مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشجوی دکتری علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شرق

2 استادیار علوم ارتباطات اجتماعی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

3 موسسه پژوهش و برنامه ریزی آموزش عالی

چکیده

در این رساله به تدوین و اعتباریابی الگویی برای توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما پرداخته شده. روش تحقیق از نوع آمیخته (ترکیبی) است و ابتدا بر اساس روش کیفی و مشخصاً بر مبنای روش کیفی گرندد تئوری یا GT و بر اساس نسخه سیستماتیک و با انجام مصاحبه با خبرگان موضوع، به استخراج مولفه ها و شاخص های توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی پرداخته شده و در مرحله کمّی، با تدوین پرسشنامهء برگرفته از شاخص های کیفی، از 281 نفر مورد پیمایش قرار گرفتند و به اعتباریابی و بررسی ساختار عاملی الگوی مذکور پرداخته . برای تحلیل داده های کیفی از نرم افزار MAXQDA2018 برای تحلیل داده های بخش کمّی از نرم افزار SPSS و AMOS استفاده گردید. برای تحلیل داده های کمّی علاوه بر روش های توصیفی، از آزمون تی تک نمونه ای، تحلیل عاملی اکتشافی و تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد.
یافته های تحقیق بخش کیفی نشان داد که الگوی توسعه راهبردی مدیریت منابع انسانی برای سازمان صدا و سیما دارای 5 بعُد و 34 مولفه است. یافته های بخش کمّی نشان دادند که در تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، بارهای عاملیِ همه شاخص ها بالاتر از 0/3 بود و شاخص های نیکویی برازش الگو نیز، برازش مناسبی را نشان می داد. همچنین شاخص ها، پایایی (میزان آلفای کرونباخ) مناسبی در الگوی مذکور داشتند و می توان گفت که یافته های بخش کمّی نشان از برازش خوب الگوی ساختاریِ با داده های جامعه آماری داشته الگوی مذکور تبیین مناسبی در جامعه آماری دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design of strategic Human resource Management model for Islamic republic of Iran Broadcasting organization: a mixed method approach

نویسندگان [English]

 • Fatemeh MiriQamsari 1
 • sedegheh babran 2
 • Ahmad Saeidi 3

1 Islamic Azad university East Tehran

2 Azad Tehran

3 Amozesh Ali

چکیده [English]

With the aim of compilation and validation of a model to develop strategic human resource management, this research was implemented in the Islamic Republic of Iran Broadcasting Organization. Human resources are the primary asset of each organization and therefore, each company, in line with its mission and to materialize its goals and implement its strategic plans should take meaningful measures for the development of human resources. Human resource management is considered to be one of the most important and key departments among other company sections. The reason for this significance is the presence of human factor, as it is believed that the human factor could be the source of changes.
Research method:
The research method used in the present research was mixed method, which was based on qualitative descriptive method specifically the Grounded Theory (GT) method, and formulated according to Systematic Strauss' methodology, implemented via holding interviews with experts and practitioners in this topic. Accordingly, the variables and components on the strategic development of human resource management were deducted and then during each quantitative phase, based on the questionnaires compiled on variables derived from the qualitative phase, 281 people took part in the survey and the variance of factorial structure of the aforementioned model was validated.
In order to analyze the qualitative data, MaxQDA2018 software, and to breakdown and scrutinize the quantitative data, SPSS and AMOS were applied. Also, to analyze the quantitative data in addition to descriptive methods, T-test, exploratory factorial analysis, and confirmatory factor analysis were performed accordingly.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Key Words: Human Resource Management
 • Strategic Development
 • Iran Broadcasting Organization
 1.  

