مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مطالعات زنان علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکترای مطالعات زنان، قم، دانشگاه ادیان و مذاهب، پژوهشگر اجتماعی

چکیده

امروزه تحقیقات سینما و رسانه، جایگاه مهمی در مطالعات جنسیت پیدا کرده اند و از سوی دیگر مناقشات متعددی درباره نقش های نهادینه شده ی جنسیتی و میزان عاملیت زنان به ویژه درمناسبات خانوادگی مطرح می شوند که پژوهش های مرتبط با این حوزه را ضروری می نمایند. در تحقیق حاضر، با تمرکز بر دو فیلم برف روی کاج ها و پریدن از ارتفاع کم، از مسیر روش تحلیل محتوای کیفی، به استخراج و تحلیل مضامین مرتبط با تغییر کنش و وضعیت زنان درخانواده، مقایسه ی مقوله های برآمده از خلال تحلیل این دو اثر سینمایی و در نهایت یافتن مقولات مشترک که با مساله فرآیند عاملیت یافتن زنان مرتبط بودند، پرداخته شد. مطابق تحلیل نهایی و مقایسه ی یافته ها، طغیان زن علیه ابژه گی، مقوله ی برجسته شناخته شد. این طغیان، به معنای تلاش برای تغییر وضعیت منفعل، شورش علیه قواعد عرفی حاکم بر زندگی زنان و تقابل با ستم در معنای باقی نماندن در وضعیت فاقد قدرت تصمیم گیری و استقلال تعبیر شد.

کلیدواژه‌ها

 • ترنر، گریم.(1388).«سینما،کنش اجتماعی»،ترجمه ی علی سیاح، نشر دنیای اقتصاد، تهران، چاپ اول.
 • جوادی یگانه،محمدرضا،هاتفی،حمیده(1387). پوشش زنان در سینمای پس از انقلاب اسلامی. «مجله فرهنگ و ارتباطات». شماره11. سال چهارم، صص 76-63، بهار.
 • راودراد اعظم،زندی مسعود.(1385). تغییرات نقش زن در سینمای ایران، «مجله جهانی رسانه»، شماره 2، دوره 1، صص 53-26، پاییز و زمستان.
 • رسولی، رویا، قزوینی، سیما، حسینیان، سیمین.(1397). مقایسه تعهد زناشویی و رضایت جنسی در زنان متأهل تماشاگر و غیرتماشاگر سریال های فارسی زبان ماهواره، «فصلنامه مطالعات رسانه های نوین»، سال سوم، شماره 12، صص 85-67، زمستان.
 • شهابی، محمود، اعطاف، وحید.(1393).مطالعه پدیدارشناسانه نگرانی مردان از ابژه سازی و خود- ابژه سازی زنان، «مجله جامعه شناسی ایران»، شماره 2، دوره پانزدهم، صص 152-126 ،تابستان.
 • عزیزی، فرید، اتابک، محمد، علی افخمی، حسین.(1397). بازی های رایانه ای و بازنمایی زنان: تحلیل نشانه شناختی مجموعه بازی السا، «فصلنامه مطالعات رسانه های نوین»، سال چهارم، شماره 14، صص 247-218، تابستان
 • علیخواه، فردین، باباتبار،احسان، نباتی شغل،امین.(1393). زن به مثابة سوژة شناسا، تحلیلی از سینمای اصغر فرهادی. «پژوهشنامة زنان»، شماره 2، سال پنجم، صص 87-59، زمستان.
 • صالحی امیری، سیدرضا(1388). «مفاهیم و نظریه های فرهنگی»، تهران: ققنوس، چاپ اول
 • جینکز، ویلیام(1381). «ادبیات فیلم، جایگاه سینما در علوم انسانی»، ترجمة محمدتقی احمدیان و شهلا حکیمیان، تهران: سروش، چاپ اول.
 • منتظرقائم، مهدی، شعبان کاسه گر، مونا.(1394). فضای سایبر و توانمندسازی زنان در ایران، «فصلنامه مطالعات رسانه های نوین»، شماره3، سال اول، صص 76-43، پاییز.
 • نظری، علی اشرف.(1391). «سوژه، قدرت و سیاست»، نشر آشیان، تهران، چاپ اول.
 • هیوارد، سوزان.(1381). «مفاهیم کلیدی در مطالعات سینمایی»، فتاح محمدی، نشر هزاره ی سوم، زنجان، چاپ اول.
 • Barrosso, Joaquim. (1997). Social Support and Long- term survivors of Aids. »Western Journal of Nursing Research«. vol 19, oct, P.p. 554-582.
 • Edgar, Andrew. and Peter. Sedgwick (2001)». Cultural Theory: The key concepts«. New York: Routledge
  • Hall, Stuart(1997).»The Work of Representation, In Culturalو Representation and Signifying Practice«, Sage Publication
  • Wilkinson, David & Birmingham, Poter (2003). Using Research. Instruments:»A Guide for Researchers«. London: Routledge