مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

چکیده

با گسترش دسترسی به اینترنت و استفاده فزاینده‌ای که جوانان از انواع مطالب و سایت‌های آن می‌نمایند، هویت فرهنگی به یکی از دغدغه‌های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است. بدین لحاظ مقاله حاضر، رابطه بین میزان، نوع و نحوه استفاده از اینترنت را با هویت فرهنگی جوانان بررسی می‌کند. پرسش اصلی این است که میزان و نحوه استفاده از اینترنت چه تاثیری بر هویت فرهنگی کاربران جوان دارد؟ آیا اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، تضعیف‌کننده هویت فرهنگ بومی است؟ هویت فرهنگی بر اساس دو بعد هویت دینی و ملی سنجیده شد. نتایج تحقیق از نمونه‌ای به حجم ۳۸۴ نفر از جوانان شهر تهران به شیوه پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه حاصل شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان میدهد که اولا بین هویت فرهنگی کاربران و غیر کاربران اینترنت تفاوت وجود دارد، ثانیة بین میزان و نحوه استفاده از اینترنت با هویت فرهنگی کاربران رابطه است. یعنی به هر میزان که استفاده از سایتها و مطالب غیر بومی بیشتر می‌شود، هویت فرهنگی تضعیف می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

s.
Society. In Beck , Giddens and Lash, Giddens , A(1994) Living in a Post- traditional Reflexive Modernization. Cambridge: Polity Press.
Hall, S(1996) The Question of Cultural Identity. In S.Hall, D.Held and A. Mc Grew(eds) Modernity and its Future, Cambridge: Polity Press Ltd.
 
Papacharissi, z (2002) The Virthual Spheree , The Internet as a Puplic Sphore , Temple university, philadelphia.
Peterson, J., D. Wunder and H. Mueller(1999) Social Problems. New Jerecy: Prentice-Hall.
Robertson, R (1992) Globalization. London: Sage.
Smart, B (1993) The Ethnic Sources of Nationalism. In M. Brown (ed) Ethnic Conflict and International Security. Princeton: Princeton University Press.
Smith, A (1995) Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press.
Tomlinson, J (1999) Globalization Culture: The Triumph of the West? In Skelton and Allen (ed) Culture and Global Change. London: Routledge.