مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 جهاد دانشگاهی

چکیده

به­طور سنتی، اندیشمندان و صاحبان فکر در علوم اجتماعی و انسانی بر این باورند که؛ دین و آموزه­های آن در میان دینداران و مؤمنان، نگاه سخت­گیرانه­ای نسبت به بدن دارد. کلاً، این تصور وجود دارد که؛ تأکید دین بر این امر است که بدن می­بایست از طریق عمل به دستورات دینی، شعائر و احکام آن در کنترل فرد مؤمن قرار گیرد. برای بررسی دقیق­تر این موضوع، شایسته است که نسبت میان بدن و دین، و نیز جایگاه بدن در دین، مورد تحقیق و تفحص قرار گیرد. این مقاله، در پی جستجو و کاوش در این پرسش است که؛ نسبت میان دین و بدن، به چه وجهی است و اساساً بدن چه منزلتی در میان ادیان دارد؟این مقاله برای پاسخگویی به این پرسش­ها، به بررسی تطبیقی مقام بدن در ادیان مسیحیت و اسلام پرداخته است.

کلیدواژه‌ها

 
-             الرحمن، فضل (1362) ابن سینا، ترجمه علی شریعتمداری، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد اول: مرکز نشر دانشگاهی.
-             الخالق، عبد (1365) غزالی،اخلاق، ترجمه عبدالکریم سروش، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد دوم: مرکز نشر دانشگاهی.
-             الفاخوری، حنا (1367) تاریخ فلسفه در جهان اسلامی، ترجمه عبد­المحمد آیتی، انتشارات انقلاب اسلامی.
-             بلخی مولوی، جلال­الدین محمد (1379) مثنوی معنوی، انتشارات اقبال.
-             حمید­اله، م (1367) فقه، ترجمه عباس زریاب خویی، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد سوم: مرکز نشر دانشگاهی.
-             فروخ، عمر (1362) اخوان الصفا، ترجمه علی­محمد کاردان، درمیان محمد شریف، تاریخ فلسفه در اسلام، جلد اول: مرکز نشر دانشگاهی.
-             معروف­الحسنی، هاشم (1369) تصوف و تشییع، ترجمه سید محمد­صادق عارف: انتشارات آستان قدس رضوی.
-             نصر، سید حسین (1359) نظر متفکران اسلامی درباره طبیعت، انتشارات خوارزمی.