مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه علامه

2 کارشناس ارشد علوم ارتباطات، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

رسانه‌ها به لحاظ نقشی که در تعیین اولویت‌های فکری مخاطبان خود دارند و تاثیری که بر فعالیت‌های رهبران سیاسی می‌گذارند، بارها مورد ­بررسی قرار گرفته‌اند. رسانه‌ها و به خصوص رسانه‌های آمریکایی، مانند مجله‌های مطرح و پرتیراژ تایم و نیوزویک، از طریق انعکاس رویدادهای مختلف در کشورها، تصویری از آن‌ها در اذهان مخاطبان خود ترسیم می‌کنند و همین امر می‌تواند دیدگاه مردم جهان را نسبت به کشورهای مختلف تعیین کند.
در مقاله حاضر برای شناخت تصویر ترسیم شده از ایران، در دوره‌های هفتم و نهم ریاست جمهوری، دو مجله تایم و نیووزیک مورد بررسی قرار گرفتند. به این ترتیب که 439 مطلب مربوط به ایران، از مجله‌های مذکور گردآوری و تحلیل محتوا شدند و در نهایت این نتیجه­گیری به دست آمد که؛ تصویر ایران در دوره هفتم تصویر کشوری است که خواهان دوستی با کشورهای دیگر و به­دنبال تغییرات در ساختار سیاسی و اجتماعی خود است. درحالی­که، ایران در دوره نهم به ­عنوان کشوری ترسیم شده که به دنبال ساخت سلاح‌های هسته ای و از بین بردن اسرائیل است، اما راه مقابله با آن جنگ نیست بلکه دوستی و مذاکره است

کلیدواژه‌ها