضر به بررسی سیستم‌های همسریابی ایرانی و ویژگی‌های کاربران این سیستمها در شبکه جهانی اینترنت می‌پردازد و می‌کوشد تا گونه‌ای نوع‌شناسی از سیستم‌های فارسی همسریابی در فضای مجازی ارائه دهد. در ابتدا تعریفی از این نوع همسریابی ارائه شده و با استفاده از روش مشاهده در فضای مجازی به دسته‌بندی این سیستمها پرداخته می‌شود، در ادامه شیوه عملکرد و اجزای موجود در سیستمها و ویژگی‌های کاربران آنها بررسی می‌شود. در کنار مشاهده از مصاحبه با مدیران سایت و تعدادی از کاربران و پرسشنامه نیز استفاده شده است. یافته‌ها نشان میدهد سیستم‌های همسریابی در دو دسته وبلاگ‌ها و وب سایت‌ها قابل مشاهده هستند و وب سایت‌ها با فراهم کردن امکانات بیشتر تعداد کاربران بیشتری را جذب می‌کنند. اکثر کاربران در سن ازدواج، ساکن شهرهای بزرگ، دارای تحصیلات عالی و از طبقه متوسط بالا می‌باشند. روند همسریابی در اینترنت نیز مشابه دنیای واقعی می‌باشد و مردان معمولاً آغازگر رابطه می‌باشند، تنها تفاوت عمده امکان سوء استفاده از اطلاعات کاربران به دلیل گمنامی موجود در این فضا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

 

اسلوین، جیمز(۱۳۸۰)، اینترنت و جامعه، تهران: نشر کتابدار.
اکبری، صغری (۱۳۸۵)، «زنان وبلاگ نویس، نحوه ابراز هویت زنان ایرانی در وبلاگ‌های فارسی»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
باستانی، سوسن (۱۳۸۴)، «ایران و اینترنت» طرح پژوهشی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه الزهراء .
خطیبی، فاخره و زکایی، محمد سعید( ۱۳۸۵)، «رابطه حضور در فضای مجازی و هویت مدرن (پژوهشی در بین کاربران اینترنتی جوانان ایرانی)»، فصلنامه علوم اجتماعی، شماره ۳۳: ۱۱۱-۱۵۱.
رئیسی، مهین (۱۳۸۷)، «مطالعه جامعه شناختی مدل توسعه نرم افزارهای متن باز»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه الزهراء.
کوثری، مسعود(۱۳۸۶) «اینترنت، دین و فرهنگ مردم پسند»، نامه صادق، سال ۱۴، شماره ۲: ۵-۲۴.
نیک بخش، مرسده (۱۳۸۳)، «مطالعه شیوه رفتار افراد در محیط مجازی: شکل‌گیری روابط صمیمانه در اتاق‌های گپ زنی اینترنت»، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
Barraket J., S. Millsom, Henry-Waring(2008), “Getting it on(line): Sociological perspectives on e-dating," Journal of Sociology, The Australian Sociological Association, Volume 44(2): 116- 149.
Brym, R., 1. Rhonda and 1. Lenton (2003), Love at first byte: internet dating in Canada, Toronto: MSN.
http://www.nelson.com/nelson/harcourt/sociology/newsociety3e/loveonline.pdf.
Ellison, N, R. Heino, J. Gibbs, (2006), "Managing impressions online: Self-presentation processes in the online dating environment". Journal of Computer Mediated Communication, Vol. 11(2): article No: 2.
http://www.jcmc.indiana.edu/vol11/issue2/ellison.html
Fernback, J., (2003) “Legends on the Net: An Examination of computer-mediated Communication as a Locus of Oral culture," New Media and Sociology, vol. 5(1): 29-56.
Galal, Injy,(2003) Online Dating in Egypt," Journal of Global Media vol. 2(3): article No: 16.
Hitsch, G. J, A. Hortacsu, and D. Ariely.(2006), "What Makes You Click? Mate Preferences and Matching Outcomes in Online Dating." MIT Sloan Research Paper No. 4603-06.
http://papers.ssrn.com/so13/papers.cfm?abstract_id=895442
Utz, S. (2000), “Social information processing in MUDs: The development of friend ship in virtual worlds," Journal of Online Behavior, vol.1(1): http://www.behavior.net/JOB/v1nl/utz.html
Parks, M. R, and K. Floyd,(1996), “Making Friends in Cyberspace," Journal of Communication, 46: 80-97
Wang ,H, and X. Lu,(2007) "Cyber dating: Misinformation and (Dis) trust in Online Interaction, Informing Sciences Journal, Volume 10: 1-14.
http://inform.nu/Articles/Vol10/ISJv10p001-015Wang66.pdf