مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 عضو هیات علمی جهاد دانشگاهی

2 پزوهشگر ارشد مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی

چکیده

با ظهور رسانه‌های جدید، نحوه مدیریت بر اخبار نیز دچار دگرگونی شده است. اینک عوامل جدیدی بر چگونگی شکل‌گیری یک خبر، تا جریان یافتن آن و تبدیل به گفتمان سیاسی و اجتماعی دخالت دارند. در این مقاله تلاش می‌شود با بررسی یک سوژه که در فضای ایران به جریان غالب خبری تبدیل شد، عوامل مؤثر  بر مدیریت این سوژه کشف و معرفی شوند. آنچه در این بررسی مورد توجه قرار گرفته، عللی است که موجب شده، تا یک سوژه  خبری که از طرف سایتی کوچک (زمان انتشار نخستین خبر، مرداد 87) منتشر شده، به جریان خبری مسلط در جامعة ایران تبدیل شود. نویسندگان تلاش کرده‌اند تا با تمرکز بر ویژگی‌های متنی و غیر­متنی این سایت، به تمایز آن با سایر رسانه‌ها در موضوع یاد شده دست یابند.
نکته حائز اهمیت در این مقاله، تمرکز  بر عوامل اصلی است که باعث موفقیت یک رسانه در پردازش یک سوژه خبری و نفوذ آن در بین مخاطبان شده است.

کلیدواژه‌ها