مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 گروه جامعه شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج

چکیده

هدف ما در این مقاله، در کنار توصیف میزان سرمایه­های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی در میان جوانان شهرستان پاوه، بررسی میزان تأثیر سرمایه­های اقتصادی و اجتماعی بر سرمایه فرهنگی بوده است. در این تحقیق، از نظریۀ پیر بوردیو استفاده شده و داده­های تحقیق نیز به روش پیمایش و از طریق مصاحبه با 410 نفر از جوانان 15-29 سالۀ مناطق شهری شهرستان پاوه جمع­آوری شده است. نتایج توصیفی این تحقیق نشان داده است که؛ میزان سرمایه­ اجتماعی جوانان شهر پاوه درحد ­زیاد اما، میزان سرمایه­های اقتصادی و فرهنگی آنها در­حد متوسط است. نتایج تحلیلی تحقیق نیز نشان می­دهد که از میان مؤلفه­های مختلف سرمایه اجتماعی، مؤلفۀ آگاهی و توجه به امور عمومی، سیاسی و اجتماعی، و از میان مؤلفه­های مختلف سرمایه اقتصادی، برخورداری از وسایل رفاهی، بیش­ترین نقش تبیین­کنندگی را در زمینۀ سرمایه فرهنگی دارند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Economic Capital and Social Capital Affecting Cultural Capital Studying Youths in Paveh County

نویسندگان [English]

  • yahya alibabaei 1
  • Bahman Bayangani 2

1 Tehran University

2 Department of sociology in Islamic Azad University of Sanandaj

چکیده [English]

In addition to presenting a description of the amount of social, economic, and cultural capitals among the youth of PavehCounty, this study aims to weigh how much of an effect economic and social capitals can bear on the cultural one. We have utilized the theory of Pierre Bourdieu here. This is a survey-method research and the study’s data has been collected through the interview which included 410 of the youth between 15-29 years of age who resided in urban section of the PavehCounty. Descriptive results show that the degree of youths’ social capital is high while the degree of cultural and economic capitals is medium. Moreover, the analytical results indicate that among the different variables of social capital, the variable of knowledge and paying attention to social, political and public affairs; and among the different variables of economic capital, the variable of enjoying welfare facilities had the most explanatory effect on the cultural capital.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Social Capital
  • Cultural Capital
  • Economic Capital
  • the Youth
  • Pave County
 
