مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه الزهرا

2 ﻛﺎرﺷﻨﺎﺳﻲ ارﺷﺪ ﺟﺎﻣﻌﻪﺷﻨﺎﺳﻲ

چکیده

با گسترش دسترسی به اینترنت و استفاده فزاینده‌ای که جوانان از انواع مطالب و سایت‌های آن می‌نمایند، هویت فرهنگی به یکی از دغدغه‌های اصلی مرتبط با انسجام اجتماعی و یکپارچگی ملی تبدیل شده است. بدین لحاظ مقاله حاضر، رابطه بین میزان، نوع و نحوه استفاده از اینترنت را با هویت فرهنگی جوانان بررسی می‌کند. پرسش اصلی این است که میزان و نحوه استفاده از اینترنت چه تاثیری بر هویت فرهنگی کاربران جوان دارد؟ آیا اینترنت به عنوان یکی از ابزارهای جهانی شدن، تضعیف‌کننده هویت فرهنگ بومی است؟ هویت فرهنگی بر اساس دو بعد هویت دینی و ملی سنجیده شد. نتایج تحقیق از نمونه‌ای به حجم ۳۸۴ نفر از جوانان شهر تهران به شیوه پیمایش و با استفاده از تکنیک پرسشنامه حاصل شده است. تجزیه و تحلیل اطلاعات نشان میدهد که اولا بین هویت فرهنگی کاربران و غیر کاربران اینترنت تفاوت وجود دارد، ثانیة بین میزان و نحوه استفاده از اینترنت با هویت فرهنگی کاربران رابطه است. یعنی به هر میزان که استفاده از سایتها و مطالب غیر بومی بیشتر می‌شود، هویت فرهنگی تضعیف می‌گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Studying the relationship between rate/state of internet usage and youth cultural identity

نویسندگان [English]

  • Sharareh M<ehdizade 1
  • Zeynab Anbarin 2

1 Faculty of Alzahra University

2 MSc in sociology

چکیده [English]

With development of internet access and increasingly use of its contents and websites by young people, cultural identity has become one of the main anxieties concerning to social cohesion and national integration. Hence, in this paper, we survey the relationship between rate/state of internet usage and youth cultural identity. The main question is how the arate/state of internet usage influences on youths cultural identity? Internet as one of means of globalization, whether undermine the identity of indigenous culture? Cultural identity was studied based on two dimensions: religious identity and national identity. Research findings have been derived from a sample of 384 young people from Tehran in a survey and by using questionnaire technique; Our data analysis shows that: firstly, in terms of cultural identity there is differences between users and non-users of internet; secondly, there is a relationship between the rate/state of internet usage and cultural identity of internet users; that is, the more time allocated to use of non-native websites and contents, the cultural identity will be weakened.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Culture
  • identity
  • cultural identity
  • internet
s.
Society. In Beck , Giddens and Lash, Giddens , A(1994) Living in a Post- traditional Reflexive Modernization. Cambridge: Polity Press.
Hall, S(1996) The Question of Cultural Identity. In S.Hall, D.Held and A. Mc Grew(eds) Modernity and its Future, Cambridge: Polity Press Ltd.
 
Papacharissi, z (2002) The Virthual Spheree , The Internet as a Puplic Sphore , Temple university, philadelphia.
Peterson, J., D. Wunder and H. Mueller(1999) Social Problems. New Jerecy: Prentice-Hall.
Robertson, R (1992) Globalization. London: Sage.
Smart, B (1993) The Ethnic Sources of Nationalism. In M. Brown (ed) Ethnic Conflict and International Security. Princeton: Princeton University Press.
Smith, A (1995) Nations and Nationalism in a Global Era. Cambridge: Polity Press.
Tomlinson, J (1999) Globalization Culture: The Triumph of the West? In Skelton and Allen (ed) Culture and Global Change. London: Routledge.