مطالعات فرهنگی و ارتباطات

نویسندگان

1 دانشگاه تهران

2 دانشکده خبر

چکیده

 هدف اصلی این مقاله، تحلیل رابطه متقابل استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ساختارها در ایران است. رسانه‌های اجتماعی از آغاز ورود به ایران، مورد استقبال کاربران بوده‌اند و همین امر، ضرورت تحقیق درباره این رسانه‌ها را نشان می‌دهد. با وجود استفاده گسترده از رسانه‌های اجتماعی، تحقیق جامعی که دلایل و رویه‌های استفاده کاربران ایرانی از این رسانه‌ها را نشان دهد وجود ندارد. بنابراین در این تحقیق تلاش کرده‌ایم با استفاده از نظریه«ساخت‌یابی گیدنز» و روش مصاحبه کیفی، رسانه‌های اجتماعی مرجح و دلایل ترجیح آن‌ها را مطالعه کرده و مشخص سازیم که استفاده از این رسانه‌ها و ساختارها در جامعه چگونه بر یکدیگر اثر می‌گذارند. برای نمونه‌گیری از روش‌های در دسترس، گلوله برفی و موارد ویژه استفاده کرده‌ایم. تعداد افراد مصاحبه شونده 11 نفر بود و مصاحبه‌ها با نرم افزار «مکس کیو دی ای» تحلیل شدند. یافته‌ها در چند بخش، ابتدا نشان می‌دهد که چه رسانه‌هایی در ایران مورد توجه کاربران بوده‌اند و دلایل ترجیح آن‌ها چیست. سپس، رویه‌های استفاده و تغییرات آن‌ها مشخص می‌شود و در ادامه آثار رسانه‌های اجتماعی و دلایلی که موجب تغییر رویه‌های استفاده شده‌اند مشخص می‌شوند. در نهایت، چگونگی تاثیر متقابل استفاده از رسانه‌های اجتماعی و ساختارها مورد بحث قرار می گیرد.

کلیدواژه‌ها

 
آزاد ارمکی، تقی؛ (1389)، نظریه‌های جامعه‌شناسی، تهران: سروش (انتشارات صداوسیما)، چاپ ششم.
استونز، راب (1392) متفکران بزرگ جامعه‌شناسی، مترجم: میردامادی، مهرداد. تهران: نشر مرکز.
ربیعی، علی و کرمانی، حسین (1394) مطالعه دلایل ترجیح یک شبکه اجتماعی مجازی بر شبکه‌های اجتماعی مجازی دیگر؛ مطالعه موردی: رقابت گوگل پلاس و فیس‌بوک، مجله جهانی رسانه، نسخه فارسی، شماره 19.
ریتزر، جرج (1394) نظریه‌های جامعه‌شناسی در دوران معاصر، مترجم: ثلاثی، محسن. تهران: علمی.
سعادت، علی؛ رحمانی، شادی و تیمورپور، بابک (1393) بررسی شبکه‌های اجتماعی موبایلی، ارائه شده در دومین کنفرانس دانش‌پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات، ایران: تهران.
سلطانی فر، محمد؛ بخشی، شیرزاد و فرامرزیانی، سعید (1392) بررسی تأثیرات شبکه‌های اجتماعی فیس‌بوک و توییتر بر گرایش اعضا به این شبکه‌ها، فصلنامه پژوهش‌های ارتباطی، (76) 20. صص 171-191
ضیایی پرور، حمید و عقیلی، سید وحید (1388) بررسی نفوذ شبکه‌های اجتماعی و مجازی در میان کاربران ایرانی، فصلنامه رسانه، (80) 4. صص 23-43
صدیقی، بهرنگ (1389) تئوری ساخت یابی آنتونی گیدنز: پیامدهای تئوریک و روش‌شناختی و کاربرد عملی آن در جامعه‌شناسی، پژوهش اجتماعی: دوره 3، شماره 9. صص 141-167
مشرق نیوز (1392) چند میلیون ایرانی کاربر فیس‌بوک هستند؟/ ایران اولین کشور در ضریب نفوذ اینترنت در خاورمیانه، بازیابی شده در تاریخ 17 تیر 1396 از: https://goo.gl/L8sa9s
یاسری، طاها (1396) دریافت شده از کانال تلگرامی @TahaYasseri در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 از آدرس: https://t.me/TahaYasseri/8
یاسری، طاها (1397) دریافت شده از کانال تلگرامی @TahaYasseri در تاریخ 16 اردیبهشت 1397 از آدرس: https://t.me/TahaYasseri/54
 
