مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی

2 دانشجو

چکیده

مطالعات فرهنگی رویکردی نظری نوین در علوم انسانی در خلأ متولد نشده است. این رویکرد همانند هر رویکرد نظری در واقع با بحرانی کردن رویکردهای پیشین خود تلقی‌های نوینی را صورت‌بندی نمود. فرهنگ‌گرایی بریتانیایی نخستین گام‌های شکل‌گیری مطالعات فرهنگی‌ بود. فرهنگ‌گرایی با بحرانی کردن رویکرد نخبه‌گرا حیات جدید خود را صورت‌بندی کرد. پس از تقابل فره‌نگ‌گرایی و نخبه‌گرایی این استوارت‌هال بود که تواسنت با باز تعریف‌ کردن مسائل محوری مطالعات‌فرهنگی حیاتی منسجم به این رویکرد ببخشد.از آنجا که دغدغه اصلی فرهنگ‌گرایی نقد از نخبه‌گرایی بود لذا در صورت‌بندی ایجابی دارای فقدان است و این فقدان‌ رویکردی نوین، به‌مثابه سنتز را ایجاب می‌کند - که همان تلقی‌ها و صورت‌بندی‌های استوارت هال از مطالعات فرهنگی‌ست. استوارت‌ هال با ایجاد دم و دستگاه نظری منسجم همچون چرخه‌ی فرهنگ شیوه‌ی جامعی را برای مطالعه‌ی لایه‌های مختلف فرهنگ و رابطه‌ی فرهنگ و قدرت ارائه داد. همچنین وی با تلفیق رویکردهای فرانسوی در پرداخت به فرهنگ و رویکرد بیرمنگامی گامی بس بلند برای توسعه و گسترش مطالعات فرهنگی بر داشت. به همین دلایل این مقاله در راستای شرح به دست آمدن این جایگاه رفیع توسط استوارت هال مسیر خود را می‌یابد. این مقاله برای ارائه‌ی درکی تاریخ‌مند از سیر پیدایش مطالعات فرهنگی از قرائت مارکس از دیالکتیک هگلی یعنی سه‌گانه‌ی تز آنتی‌تز و سنتز استفاده می‌کند. این مقاله رویکرد نخبه گرا را تز، رویکرد فرهنگ گرا را آنتی تز و رویکرد مطالعات‌فرهنگی مد نظر استوارت‌ هال را سنتز قرار می‌دهد و تقابل‌های آن‌ها را بررسی می‌نمایاند

کلیدواژه‌ها

بارکر,کریس. 1386. “مسئل محوری در مطالعات فرهنگی.” در مطالعات فرهنگی: دیدگاهها و مناقشات ویرایش و گرد آوری محمد رضایی: توسط استوارت هال و و دیگران: با ترجمه عباس کاظمی. تهران,جهاد دانشگاهی واحد تهران.
تاجیک, محمدرضا. 1393. “روش و بینش در مطالعات فرهنگی.” در درآمدی بر روش شناسی مطالعات فرهنگی ( مجموعه مقالات),توسط حسین میرزایی و وحید طلوعی: 5-35. تهران: پژوهشکده مطالعات فرهنگی و اجتماعی.
تامپسون,جان ب. 1378. "ایدئولوژی و فرهنگ مدرن". با ترجمه مسعود اوحدی. تهران,موسسه‌ی فرهگی آینده‌پویان.
ترنر,گرایم . 1390. “ایدهی مطالعات فرهنگی.” در دربارهی مطالعات فرهنگی استوارت هال و دیگران: 97-124. تهران,نشر چشمه.
جانسون,ریچارد. 1386. “باز آفرینی مطالعات فرهنگی: یادی از بهترین تفسیر.” در مطالعات فرهنگی: دیدگاهها و مناقشات ویرایش و گرد آوری محمد رضایی: توسط استوارت هال و دیگران,با ترجمه علی حاجلی. تهران,جهاد دانشگاهی واحد تهران.
جانسون,لزلی. 1378."منتقدان فرهنگ (از ماتیو آرنولد تا ریموند ویلیامز). "با ترجمه ضیاء موحد. تهران,طرح نو.
ساروخانی,باقر. 1373. "روشهای تحقیق در علوم اجتماعی."تهران,پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
فولکیه,پل. 1362."دیالکتیک". با ترجمه مصطفی رحیمی . تهران,انتشارات آگاه.
فی,برایان. 1381. "فلسفهی امروزین علوم اجتماعی". با ترجمه خشایار دیهمی. تهران,طرح نو.
کوهن,س توماس. 1369. "ساختارهای انقلاب علمی". با ترجمه احمد آرام. تهران,سروش.
مصباح,محمد تقی. 1388." آموزش عقاید." تهران,چاپ و نشر بین‌الملل چاپ 38 ج 1.
میلنر,آندرو,و جف براویت. 1385. "درآمدی بر نظریه فرهنگی معاصر". با ترجمه جمال محمدی. تهران,ققنوس.
هال,استوارت. 1386. “مطالعات فرهنگی و میراث نظری آن.” در دیدگاهها و مناقشات,توسط استوارت هال و دیگران,با ترجمه محمد رضایی. تهران,جهاد دانشگاهی واحد تهران.
—. 1391." معنا، فرهنگ و زندگی روزمره. " با ترجمه احمد گل‌محمدی. تهران,نشر نی.
Arnold,Matthew . 1960. Culture and Anarchy. Cambridge,Cambridge University press.
Barker,Chiris. 2003. Cultural Studies Theory and Practice. 2nd. London,Sage.
—.   2004. The SAGE Dictionary of Cultural studies. london,Sage .
Eliot,T.S. 1963. Select Essays. London,Faber.
Hall,S. 1973. "Technics Of The Medium." In Television Time,A Reader,by J Corner and Harvey. London,Arnold.
—.  1977. "Culture,The Media and The Ideological Effect." In Mass communications and Society,by j Curran,M Gurvitch and J Woolacott,London. Edward Arnold.
—.  1980. Cultural studies,Two paradigms. Vol. 2. 1 vols. Media,culture & Society.
—.  1982. "The Battle for Socialist Ideas in the 1980s." Edited by R.Miliband. Register.
—.  1990. Cultural Identity and Diaspora in Rutherford (ed) Identity,Community,Cultur,Diffrence. . London,Lawrence & Wishart.
—.   1992. "Cultural Studies and its Theorical Legacies." In Cultural STudies,by c Nelson,L Grossberg and P Treicheler. London,Routledge.
—.  1992a. "The Question Of cultural Identity." In Modernity and Its Futures,by s Hall,D Held and T McGrew. Cambridge,Polity Press.
—.  1996. "Gramsci's Relevance for the Study of Race and Ethicity." In Stuart Hall,by D Morley and D.K Chen. London,Sage.
Hoggart,R. 1974. Gust of honour talk for the australian Brodcasting Commission (Typescript) 20.10.74.
—. 1973. Speaking ti Ech Other,Vol.one . Harmondsworth,Penguin.
—. 1962 [1975]. The Uses of Literacy ,aspects of working-class life withe special reference to publication and entertaiment. Harmondsworth,Penguin.
Leavis,F.R. 1961. Education and The University. London,Chatto & Windus.
Liddell,H.G,and R Scott. 1978. Greek-English Lexicon. Oxford University Press.
Smith,Philip Daniel. 2001. Cultural Theory,an introduction. Oxford,Blackwell Publishing.
Williams,Raymond. 1963. Culture and Society 1780-1950. Harmondsworth,Penguin.
—.  1980 [1961]. The long Revolution . Harmondsworth,Penguin.