مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

گروه مشاوره دانشکده روان شناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

یکی از مشکلات پژوهشگران دانشجو دشواری یافتن نمونه، هماهنگ کردن مکان و زمان مناسب برای انجام پژوهش است. استفاده از شبکه‌های پیام‌رسان فوری و کامپیوتر به محققان این امکان را می‌دهد که به مراجعان بالقوه، دسترسی راحتتری پیدا کنند و از این طریق محدودیت‌های مکانی و زمانی را حذف می‌کند. هدف از پژوهش حاضر بررسی قابلیت‌ها و محدودیت‌های پژوهش در فضای مجازی است. روش این پژوهش کیفی و نمونه آن نه نفر از دانشجویانی است که کار پژوهش پایان نامه خود را با کمک فضای مجازی انجام داده‌اند. ابزار پژوهش مصاحبه نیمه ساختار‌یافته و تجزیه و تحلیل داده‌ها به روش تحلیل مضمون انجام شد. قابلیت های فضای مجازی برای کار پژوهشی شامل "دسترسی و راحتی"، "انعطاف‌پذیری"، "گمنامی"، "فرصت‌های درمان‌بخش"، "فرصت پشتیبانی و نظارت استاد" و "قابلیت‌های فراشناختی" می شود. همچنین محدودیت‌های پژوهش در فضای مجازی مربوط به "ثبت و مستند سازی"، "فقدان قدرت کنترل"، "فقدان نشانه‌های تماس حضوری"، "دغدغه‌های اخلاقی" و "کند بودن فرایند" است. بنابراین ویژگی نوشتاری بودن از یک طرف به دلیل ایجاد قابلیت‌های فراشناختی مزیتی عمده و از طرف دیگر به دلیل فقدان نشانه‌های فرازبانی چالشی جدی به حساب می‌آید. لذا بهترین اقدام، انجام پژوهش به شیوه‌ای ترکیبی است که هر دو مزیت را در‌بر‌گیرد.

