مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری زبان و ادبیات انگلیسی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

2 دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

این مقاله به بررسی تعامل اسطورة آمریکا به‌عنوان یک گفتمانِ فرهنگی و رمان ماجراهای آگی مارچ اثر سال بلو ، می‌پردازد و از جمله به نقش فعال آن در بازتولید و تحکیم این گفتمان نظر دارد. برای این منظور از رویکردِ نقادانة ماتریالیسم فرهنگی استفاده می‌‌کنیم تا نشان دهیم که چگونه وجود آنچه آلن سینفیلد یک نقصان یا «خط‌خطا » در ساختار گفتمان مسلط می‌گوید، ابتدا به «تعارض » اجازة بروز می‌دهد ولی در ادامه، آن را «دربرگرفته » و در خدمت ترویج و تحکیم آموزه‌های خود نگه می‌دارد. بنابراین، ابتدا نظام فکری‌ـ‌فرهنگی غالب، «گفتمان آمریکا»، را در قالب مفهوم «رویای آمریکایی»، تبیین می‌کنیم، سپس تمرکز آن بر توفیق مادی و غفلت از ارزش‌‌های انسانی در ساختار آن را به‌عنوانِ خط‌خطای این گفتمان در نظر می‌گیریم. ‌در ادامه، میل به متفاوت بودن در مرام آگی را نوعی تعارض محسوب می‌کنیم که در نبود ارزش‌های مورد نظرش (خط‌خطای گفتمان) به وجود آمده است. ما بحث می‌کنیم که این تمایل غالباً روانشناختی، او را در طلب «سرنوشتی» که خود رقم خواهد زد می‌فرستد، ولی درنهایت، برای معقول جلوه کردن و مقبول شدن، در مقابل اصول نظام مسلط، که غالباً در اعمال و اعتقادات شخصیت‌های دیگری که آگی با آن‌ها در تماس و تعامل است تجسم (ماتریالیستی) می‌یابد، تسلیم می‌شود تا آگی نیز منفعت مادی و مالی را بطلبد و با این کار خود، اصول گفتمان غالب را بازتولید و تحکیم نماید.

کلیدواژه‌ها

 
Adams, T. James. The Epic of America. New York: Blue Ribbon Books, 1931.     
Atlas, James. Bellow: A Biography. New York: Random House, 2000.
Bellow, Saul.  The Adventures of Augie March. London: Penguin Books Ltd, 1966.
------------------. Herzog. London: Redwood Press, ltd. 1972.
---------------.  Dean’s December. New York: Pocket Books, 1982.
Bertens, Hans. Literary Theory: The Basics. London: Routledge, 2001.
Brannigan, John. New Historicism and Cultural Materialism. London: Macmillan, 1998.
Cullen, Jim. The American Dream: A Short History of an Idea that Shaped a Nation. New York: Oxford University Press, 2003.
Dollimore, Jonathan, and Alan Sinfield, eds.. Political Shakespeare: New Essays in Cultural Materialism, 2nd ed. Manchester: Manchester University Press, 1994.
Foucault, Michel. History of Sexuality, Volume 1: An Introduction. Trans. Robert Hurley. London: Penguin, 1981.
Halldorson, Stephanie S. The Hero in Contemporary American Fiction: The Works of Saul Bellow and Don DeLillo. New York: Palgrave Macmillan, 2007.
Miller, Ruth. Saul Bellow: A Biography of the Imagination. New York: St. Martin’s Press, 1991. 
Parvini, Neema (a).  Shakespeare and Contemporary Theory. New Historicism and Cultural Materialism. London: Bloomsbury Publishing, 2012.
----------------- (b). Shakespeare’s History Plays: Rethinking Historicism. Edinburgh: Edinburgh University Press, 2012.
Sinfield, Alan. “Cultural Materialism, Othello, and the Politics of Plausibility” in Julie Rivkin and Michael Ryan. eds. Literary Theory: An Anthology. Oxford: Blackwell Publishers, 2000.
------------. Shakespeare, Authority, Sexuality. London: Routledge, 2006.
------------. Faultliness: Cultural Materialism and the Politics of Dissident Reading. Oxford:    Oxford Univ. Press, 1992.
Tanner, Tony. Saul Bellow. London: Chip’s Bookshop, 1978.
Williams, Raymond. Marxism and Literature, Oxford: Oxford University Press, 1977.
----------------. Culture and Materialism: Selected Essays. New York and London: Verso, 2005.
Wilson, Jonathan. On Bellow’s Planet: Readings from the Dark Side. New York: Associated University Press, 1985.