مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 استادیار گروه علوم اجتماعی دانشگاه مازندران

2 دانشگاه مازندران

چکیده

سبک زندگی، از جمله موضوعاتی است که در دهه­های اخیر مورد توجه صاحب­نظران و نظریه­پردازان علوم انسانی و اجتماعی قرار گرفته است. زیرا توجه به این مسأله، برخاسته از تحولات اجتماعی و فرهنگی عمیقی است که؛ سهم زنان و مردان را در عرصه­های مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی در جهان مدرن نمایان کرده است. با ­توجه به اهمیت هرچه بیشتر نقش اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و... دختران و پسران جوان در ساختن و بازآفرینی الگوها و رفتارهای مصرفی (سبک زندگی) جوان­پسند، تأکید ما در این مقاله، معطوف به جوانان است. مطالعة حاضر، درصدد بررسی سبک زندگی جوانان بر­حسب جنسیت، منزلت، سن و غیره است؛ از این­رو، برای بررسی موضوع مذکور، تعداد 380 نفر از جوانان دختر و پسر بین 15 – 25 سال شهر بابلسر، به­عنوان نمونۀ آماری انتخاب گردید. نتایج تحقیق نشان داد که؛ گرایش جوانان دختر و پسر به رفتارهای مصرفی فرهنگ مدرن، بیش از گرایش آنان به رفتارهای مصرفی فرهنگ سنتی است؛ از سوی دیگر، نتایج تحقیق حاکی از آن است که رفتارهای مصرفی (مؤلفه­های سبک زندگی) در بین دختران و پسران، در بُعد مصرف فرهنگی، فعالیت­های زمان فراغت و مدیریت بدن، متفاوت است. همچنین، بین سبک زندگی دختران و پسران جوان نیز تفاوت معناداری دیده می­شود.  

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Life Style and Its Dimensions among the Youth Studying Boys and Girls in the City of Babolsar

نویسندگان [English]

  • ghorbanali ebrahimi 1
  • abbas Behnoei 2

1 Mazandaran university

2 Mazandaran University

چکیده [English]

The topic of life style attracted the attention of theoreticians and researchers in human and social sciences within the last decades because it has been induced by profound cultural and social movements that have enhanced shares of males and females in different political, cultural and social fields of the modern world. Considering great role of the youth in construction and reproduction of youth-oriented consumption (life style) behavior and patterns the present study focuses on the youth as its statistical population. The study attempts to conduct a survey study on the life style of the youth based on their gender, status, age and so on. The sample size is 380 boys and girls between15 and 25 years of age residing in the city of Bablosar City. The results show that boys and girls have a higher tendency toward complying with consumptive behaviors of modern culture, as compared to the traditional ones. Moreover, consumptive behaviors (dimensions of life style) between boys and girls in cultural consumption, leisure time activities and body management dimensions are different. Finally, boys and girls exhibit a significant difference in their life styles.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Gender
  • Life Style of the Youth
  • Cultural Capital
  • Cultural Consumption
  • Body Management
  • Purchasing Pattern
 
