مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی اقتصاد فرهنگ وهنر، دانشکده هنر و معماری اسلامی، دانشگاه بین‌ المللی امام رضا (ع)، مشهد، ایران

2 استادیار پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی، مشهد، ایران

3 استادیار دانشکده اقتصاد، مدیریت و حسابداری، دانشگاه یزد، یزد، ایران

چکیده

امروزه صنایع فرهنگی به‌عنوان یک بخش پیشران در رشد اقتصادی، اشتغال و تجارت شناخته می‌شود. به همین دلیل، سرمایه‌گذاری و هدایت منابع مالی به حوزه‌ فرهنگ اهمیت بالایی به ویژه برای کشورهای درحال‏توسعه دارد. صنعت سینما به دلیل زنجیره طولانی تولید -از خلق یک فیلم تا تماشای آن توسط مصرف‌کننده- نیازمند سرمایه‌گذاری‌های کلان و به‌کارگیری تعداد زیادی افراد متخصص است. فرانسه به‌عنوان یکی از بزرگ‌ترین و موفق‏ترین تولیدکنندگان فیلم در جهان با سابقه‌ی حمایت دولتی است که به جهت شیوه‌های متنوع و مختلف آن کشور در تأمین مالی سینما در راستای حفظ سینمای ملی و دفاع از تنوع فرهنگی بسیار مورد توجه است. هدف مقاله حاضر، بررسی تأثیر نهاد مالی تخصصی بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در بخش فرهنگ است که این مهم با مطالعه نهاد مالی تخصصی سینما در کشور فرانسه (سوفیکا) طی دوره 2016-1987و استفاده از روش خودتوضیحی با وقفه‏های توزیعی (ARDL) انجام می‏گیرد. نتایج نشان می‌دهد که در بلندمدت میزان حمایت نهاد مالی تخصصی در ساخت فیلم، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در سینما داشته است. همچنین، میزان ورودی به سالن سینما و متغیرهای کلان اقتصادی از جمله حقوق مالکیت فکری و توسعه مالی، تأثیر مثبت و معنی‌داری بر جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی سینما داشته‌ و در مقابل، متغیرهای کلان اندازه دولت و نرخ ارز دارای تأثیر منفی و معنی‌داری بر جذب سرمایه‏های خارجی در این بخش بوده‏اند.

