مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در این رساله به تدوین و اعتباریابی الگویی برای توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما پرداخته شده. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیبی) است و ابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصاً بر مبنای روش کیفی گرندد تئوری یا GT و بر اساس نسخه سیستماتیک و با انجام مصاحبه با خبرگان موضوع، به استخراج مولفه ها و شاخص های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده و در مرحله کمّی، با تدوین پرسشنامهء برگرفته از شاخص های کیفی، از 281 نفر مورد پیمایش قرار گرفتند و به اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی الگوی مذکور پرداخته . برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA2018 برای تحلیل داده های بخش کمّی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. برای تحلیل داده های کمّی علاوه بر روش های توصیفی، از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته های تحقیق بخش کیفی نشان داد که الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما دارای 5 بعُد و 34 مولفه است. یافته های بخش کمّی نشان دادند که در تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، بارهای عاملیِ همه شاخص ها بالاتر از 0/3 بود و شاخص های نیکویی برازش الگو نیز، برازش مناسبی را نشان می داد. همچنین شاخص ها، پایایی (میزان آلفای کرونباخ) مناسبی در الگوی مذکور داشتند و می توان گفت که یافته های بخش کمّی نشان از برازش خوب الگوی ساختاریِ با داده های جامعه آماری داشته الگوی مذکور تبیین مناسبی در جامعه آماری دارد.

کلیدواژه‌ها

 1.  

  1. باتمانی، محمدامین؛ باباشاهی، جبار؛ یزدانی، حمیدرضا،(1398)، فهم حرفه ای سازی حوزه مدیریت منابع انسانی، فصلنامهپژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال یازدهم، شماره 2( شماره پیاپی، 36)تابستان 1398 ، صص 100-75.
  2. بازرگان، عباس،(1387)، مقدمهایبرروشهایتحقیقکیفیوآمیخته:رویکردهایمتداولدرعلومرفتاری،نشر: دیدار.
  3. رجبی فرجاد، حاجیه و مطیعیان نجار، مجید، (1397)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 3( شماره پیاپی 33)پاییز 1397، صص214-191.
  4. روشندل اربطانی، طاهر؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ سعدی‌پور، اسماعیل؛ شریفی، سیدمهدی، (1391)، «نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه ای و خلق سرمایه شهرتی»، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال بیستم، شماره 2، پیاپی 74، تابستان 1392، صص43-69.
  5. سیدجوادین، سیدرضا، (1398)، «اصول انسان‌شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی»، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، بهار 1398، شماره 25، صص 1 – 30.
  6. شرفی، وحید؛ ملکی مینباش رزگاه، مرتضی؛ زارعی، عظیم؛ فیض، داود،(1396)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال نهم، شمارۀ 3( شمارۀ پیاپی 29)پاییز 1396، صص148-125.
  7. طالب زاده شوشتری، لیلا و خادمی اشکذری، ملوک؛ (1397)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 3( شماره پیاپی 33)پاییز 1397، صص 237-215.
  8. طهماسبی، رضا؛ میرزمانی، اعظم؛ برومند، مجتبی،(1397)، ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 4( شماره پیاپی 34)زمستان 1397، صص 100-75.
  9. فرهنگی، علی­اکبر؛ ببران، صدیقه، (1393)، «مدیریت رسانه»، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها.
  10. قلی­پور، آرین، (1390)، «جامعه شناسی سازمان­ها: رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت»، تهران: انتشارات سمت.
  11. کریمی خواه، جلال، (1391)، «نقش فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و کارکردهای منابع انسانی در توسعه مدیریت دانش مطالعه موردی (معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
  12. کلاین، پل، (1395)راهنمای آسات تحلیل عاملی، ترجمه سید جلال الدین صدر السادات، اصغر مینایی، انتشارات سمت
  13. موسوی، سیدمحمد، (1391)، «الگوی توسعه سرمایه انسانی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)»، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  14. موسویان، سیدمرتضی، (1389)، «طراحی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در رسانه ملی»، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 1، پیاپی 65، بهار 1390، صص 93-114.
  15. میرسپاسی، نیلوفر،(1394)، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با سبک های مدیریت تضاد کارکنان، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، تابستان 1394، شماره 36، صص 75 تا 94.
   1. Anastasios E. Politis,Royal(2011), Human Resource Management Strategies within the Graphic Arts and Media Sector, Institute of Technology Department of Numerical Analysis  and Computer Science Media Technology and Graphic Arts – Stockholm, Sweden.
   2. Armstrong, Michael, (1996), A "Handbook of Personnel Management Practice", London: Cogan Page, PP. 85-6.
   3. Bhatia, Harrish (2017), Best HR Practices in the Media / Radio industry Talent Acquisition & Retention,  society for human resorce management journal (SHRM).
   4. Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46 (6), 740–51.
   5. Jackson, K.T. (2004), Building Reputation Capital: Strategies for Integrity and Fair Play that Improve the Bottom Line. Oxford: Oxford University Press.
   6. McMahan, G.C.; Virick, M. & Wright, P.M. (2009). Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress, problems and prospects, Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122.
   7. Nguyen Hoai Anh, Brian H. Kleiner, (2005) "Effective human resource management in the entertainment industry", Management Research News, Vol. 28 Issue: 2/3, pp.100-107.
   8. Williams, La Vita (2017). Social Media Transformation of Human Resource Management. The University of Southern Mississippi. The Aquila Digital Community.