مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی نقش کاربست شبکه تلگرام در رفتارهای تسهیم دانش انجام گرفت. روش پژوهش توصیفی- پس رویدادی بود. جامعه آماری را دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه محقق اردبیلی در سال 1395-1396 تشکیل می‌داد. روش نمونه‌گیری اتفاقی بود. حجم نمونه با توجه به مدل کرجسی- مورگان 210 نفر در نظر گرفته شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌ شبکه‌ اجتماعی مجازی و تسهیم دانش استفاده شد. روایی ابزارها با نظر اساتید علوم تربیتی و روانشناسی تأیید گردید و داده‌ها با استفاده از نرم ‌افزار آماری Spss vs. 22 و آزمون آنالیز واریانس چند متغیره تحلیل شد. نتایج نشان داد تأثیر جداگانه کاربست شبکه‌ی تلگرام بر متغیر تسهیم دانش، باورهای کنترلی، تمایل به تسهیم و رفتار تسهیم معنی‌دار است و تأثیر آن بر نگرش به تسهیم دانش و باورهای هنجاری معنی‌دار نیست. تأثیر جداگانه جنسیت بر رفتار تسهیم دانش در فضای مجازی معنی‌دار است و بر سایر مولفه‌ها، معنی‌دار نیست. همچنین تأثیر تعامل بین جنسیت و میزان کاربست شبکه‌ی تلگرام بر باور کنترلی و تمایل به تسهیم دانش معنی‌دار است و بر سایر مولفه‌ها معنی‌دار نیست. شبکه‌ تلگرام در ارتباط‌هایی که شکل داده‌ باعث توسعه رفتار تسهیم دانش توسط دانشجویان تحصیلات تکمیلی در فضای مجازی شده است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Investigating the Role of virtual social network in knowledge sharing Behaviors in cyberspace (Case Study: Social Telegram Network among Graduate Students at Mohaghegh Ardebil University)

نویسندگان [English]

  • Ebrahim Aryani ghizghapan
  • reyhaneh abbaspoor
  • soad shahabizadeh
  • salim kazemi

universit of mohaghegh ardabili

چکیده [English]

Purpose of this study was investigate the role of telegram social networking in knowledge sharing in cyberspace. Research method was post-event descriptive. The statistical population was postgraduate students at Mohaghegh Ardabili University in 2016-2017academic year. The sampling method was random. The sample size according to the Kregci-Morgan model was 210 persons. To collect data, virtual social networking and Knowledge Sharing Questionnaire was used. Validity of tools was confirmed by professors of education and psychology and with the statistical software Spss vs. 22 and multivariate analysis of variance was analyzed. The results showed that the Separate effect of the use of telegram network on the knowledge sharing, control beliefs, willingness to share knowledge and knowledge sharing behavior is significant and its effect on the Attitude to sharing of knowledge and normative beliefs is not significant. Separate gender effects on knowledge sharing behavior is significant and not significant on other components. Also, the effect of interaction of gender and social telegram usage on control beliefs and the willingness to share knowledge is significant, and is not meaningful on other components. The Telegram's network, in the relationships it has shaped, has promoted the sharing of knowledge sharing practices by graduate students in cyberspace.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Virtual Social Network
  • Telegram Social Network
  • Knowledge Sharing
  • Postgraduate Students
  • University of Mohaghegh Ardabili