  1. باتمانی، محمدامین؛ باباشاهی، جبار؛ یزدانی، حمیدرضا،(1398)، فهم حرفه ای سازی حوزه مدیریت منابع انسانی، فصلنامهپژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال یازدهم، شماره 2( شماره پیاپی، 36)تابستان 1398 ، صص 100-75.
  2. بازرگان، عباس،(1387)، مقدمهایبرروشهایتحقیقکیفیوآمیخته:رویکردهایمتداولدرعلومرفتاری،نشر: دیدار.
  3. رجبی فرجاد، حاجیه و مطیعیان نجار، مجید، (1397)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 3( شماره پیاپی 33)پاییز 1397، صص214-191.
  4. روشندل اربطانی، طاهر؛ سیدجوادین، سیدرضا؛ سعدی‌پور، اسماعیل؛ شریفی، سیدمهدی، (1391)، «نقش توسعه منابع انسانی در شهرت رسانه ای و خلق سرمایه شهرتی»، فصلنامه پژوهشهای ارتباطی، سال بیستم، شماره 2، پیاپی 74، تابستان 1392، صص43-69.
  5. سیدجوادین، سیدرضا، (1398)، «اصول انسان‌شناختی مدیریت منابع انسانی اسلامی»، مدیریت منابع در نیروی انتظامی، بهار 1398، شماره 25، صص 1 – 30.
  6. شرفی، وحید؛ ملکی مینباش رزگاه، مرتضی؛ زارعی، عظیم؛ فیض، داود،(1396)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال نهم، شمارۀ 3( شمارۀ پیاپی 29)پاییز 1396، صص148-125.
  7. طالب زاده شوشتری، لیلا و خادمی اشکذری، ملوک؛ (1397)، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 3( شماره پیاپی 33)پاییز 1397، صص 237-215.
  8. طهماسبی، رضا؛ میرزمانی، اعظم؛ برومند، مجتبی،(1397)، ارائه چهارچوب مدیریت منابع انسانی سازمان دوسوتوان، فصلنامه پژوهش های مدیریت منابع انسانی دانشگاه جامع امام حسین(ع)، سال دهم، شماره 4( شماره پیاپی 34)زمستان 1397، صص 100-75.
  9. فرهنگی، علی­اکبر؛ ببران، صدیقه، (1393)، «مدیریت رسانه»، تهران: دفتر مطالعات و برنامه­ریزی رسانه­ها.
  10. قلی­پور، آرین، (1390)، «جامعه شناسی سازمان­ها: رویکرد جامعه شناختی به سازمان و مدیریت»، تهران: انتشارات سمت.
  11. کریمی خواه، جلال، (1391)، «نقش فرهنگ سازمانی، سبک رهبری و کارکردهای منابع انسانی در توسعه مدیریت دانش مطالعه موردی (معاونت توسعه و فناوری رسانه سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز.
  12. کلاین، پل، (1395)راهنمای آسات تحلیل عاملی، ترجمه سید جلال الدین صدر السادات، اصغر مینایی، انتشارات سمت
  13. موسوی، سیدمحمد، (1391)، «الگوی توسعه سرمایه انسانی (مورد مطالعه: سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران)»، رساله دکتری، دانشگاه علامه طباطبایی.
  14. موسویان، سیدمرتضی، (1389)، «طراحی الگوی توانمندسازی منابع انسانی در رسانه ملی»، فصلنامه پژوهش­های ارتباطی، سال هجدهم، شماره 1، پیاپی 65، بهار 1390، صص 93-114.
  15. میرسپاسی، نیلوفر،(1394)، بررسی رابطه بین تعهد سازمانی با سبک های مدیریت تضاد کارکنان، توسعه مدیریت منابع انسانی و پشتیبانی، تابستان 1394، شماره 36، صص 75 تا 94.
   1. Anastasios E. Politis,Royal(2011), Human Resource Management Strategies within the Graphic Arts and Media Sector, Institute of Technology Department of Numerical Analysis  and Computer Science Media Technology and Graphic Arts – Stockholm, Sweden.
   2. Armstrong, Michael, (1996), A "Handbook of Personnel Management Practice", London: Cogan Page, PP. 85-6.
   3. Bhatia, Harrish (2017), Best HR Practices in the Media / Radio industry Talent Acquisition & Retention,  society for human resorce management journal (SHRM).
   4. Collins, C.J. & Clark, K.D. (2003). Strategic human resource practices, top management team social networks, and firm performance: the role of human resource in creating organizational competitive advantage. Academy of Management Journal, 46 (6), 740–51.
   5. Jackson, K.T. (2004), Building Reputation Capital: Strategies for Integrity and Fair Play that Improve the Bottom Line. Oxford: Oxford University Press.
   6. McMahan, G.C.; Virick, M. & Wright, P.M. (2009). Alternative theoretical perspectives for strategic human resource management revisited: progress, problems and prospects, Research in Personnel and Human Resources Management, supplement, 4, 99–122.
   7. Nguyen Hoai Anh, Brian H. Kleiner, (2005) "Effective human resource management in the entertainment industry", Management Research News, Vol. 28 Issue: 2/3, pp.100-107.
   8. Williams, La Vita (2017). Social Media Transformation of Human Resource Management. The University of Southern Mississippi. The Aquila Digital Community.