- آزادارمکی، تقی؛ شالچی، وحید (1384) دو جهان ایرانی: مسجد و کافی شاپ، فصلنامة فرهنگی و ارتباطات: شمارة 4، صص163 - 185.
- آزادارمکی، تقی و چاوشیان، حسن (1382) مدیریت بدن به­مثابة رسانة هویت، مجلة انجمن جامعه­شناسی، صص57 – 74.
- آزادارمکی، تقی؛ کمالی، افسانه (1383) اعتماد، اجتماع و جنسیت بررسی تطبیقی اعتماد متقابل در بین دو جنس،  مجله انجمن جامعه شناسی ایران: شماره 5، صص 100- 132.
- اباذری، یوسف؛ چاوشیان، حسن (1381) از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین در تحلیل جامعه شناسی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی: شماره 20، صص 27-3.
- استونز، راب (1385) متفکران بزرگ جامعه شناسی، ترجمه: مهرداد میردامادی، تهران: نشر مرکز.
- اسمیت، فیلیپ (1387) درآمدی بر نظریه فرهنگی، ترجمه: حسن پویان، تهران: دفتر پژوهش­های فرهنگی.
- باستانی، سوسن؛ صالحی، مریم (1386) سرمایه اجتماعی شبکه و جنسیت: بررسی ویژگی­های ساختی، تعاملی و کارکردی شبکه اجتماعی زنان و مردان در تهران، نامه علوم اجتماعی: شماره جدید پیاپی30، صص 95- 63.
- پرستش، شهرام؛ جمشیدی­ها، غلامرضا (1386) دیالکتیک منش و میدان در نظریة عمل پی­یر بوردیو، نامة علوم اجتماعی: صص 32- 1.
- توسلی، غلامعباس (1385) جامعه­شناسی فرهنگی بوردیو، مطالعات فرهنگی جهاد دانشگاهی تهران، صص50-43.
- ................. (1382) تحلیلی از اندیشۀ پیر بوردیو دربارۀ فضای منازعه­آمیز اجتماعی و نقش جامعه شناسی، نامه علوم اجتماعی: شمارۀ 23، صص25-1.
- جنکینز، ریچارد (1385) پی­یر بوردیو، ترجمۀ: لیلا جو­افشان و حسن چاوشیان، تهران: نشر نی.
- چاوشیان، حسن (1381) سبک زندگی و هویت اجتماعی: مصرف و انتخاب­های ذوقی به­عنوان تمایز و تشابه اجتماعی در دورۀ مدرنیتۀ اخیر. پایان­نامه دکتری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- حجازی، الهه؛ فرتاش، سهیلا (1385) تفاوت­های جنسیتی در سبک­های هویت، تعهد هویت و کیفیت دوستی، پژوهش زنان: شماره 4، پاییز، صص 76-61.
- ذکایی، محمد­سعید؛ پور­غلامی، زهرا (1384) خرده­فرهنگ یا مصرف ­فرهنگی، فصلنامة فرهنگی و ارتباطات: شمارة 4، صص 1- 27.
- ذکایی، محمد­سعید (1386) جامعه­شناسی جوانان، تهران: نشر آگاه.
- ..............................  (1385) فرهنگ مطالعات جوانان، تهران: نشر آگاه.
- رسولی، محمد­رضا (1383) بررسی مؤلفه­های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلویزیون،  فصلنامه علوم اجتماعی: شمارۀ26، صص91-43 .
- رضوی­زاده، نورالدین (1385) بررسی تأثیر رسانه­ها بر تمایل به تغییر سبک زندگی روستایی، فصلنامه علوم اجتماعی: شمارۀ31، صص143-111.
- ریاحی، محمد­اسماعیل (1384) بررسی تطبیقی تفاوت­های جنسیتی در عادات غذایی دانشجویان ایرانی و هندی، مطالعات زنان: شماره 8، صص 97- 126.
- ساروخانی، باقر؛ رفعت­جاه، مریم (1383) عوامل جامعه­شناختی مؤثر در باز­تعریف هویت اجتماعی زنان، پژوهش زنان: شمارۀ1، صص91-71.
- سازگارا، پروین (1382) بررسی سبک زندگی قشر دانشگاهی و بازاریان سنتی، پایان­نامه دکتری، دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- سعیدی، علی­اصغر (1383) جامعۀ مصرفی و جوانان، فصلنامۀ مطا لعات جوانان.
- شارع­پور، محمود؛ خوش­فر، غلام­رضا (1381) رابطۀ سرمایه فرهنگی با هویت اجتماعی جوانان، نامه علوم اجتماعی: شمارۀ20، صص147-133.
- شکوری، علی (1385) تمایز­پذیری و هویت اجتماعی مبتنی بر مصرف: مطالعه موردی جوانان شهر تهران، نامه علوم اجتماعی، 25- 55.
- شفرز، برنهارد (1383) مبانی جامعه شناسی جوانان، ترجمه: کرامت­اله راسخ، تهران: نشر نی.
- فاضلی، محمد (1386) جامعه شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و هنر و ارتباطات.
- ..................  (1382) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
- فدرستون، مایک (1382) زیباشناختی کردن زندگی روزمره. ترجمۀ: مهسا کرم­پور، مجلۀ ارغنون: شمارۀ19، صص53-34.
- فکوهی، ناصر؛ انصاری، فرشته (1382) ارقات فراغت و شکل­گیری شخصیت فرهنگی (نمونه موردی دو دبیرستان دخترانة شهر تهران)، نامه انسان شناسی: شماره 4.
- گیدنز، آنتونی (1382) تجدد و تشخص: جامعه و هویت شخصی در عصر جدید، ترجمۀ: ناصر موفقیان، تهران: نشر نی، چاپ دوم.
- ................... (1379). جامعه­شناسی، ترجمة: منوچهر صبوری، تهران: نشر نی.
- گوشبر، فرهاد (1384) طبقه و سبک زندگی، پایان­نامه کارشناسی ارشد دانشکدۀ علوم اجتماعی دانشگاه تهران.
- لطیفی، فریبا؛ غفاری، لیلا (1387) تفاوت­های جنسیتی در انگیزه­های خرید الکترونیکی، مطالعات زنان: شماره6، صص 35- .52 
- نایبی، هوشنگ؛ عبداالهیان، حمید (1381) تبیین قشربندی اجتماعی، نامة علوم اجتماعی،  صص236- 205.