مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشجو دکتری دانشگاه تهران

2 کارشنا ارشد دانشگاه تهران

3 کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

فال همواره در زندگی بشر وجود داشته و به ­عنوان معرفتی حاشیه­ای، در گوشه و کنار جامعه به زندگی خود ادامه داده است. در سال­های اخیر، گسترش و تنوع موضوع فال، ورود آدم­های تحصیلکرده و با موقعیت اجتماعی بالا به فال­گیری و استفاده از گفتمان رسمی- علمی، برای طرد فال سبب شده است که پرداختن به این موضوع اهمیت یابد.
مقاله حاضر می­کوشد، با استفاده از نظریه نظم گفتار فوکو و تحلیل گفتمان، ابتدا به ساز­و­کارهایی که گفتمان رسمی- علمی برای طرد و غیر­حقیقی جلوه­ دادن فال استفاده می­کند، بپردازد و سپس با بهره­مندی از گفتار کنشگران فال­گیری، معرفتی که فال ارائه می­دهد و همچنین دنباله­روندگان آن را با گفتمان علمی فال مقایسه کند.از جمله ساز­و­کارهای فوکویی که گفتمان علمی-رسمی فال، در جهت طرد گفتمان غیر­رسمی بکار می­بندد، کنارگذاری و تفسیر است. بر­حسب این دو ساز­وکار، فال، غیر­حقیقی، غیر­واقعی و شیادی است و کنشگران آن ساده­اندیش و فاقد بینش علمی پنداشته می­شوند. در­حالی­که، کنشگران گفتمان غیر­رسمی که اغلب تحصیلکرده هستند به فایده­مندی فال در زندگی روزمره­شان اشاره می­کنند.

 
- گیدنز، آنتونی (1385)  تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید،  ترجمه ناصر موفقیان،  نشر نی: تهران.
- آورنسون،  الیور (1384) روانشناسی اجتماعی،  ترجمه دکتر حسین شکر کن،  انتشارات دانشگاه شهید چمران. 
- دادگران، سید محمد (1384) مبانی ارتباط جمعی، انتشارات مروارید: تهران.
- دهقانی،  لیلا (1388) بررسی مقیاس های نگرش دانشجویان برکاربرد اینترنت در دانشگاههای اصفهان و علوم پزشکی برحسب مولفه های دموگرافیک،  پایان نامه کارشناسی ارشد برنامه ریزی آموزشی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی: اصفهان.
- ساروخانی،  باقر (1377) جامعه شناسی ارتباطات، تهران: انتشارات اطلاعات.
- شرام،  ویلبر (1368) روانشناسی و ارتباط، ترجمه محمد رضا طالبی نژاد، مرکز نشر دانشگاهی : تهران.
- کازنو،  ژان (1364 الف)  قدرت تلویزیون،  ترجمه علی اسدی،  چاپ اول،  تهران.
-کازنو،  ژان (1373ب) جامعه شناسی وسایل ارتباط جمعی، ترجمه دکتر باقر ساروخانی و دکتر منوچهر محسنی،  اتشارات اطلاعات،  تهران.
- مک لوهان،  مارشال (1354)  آیینه های جیبی آقای مک لوهان، ترجمه ابراهیم رشید پور،  دفتر انتشارات رادیو و تلویزیون، تهران.
- محسنی،  منوچهر (1362 ) مقدمات جامعه شناسی،  انتشارات پژوهش،  چاپ اول،  تهران.
- محسنیان راد،  مهدی (1362) ارتباط شناسی،  انتشارات سروش،  تهران.
- معتمدنژاد، کاظم (1355) وسایل ارتباط جمعی،  انتشارات دانشکده علوم ارتباطات اجتماعی،  جلد اول،  تهران.
- معتمدنژاد، کاظم (1371) مطالعات انتقادی در وسایل ارتباط جمعی،  مجله رسانه،  9 (3) 9:
- ملوین، د.، دنیس،ا. ا. (1387) شناخت ارتباطات جمعی،  ترجمه سیروس مرادی و ناصرباهنر،  چاپ دوم،  انتشارات صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران: تهران.