مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 رئیس دانشکده زبانهای خارجی و مطالعات بینافرهنگی، دانشگاه باقرالعلوم، قم

2 دانشجوی کارشناسی ارشد ارتباطات در دانشگاه تهران

چکیده

این نوشتار، با تعریف دوگانه گفتمان مشروعیت سیاسی، به گفتمان وبری و گفتمان فوکویی، به بازشناسی چگونگی پرداخت رسانه‌ای در جهت تسری گفتمان خودی در باب مشروعیت سیاسی می‌پردازد. مطالعه موردی این مقاله را مستند گزارشی «سی.ان.ان» با عنوان «سفر انقلابی» از کریستین امان‌پور تشکیل می‌دهد. چارچوب نظری این مقاله را آراء نورمن فرکلاف تشکیل می‌دهد که با روش تحلیل گفتمان انتقادی، سعی بر آن دارد وجوهی از شکل‌گیری گفتمان را مورد واکاوی قرار دهد. نویسندگان با توجه به تحلیل گفتمان انجام شده نتیجه می‌گیرند که در زمان تولید متن رسانه‌ای مورد مطالعه، متون رسانه‌ای گفتمان اصلاح‌طلبی و گفتمان محافظه‌کاری در جامعة ایران، منجر به شکل‌گیری خوانش گفتمانی از سوی سایر رسانه‌ها و مخاطبان می‌شود که نسبتی با این دو گفتمان قدرت در جامعه‌ ندارد.

کلیدواژه‌ها