مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد علوم ارتباطات اجتماعی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

2 استادیار گروه علوم ارتباطات، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل

چکیده

هدف از تحقیق حاضر بررسی رابطه استفاده از شبکه های اجتماعی با ابعاد هویتی شهروندان شهر اردبیل می باشد از لحاظ هدف تحقیق از نوع کاربردی و از لحاظ روش گردآوری اطلاعات روش تحقیق مورد نظر پیمایشی است. جامعه آماری این پژوهش شامل کلیه شهروندان بالای 18 سال شهر اردبیل بوده که تعداد آنها برابر 115000 نفر می باشد. برای تعیین حجم نمونه از جدول مورگان استفاده شد و تعداد نمونه آماری برابر 384 نفر بدست آمد که با روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. به منظورگردآوری داده های موردنیاز، از پرسشنامه های محقق ساخته استفاده گردید. برای تحلیل فرضیات با توجه به سطح سنجش متغیرها از ضریب همبستگی پیرسون استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان داد که بین استفاده از شبکه های اجتماعی و ابعاد هویتی شهروندان رابطه منفی معنی داری وجود دارد و ضریب همبستگی دو متغیر برابر 79/0- است. همچنین بین استفاده از شبکه های اجتماعی با هویت فردی و هویت مجازی رابطه مثبت معنی داری وجود دارد، در حالی که بین استفاده از شبکه های اجتماعی با هویت جمعی، ملی، دینی و انقلابی رابطه معکوس معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Use of Social Networks with Social identity of Ardabil Citizens

نویسندگان [English]

  • hesam dehqanpoor 1
  • ali jafari 2

1 departmrnt of communication

2 department of communication sciences/ islamic azad university

چکیده [English]

The Relationship between Use of Social Networks with Social identity of Ardabil Citizens
This study aimed to investigate the relationship between use of social network with Social identity of Ardabil Citizens is. the purpose of applied research and In terms of data collection methodology to survey. Society The study included all citizens aged over 18 who Ardabil Their number is over 115,000 people. To determine the sample size of the table Morgan was used and the sample was 384 times that Were selected by multistage cluster sampling. The results showed that The use of social networks and identity of the citizens of the significant negative relationship There is a correlation between two variables, equal to 79 -0 / is. Also, the The use of social networks and virtual identity positive correlation with personal identity There is, however, that the social network identity Collective, national, religious and revolutionary there is a significant inverse relationship.

کلیدواژه‌ها [English]

  • social networks
  • identity
  • identity dimensions
  • citizens
  • Ardabil