 
Altheide, D. L. & Scheneider, C. J. (2013). Qualitative Media Analysis (2nd ed). Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
Arsenault, Amelia H. (2011) Networks: The Technological and the Social In Gerard Delanty and Steven Turner (Eds.) Handbook of Contemporary Social and Political Theory. London: Routledge, 259 – 269.
Baek, K. (2018). The Geographic Dimension of Citizenship in Digital Activism: Analysis of the Relationships Among Local and Global Citizenship, the Use of Social Networking Sites, and Participation in the Occupy Movement. American Behavioral Scientist, 62(8), 1138–1156. https://doi.org/10.1177/0002764218764242
Bailly, Jordan (2012) The Impact of Social Media on Social Movements: A Case Study of the 2009 Iranian Green Movement and the 2011 Egyptian Revolution, M.A thesis: Washington State University.
Baym, Nancy K. (2015) Social Media and the Struggle for Society, Social Media + Society, 1–2.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul.
Bohannan, Paul and Mark Glazer, eds. (1988) High Points in Anthropology. McGraw-Hill, Inc.: New York.
Boyd, D. Ellison, N. (2007) Social Network Sites. Definition, History, and Scholarship, Journal of Computer-Mediated Communication, Vol. 13, No. 1, pp: 210-230.
Bourdieu, P. (1984). Distinction: A social critique of the judgement of taste. London: Routledge & Kegan Paul.
Brenne, S. (2016). Political Discussion on Social Media and the Public Sphere. Sociology and Anthropology, 4(4), 270–275. https://doi.org/10.13189/sa.2016.040410
Davies, H. (2014). Social media and personal relationships: online intimacies and networked friendship. Information, Communication & Society, 17(2), 279–281. https://doi.org/10.1080/1369118X.2013.850527
Donovan, J. (2018). After the #Keyword: Eliciting, Sustaining, and Coordinating Participation Across the Occupy Movement. Social Media + Society, 4(1), 205630511775072. https://doi.org/10.1177/2056305117750720
Ems, L. (2014). Twitter’s place in the tussle: how old power struggles play out on a new stage. Media, Culture & Society, 36(5), 720–731. https://doi.org/10.1177/0163443714529070
Hansen, D. L. (2011). Exploring social media relationships. On the Horizon, 19(1), 43–51. https://doi.org/10.1108/10748121111107726
Internetworldstats.com (2017) Iran, retrieved from http://www.internetworldstats.com/me/ir.htm
Johnson, Matthew.  (2007) Archaeological Theory.  Johnson, Matthew.  (2001) Archaeological Theory.
Karnowski, V. & Jandura, O. (2014). When lifestyle becomes behavior: A closer look at the situational context of mobile communication. Telematics and Informatics, 31(2), 184–193. https://doi.org/10.1016/j.tele.2013.11.001
Kaplan, Andreas M. and Haenlein, Michael (2010) Users of the world, unite! The challenges and opportunities of Social Media, Business Horizons 53, 59—68.
Kemp, Simon (2017) Digital in 2017: Global Overview, retrived from http://wearesocial.com/uk/blog/2017/01/digital-in-2017-global-overview
Lassala, L. (2007) "The ethical implications of social networking websites", 9th Conference on Ethics across the Curriculum, Dublin.
Laughey, Dan (2007) Key Themes in Media Theory, London: Open University Press.
Lindlof, Thomas R. & Bryan C. Taylor (2002) Qualitative Communication Research Methods (2nd edition), Thousand Oaks: Sage Publications.
Meraz, S. & Papacharissi, Z. (2013). Networked Gatekeeping and Networked Framing on #Egypt. The International Journal of Press/Politics, 18(2), 138–166. https://doi.org/10.1177/1940161212474472
Messinger, P. R., Stroulia, E. & Lyons, K. (2008) "A Typology of Virtual Worlds: Historical Overview and Future Directions", Virtual Worlds Research: Past, Present & Future, Vol. 1, No. 1, Available:https://journals.tdl.org/jvwr/index.php/jvwr/article/view/291
Moghanizadeh, S. (2013). The role of social media in Iran ’ s Green Movement. University of Gothenburg. Retrieved from https://gupea.ub.gu.se/bitstream/2077/34206/1/gupea_2077_34206_1.pdf
Papacharissi, Z. (2014). Affective Publics: Sentiment, Technology, and Politics. New York, NY: Oxford University Press. https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004
Papacharissi, Z. (2015) We Have Always Been Social, Social Media + Society Vol 1, Issue 1.
Porter, C. E. (2004) A Typology of Virtual Communities: A Multi-Disciplinary Foundation for Future Research. Journal of Computer-Mediated Communication. Vol. 10, No. 1, pp: 1-18.
Rahmandad, Hazhir, Sara Sarkhili, Mohammad Hafezi, Ali Mostashari, Farzan Parsinejhad, Nima Saeidi and Ali Khademhosseini (2006) Iranians on Orkut: Trends and Characteristics, ISG research report.
Spence, J. (2008) Demographics of virtual worlds. Journal of Virtual Worlds Research, Vol.1, No.2.
Sturrock, John.  (2003)  Structuralism: Second Edition.  Blackwell Publishing: Oxford, UK.
Teddlie C, Yu F. Mixed methods sampling. Journal of Mixed Methods Research 2007; 1 (1): 77-100.
White, M. (2014) What Types of Social Networks Exist, Available at: http://socialnetworking.lovetoknow.com/What_Types_of_Social_Networks_Exist, Accessed: 14 July 2017.