کلیدواژه‌ها

اکبرپور، علیرضا (1392) صنعتی‌سازی سینمای ایران: پژوهشی جامع پیرامون آسیب‏شناسی سینمای ایران، تهران: مؤسسه جمال هنر.
اندرس، والتر (1386) اقتصادسنجی سری زمانی با رویکردهای کاربردی، ترجمۀ مهدی صادقی و سعید شوال‏پور، جلد دوم، تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق (ع).
تشکینی، احمد (1384) اقتصادسنجی به کمک Microfit. تهران: مؤسسه فرهنگی و هنری دیباگران.
حسین‌نژاد، محمدعلی و تقی‌پور، ایرج (1390) «گفت‏و‏شنود دربارۀ اقتصاد سینمای ایران»، فصلنامه سینمایی فارابی، 66، 102 ـ 93.
دادگو، محمدمهدی (1370) نکاتی پیرامون اقتصاد سینمای ایران، تهران: انتشارات فیلم‌خانۀ ملی ایران، با همکاری دفتر پژوهش‌های فرهنگی.
عبداللهیان، حمید و تقی‏زادگان، معصومه (1390) «تحلیلی بر جریان‌های تولید فیلم در سینمای ایران: منازعه نهادهای قدرت در میدان تولید سینمای ایران در دهۀ 1360 و 1370»، فصلنامۀ مطالعات فرهنگی و ارتباطات، 25، 203 ـ 231.
فکوهی، ناصر (1379) از فرهنگ تا توسعه: مقالاتی در زمینۀ توسعه سیاسی، اجتماعی و اقتصادی. تهران: انتشارات فردوس.
گنجی، محمد و حیدریان، امین (1393) سرمایه فرهنگی و اقتصاد فرهنگ (با تأکید بر نظریه‌های پی‌یر بوردیو و دیوید تراسبی) فصلنامه راهبرد، 23(72)، 97 ـ 77.
موسایی، م (1379) اقتصاد فرهنگ، تهران: انتشارات آن.
موسایی، میثم و شیانی، ملیحه (1386) «تخمین تابع تقاضای خانوار برای رفتن به سینما در 24 استان ایران»، فصلنامه رفاه اجتماعی، 25. 301 ـ 318.
Abankina, T. , (2016) “Models for Arts and Culture Financial Support”. Journal of US ـ China Public Administration, 13(3), 173 ـ 180.
Alfaro, L. , Areendam, C. , Kalemli ـ Ozcan, S. , Sayek, S. , (2004) “FDI and economic growth: the role of local financial markets”. Journal of International Economics, 64(1), 89 ـ 112.
Azman ـ Saini. W, Law. S. , & Halim Ahmad. A, (2010) “FDI and economic growth: New evidence on role of financial markets”. Economics Letters, 107, 211 ـ 213.
Becker, G. S. , (1964) Human capital. New York: Columbia University Press.
Bertocco, G. , (2008) “Finance and development: is Schumpeter’s analysis still relevant”. Journal of Banking and Finance, 32, 1161 ـ 1175.
Bonet, L. , & Négrier, E (2008) La fin des cultures nationales? Les politiques culturelles à l'épreuve de la diversité. Lectures, Publications reçues.
Bruck, N. , (1998) “The role of development banks in the twenty ـ first century”. Journal of Emerging Markets, 3, 39 ـ 67.
Cameron, R. E. , (1953) “The credit mobilier and the economic development of Europe”. Journal of Political Economy, 61(6), 461 ـ 488.
Caves, R. E. , (2000) Creative industries: Contracts between art and commerce. Harvard University Press.
De Aghion, B. A. , (1999) “Development banking”. Journal of Development Economics, 58, 83 ـ 100.
De Vany, A. , (2006) “The movies”. Handbook of the Economics of Art and Culture, 1, 615 ـ 665. ‏
Gerschenkron, A (1962) Economic backwardness in historical perspective, a book of essays. Harvard University Press: Cambridge, MA.
Giehler, T. , Seibel, H. D. , & Karduck, S. , (2005) “Reforming agricultural development banks”. Working Paper, No. 2005 ـ 7.
Lee, C. C. , & Chang, C. P. , (2009) “FDI, financial development, and economic growth: international evidence”. Journal of Applied Economics, 12(2), 249 ـ 271. ‏
Monge ـ Naranjo, A. and Hall, L. , (2003) “Access to credit and the effect of credit constraints on Costa Rican manufacturing firms”. IDB Working Paper, No. 179.
Musgrave, R. A. , (1996) “Public finance and finanz wissenschaft traditions compared”. Finanz Archiv, 53(2), 145 ـ 193.
Narayan, P. K. , (2005) “The saving and investment nexus for China: evidence from cointegration tests”. Applied Economics, 17, 1979 ـ 1990.
Ory, P. , (1989) L'aventure culturelle francais. Paris. Flammarion.
Peacock, A. T. , (1969) “Welfare economics and public subsidies to the arts”. Manchester School Econ and Soc. Stud, 37, 35 ـ 323.
Pesaran, M. H. , & Shin, Y. , (1998) “An autoregressive distributed ـ lag modelling approach to cointegration analysis”. Econometric Society Monographs, 31, 371 ـ 413.
Pesaran, M. H. , Shin, Y. , & Smith, R. J. , (1996) “Testing for the existence of a long ـ run relationship”. Working paper, No. 9622. Faculty of Economics, University of Cambridge.
Pesaran, M. H. , Shin, Y. , & Smith, R. J. , (2001) “Bounds testing approaches to the analysis of level relationships”. Journal of Applied Econometrics, 16(3), 289 ـ 326. ‏
Polo, J. F. , (2003) “La politique cinématographique de Jack Lang. De la réhabilitation des industries culturelles à la proclamation de l’exception culturelle”. Politix, 16(61), 123 ـ 149.
Rubbins, L. , (1963) “Politics and economics: Papers in political economy. ” London: Macmillan, Ch. 3.
Schneider, F. , & Pommerehne, W. W. , (1983) “Analyzing the market of works of contemporary fine arts: An exploratory study”. Journal of Cultural Economics, 7(2), 41 ـ 67.
Seaman, B. A. , (1981) “Economic theory and the positive economics of arts financing”. The American Economic Review, 71(2), 335 ـ 340.
Shultz, T. , (1968) Human capital. In D. L. Sills (Ed. ), International encyclopedia of the social science. NewYork : Macmillan.
Shuster, J. , & Davidson, M. , (1985) “The interrelationships between public and private funding of the arts in the united states”. J. arts man. and low, 14(4), 77 ـ 105.
Throsby, C. D. , & Withers, G. A. , (1983) “Measuring the demand for the arts as a public good: theory and empirical results”. Economics of cultural decisions, 177 ـ 191.
Throsby, D. , (1994) “The production and consumption of the arts: A view of cultural economics”. Journal of economic literature, 32(1), 1 ـ 29.
Towse, R. , (2006) “Copyright and artists: a view from cultural economics”. Journal of Economic Surveys, 20(4), 567 ـ 585. ‏
Towse, R. , (2014) Advanced introduction to cultural economics. Edward Elgar Publishing.
United Nations Development Programme, (2008) Creative economy report 2008: The challenge of Assessing the Creative Economy: towards informed Policy ـ making. United Nation.
Withers, G. , (1979) “Private demand for public subsidies: An econometric study of cultural support in Australia”. Journal of Cultural Economics, 3(1), 53 ـ 61.
Wurgler, J., (2000) “Financial markets and the allocation of capital”. Journal of Financial Economics, 58, 187 ـ 214.
Greff, X., (2002) Arts et artistes au miroir de l’economie. Économica/Éditions UNESCO.