 - اباذری، یوسف و چاوشیان، حسن (1381) از طبقه اجتماعی تا سبک زندگی: رویکردهای نوین درتحلیل جامعه شناختی هویت اجتماعی، نامه علوم اجتماعی: شماره 20، صص3-27
- ابراهیمی لویه، عادل (1380) نابرابری اجتماعی و سرمایه فرهنگی (بررسی تأثیر نابرابری اجتماعی بر توزیع سرمایه فرهنگی و نقش سرمایه فرهنگی در بازتولید طبقه اجتماعی)، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه شهید بهشتی.
- اسلیتر، دن، تونکیس، فرن (1386) جامعه بازار، ترجمه حسین قاضیان، تهران: نشر نی.
- الوانی، سید مهدی، سید نقوی، میرعلی (1381) سرمایه اجتماعی، مفاهیم و نظریه­ها، فصلنامه مطالعات مدیریت: شمارۀ 33-34، صص3-26.
- بوردیو، پیر (1380)  نظریه کنش: دلایل عملی و انتخاب عقلانی، ترجمه­: مرتضی مردیها، تهران: انتشارات نقش و نگار.
- بوردیو، پیر (1384) شکل­های سرمایه، در سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری: کیان تاجبخش، ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
- بهزاد، داوود (1381) سرمایه اجتماعی بستری برای ارتقای سلامت روان، فصلنامه رفاه اجتماعی: سال دوم، شماره 6، صص 43-53.
- پاتنام، روبرت (1380) دموکراسی و سنت­های مدنی: تجربه­ی ایتالیا و درس­هایی برای کشورهای درحال گذار، ترجمه: محمد تقی دلفروز، تهران: نشر روزنامه اسلام.
- تراسبی، دیوید (1382) اقتصاد و فرهنگ، ترجمه­: کاظم فرهادی، تهران: نشر نی.
- توسلی، غلامعباس، موسوی، مرضیه (1384) مفهوم سرمایه در نظرات کلاسیک و جدید با تاکید بر نظریه­های سرمایه اجتماعی، نامه­ علوم اجتماعی: شماره 26، صص32-1.
  - حقیقتیان، منصور، ربانی، رسول و کاظمی، سهیلا (1387) تأثیر سرمایه اجتماعی بر فعالیت دبیران مقطع متوسطه شهرستان اصفهان، مجله دانش و پژوهش در علوم تربیتی: شماره 17-18، صص 147-164.
- دلوز، ژیل، نگری، آنتونی، و هارت، مایکل (1386) بازگشت به آینده،ترجمه: رضا نجف­زاده، تهران: نشر نی.
- رفیع­پور، فرامرز (1383) کندوکاوها و پنداشته­ها، تهران: شرکت سهامی انتشار.
- شریفیان­ثانی، مریم (1380) سرمایه اجتماعی: مفاهیم اصلی و چارچوب نظری، فصلنامه رفاه اجتماعی: سال اول، 18-5.
- فاضلی، محمد (1382) مصرف و سبک زندگی، قم: انتشارات صبح صادق.
- فاضلی، محمد (1386) جامعه شناسی مصرف موسیقی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات.
- فرهادی، محمد­­علی (1384) بررسی عوامل مؤثر بر مشارکت اجتماعی دانشجویان دانشگاه تهران، پایان­نامه کارشناسی ارشد جامعه شناسی.
- فوکویاما، فرانسیس (1379) پایان نظم، ترجمه: غلام­عباس توسلی، تهران: انتشارات جامعه ایرانیان.
- فوکویاما، فرانسیس (1384) سرمایه ­اجتماعی ­و جامعه­ ­مدنی، در سرمایه اجتماعی: اعتماد، دموکراسی و توسعه، گردآوری: کیان تاجبخش، ترجمه: افشین خاکباز و حسن پویان، تهران: نشر شیرازه.
- فیروزآبادی، سیداحمد (1384) بررسی رابطه­ سرمایه اجتماعی و عوامل مؤثر بر شکل­گیری آن، پایان­نامه­ دکتری جامعه­شناسی، دانشکده­ علوم اجتماعی دانشگاه تهران، راهنما: محمد­جواد ناطق­پور.
- فیلد، جان (1385) سرمایه اجتماعی، ترجمه: جلال متقی، تهران: موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی.
- قلیچ­لی، بهروز و مشبکی، اصغر (1385) بررسی نقش سرمایه اجتماعی در ایجاد سرمایه فکری دو شرکت خودروساز ایرانی، فصلنامه دانش مدیریت: سال 19، شماره 75، صص 125-147.
- کروبی، مهدی (1387) فرهنگ قومی، سرمایه فرهنگی و صنعت گردشگری، فصلنامۀ علمی-پژوهشی رفاه اجتماعی: سال هفتم، شمارۀ 28، صص309-324.
- کیوی، ریمون، کامپنهود، لوک وان (1371) روش ­تحقیق در علوم اجتماعی، ترجمه: عبدالحسین نیک­گهر، تهران: مرکز نشر دانشگاهی.
- ممتاز، فریده (1383) معرفی مفهوم طبقه از دیدگاه بوردیو، پژوهشگاه علوم انسانی: شماره 42-41، صص160-149.
- نادعلی، مریم (1387) بررسی رابطه بین سرمایه فرهنگی و بردباری اجتماعی (مطالعه موردی شهر نجف­آباد)، رساله کارشناسی ارشد، رشته جامعه شناسی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه اصفهان، استاد راهنما: دکتر وحید قاسمی.
- نوغانی،محسن (1386) تأثیر نابرابری سرمایه فرهنگی بر موفقیت تحصیلی دانش­آموزان پیش­دانشگاهی در دستیابی به آموزش عالی، فصلنامه تعلیم و تربیت: شماره 23، صص71-10.