کلیدواژه‌ها

 
ـ بطحایی، سیده زهرا (1390)، «سرقت علمی: تعریف، مصادیق و راهکارهای جلوگیری، پیش‌گیری و تشخیص»، فصلنامه کارآگاه. 2(16)6 ـ 18.
-           Abrams, K. M. , Wang, Z. , Song, Y. J. , & Galindo ـ Gonzalez, S. (2015). Data richness trade ـ offs between face ـ to ـ face, online audiovisual, and online text ـ only focus groups. Social Science computer review, 33(1), 80 ـ 96.
-           Ayling, R. , & Mewse, A. J. (2009). Evaluating Internet interviews with gay men. Qualitative Health Research, 19(4), 566 ـ 576.
-           Barratt, M. J. (2012). The efficacy of interviewing young drug users through online chat. Drug and Alcohol Review, 31(4), 566 ـ 572.
-           Benford, P. , & Standen, P. J. (2011). The use of email‐facilitated interviewing with higher functioning autistic people participating in a grounded theory study. International Journal of Social Research Methodology, 14(5), 353 ـ 368.
-           Bowden, C. , & Galindo ـ Gonzalez, S. (2015). Interviewing when you’re not face ـ to ـ face: The use of email interviews in a phenomenological study. International Journal of Doctoral Studies, 10(12), 79 ـ 92.
-           Brondani, M. , MacEntee, M. , & O'Connor, D. (2011). Email as a data collection tool when interviewing older adults. International Journal of Qualitative Methods, 10(3), 221 ـ 230.
-           Burns, E. (2010). Developing email interview practices in qualitative research. Sociological research online, 15(4), 1 ـ 12.
-           Chen, P. , & Hinton, S. M. (1999). Realtime interviewing using the world wide web. Sociological Research Online, 4(3), 1 ـ 19.
-           Cook, C. (2012). Email interviewing: generating data with a vulnerable population. Journal of Advanced Nursing, 68(6), 1330 ـ 1339.
-           Deakin, H. , & Wakefield, K. (2014). Skype interviewing: Reflections of two PhD researchers. Qualitative research, 14(5), 603 ـ 616.
-           Dimond, J. P. , Fiesler, C. , DiSalvo, B. , Pelc, J. , & Bruckman, A. S. (2012, October). Qualitative data collection technologies: a comparison of instant messaging, email, and phone. In Proceedings of the 17th ACM international conference on Supporting group work (pp. 277 ـ 280). ACM.
-           Fontes, T. O. , & O’Mahony, M. (2008). In ـ depth interviewing by Instant Messaging. Social Research Update, 53(2), 1 ـ 4.
-           Egan, J. , Chenoweth, L. , & Mcauliffe, D. (2006). Email ـ facilitated qualitative interviews with traumatic brain injury survivors: A new and accessible method. Brain Injury, 20(12), 1283 ـ 1894.
-           Etherington, K. (2003). Trauma, the body and transformation: Narrative Inquiery, London: Jesica Kingsley Publishers.
-           Graffigna, G. , & Bosio, A. C. (2006). The influence of setting on findings produced in qualitative health research: A comparison between face ـ to ـ face and online discussion groups about HIV/AIDS. International Journal of Qualitative Methods, 5(3), 55 ـ 76.
-           James, N. (2016). Using email interviews in qualitative educational research: Creating space to think and time to talk. International Journal of Qualitative Studies in Education, 29(2), 150 ـ 163.
-           Jowett, A. , Peel, E. , & Shaw, R. (2011). Online interviewing in psychology: Reflections on the process. Qualitative Research in Psychology, 8(4), 354 ـ 369.
-           Meho, L. I. (2006). E‐mail interviewing in qualitative research: A methodological discussion. Journal of the Association for Information Science and Technology, 57(10), 1284 ـ 1295.
-           Mukherjee, T. T. (2012). Online Research Methodology: Using the Internet and the Web for Research and Publication. Bhatter College Journal of Multidisciplinary Studies, 2. 55 ـ 65. Available online at: http://bcjms. bhattercollege. ac. in, published by Bhatter College, Dantan, Paschim Medinipur, West Bengal, India. www. bhattercollege. ac. in. © Bhatter College, Dantan
-           Nicholas, D. B. , Lach, L. , King, G. , Scott, M. , Boydell, K. , Sawatzky, B. J. ,... & Young, N. L. (2010). Contrasting internet and face ـ to ـ face focus groups for children with chronic health conditions: Outcomes and participant experiences. International Journal of Qualitative Methods, 9(1), 105 ـ 121.
-           Opdenakker, R. (2006, September). Advantages and disadvantages of four interview techniques in qualitative research. In Forum Qualitative Sozialforschung/Forum: Qualitative Social Research (Vol. 7, No. 4).
-           Oseni, K. , Dingley, K. , & Hart, P. (2017). Instant messaging and social networks: the advantages in online research methodology. In The 6th International Conference of Educational and Information Technology Cambridge, UK. Google Scholar.
-           Rau, P. P. (Ed. ). (2011). Internationalization, Design and Global Development: 4th International Conference, IDGD 2011, Held as Part of HCI International 2011, Orlando, FL, USA, July 9 ـ 14, 2011, Proceedings (Vol. 6775). Springer Science & Business Media.
-           Synnot, A. , Hill, S. , Summers, M. , & Taylor, M. (2014). Comparing face ـ to ـ face and online qualitative research with people with multiple sclerosis. Qualitative health research, 24(3), 431 ـ 438.
-           Voida, A. , Mynatt, E. D. , Erickson, T. , & Kellogg, W. A. (2004, April). Interviewing over instant messaging. In CHI'04 extended abstracts on Human factors in computing systems(pp. 1344 ـ 1347). ACM.
-           Watson, M. , Peacock, S. , & Jones, D. (2006). The analysis of interaction in online focus groups. International Journal of Therapy and Rehabilitation, 13(12), 551 ـ 557.
-           Williams, S. (2009). Understanding Anorexia Nervosa: an online phenomenological approach (Doctoral dissertation, Queen Margaret University).
-           Zhang, Z. (2010). Using online action research to improve a teacher education course. Ontario Action Researcher, 11(1), 1 ـ 8. Available on http://oar. nipissingu. ca/PDFS/V1112. pdf.