مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده

این پژوهش از مفهوم چندصدایی باختین و ابهام روایی در رمان طبل‌حلبی اثر گونترگراس استفاده و امکان ایجاد گفتمان فراداستانی را ارزیابی نموده است. اگرچه نمی‌توانیم منکر حضور مؤلّف در اثر خویش باشیم، اما آنچه که در اینجا بیشتر مورد توجه است تعامل میان اظهارات چندصدایی است که در سخنان راوی غیر‌قابل‌باور داستان نمود یافته‌‌ و به کمک مفاهیم باختینی کارنواله و چندآوایی قابل شناسایی هستند. در این مطالعه، به چگونگی و میزان جذب/نفوذ گفتمان «غیرخودی» در گفتمان «خودی» پرداخته شده و بدین ترتیب دنیایی را پیشنهاد نموده‌ایم که در آن اظهارات حاشیه‌ای قادر به تعامل با نیروهای مردسالارانه مرتبط با فرهنگ سلطه باشند. ما در اینجا ضمن بررسی رمان فوق نتیجه گرفتیم که پتانسیل نظم‌گریز و هنجارشکن هر متن روایی نه‌تنها از درهم‌تنیدگی کارنواله‌ی آن با فرهنگ‌ مسلّط بلکه از توانایی آن در عبور از قیود فرهنگ سلطه و بازیابی پیوندهای هم‌زمانی و درزمانی خود با سایر فرهنگ‌ها، خاصّه مبانی فرهنگی‌خویش، حاصل شده است. در این الگو، هویت‌های غیرخودی با قدرت پدرسالارانه‌ گفتمان دارند و در عین حال، اقلیم مستقلّ خویش را بر‌مبنای الزامات درونی و بیرونی خود خلق و تثبیت می‌نمایند. هر روایت گرچه به نویسنده آن تعلق دارد و حاوی جهان بینی اوست، امّا خواه‌ناخواه نشانه‌ها و تعابیری از گفتمان غیرخودی را نیز در خود دارد که در لایه‌های مختلف داستان قابل بحث و بررسی هستند. این ویژگی‌ها که از متن اقتباس می‌شوند، زمینه‌ساز ایجاد گفتمان‌های فراداستانی (فراتر از ظاهر آن روایت) هستند.

کلیدواژه‌ها

 
گراس، گونتر. طبل حلبی؛ ترجمه عبدالرحمن صدریه. تهران: نشر نوقلم، 1379.
گراس، گونتر. طبل حلبی؛ ترجمه سروش حبیبی. تهران: انتشارات نیلوفر، 1388.
تودورف، تزوتان[B1] . منطق گفتگویی میخائیل باختین؛ ترجمه داریوش کریمی. تهران: نشر مرکز، 1377.
Bakhtin, Mikhail. The Dialogic Imagination, Four Essays, ed., Michael Holquist, trans., Caryl Emerson and Michael Holquist. Austin: U of Texas P, 1981.
Barthes, Roland. “The Death of the Author.” Image, Music, and Text, trans. Stephen Heath. London: Fontana Press, 1977.
Carroll, Joseph, (2013). “Correcting for The Corrections: A Darwinian Critique of a Foucauldian Novel,” Style 47. 1.
Daram, Mahmoud and Kharrasi, Mojtaba (2014). “Narrative Vagueness in Gunter Grass’s The Tin Drum: A Text-Centric Model of Narration to Reveal Dialogized Heteroglossia,” Journal of Research in Applied Linguistics, 5(2), Fall 2014, 175-184.
Derrida, Jacques. The Gift of Death, 2nd ed., trans. David Willis. Chicago: Chicago UP, 2008.
Grass, Gunter. The Tin Drum (1959), trans. Breon Mitchell. New York: Houghton Mifflin Harcourt Pub., 2009.
Lodge, David. Modern Criticism and Theory: A Reader, 2nd ed., Nigel Wood, rev. New York: Longman Pearson Education, 2000.
Richard, J. Lane. Fifty Key Literary Theorists. New York: Routledge, 2006.
Žižek, Slavoj. The Parallax View. Cambridge (MA) and London: MIT Press, 2006.