مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کاربست شبکه تلگرام در رفتارهای تسهیم دانش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- پس رویدادی بود. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395-1396 تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری اتفاقی بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان 210 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ شبکه‌ اجتماعی مجازی و تسهیم دانش استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید و داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار آماری Spss vs. 22 و آزمون آنالیز واریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد تأثیر جداگانه کاربست شبکه‌ی تلگرام بر متغیر تسهیم دانش، باورهای کنترلی، تمایل به تسهیم و رفتار تسهیم معنی‌دار است و تأثیر آن بر نگرش به تسهیم دانش و باورهای هنجاری معنی‌دار نیست. تأثیر جداگانه جنسیت بر رفتار تسهیم دانش در فضای مجازی معنی‌دار است و بر سایر مولفه‌ها، معنی‌دار نیست. همچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و میزان کاربست شبکه‌ی تلگرام بر باور کنترلی و تمایل به تسهیم دانش معنی‌دار است و بر سایر مولفه‌ها معنی‌دار نیست. شبکه‌ تلگرام در ارتباط‌هایی که شکل داده‌ باعث توسعه رفتار تسهیم دانش توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فضای مجازی شده است.

کلیدواژه‌ها